Wat je kunt leren van een moeder!

Nol & Helene Esmeijer • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 5
Vandaag willen wij het hebben over de moeder van de Here Jezus. Maria heet zij in het Grieks (in het Hebreeuws heet zij Mirjam). Er worden veel gekke dingen verteld over moeders, nog meer over schoonmoeders. Maar te luisteren naar hen, hun raad op te volgen, van hun levenswijsheid iets te leren? Ho maar! Vandaag de dag moet je blits zijn, snel en "in". En dan naar die oude mensen luisteren, van hen iets leren?

MARIA DIENDE
Zij, Maria, zegt aan Gabriël: "Zie, de dienstmaagd des Heren;" (Lucas 1:38). Er zullen er onder jullie zijn, die zeggen: "Daar heb je het al: dienen." Eén van de grootste zaken, die verkeerd gaan vandaag is: dienen! Om dat te kunnen doen, moet je de minste willen zijn. En dat is niet populair. Wij willen de meeste zijn, een kampioen, de eerste.

De Here Jezus zegt heel nadrukkelijk:
“…de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn leven te geven…” (Marcus 10:45). Zo had het ook moeten zijn met Israël! Ruth zegt - o.a. als een profetie voor Israël - aan Boaz: "Ik ben Ruth, uw dienstmaagd: spreid uw vleugels uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser" (Ruth 3:9). In Psalm 86:16 lezen wij: "Verlos de zoon van uw dienstmaagd". Psalm 116:16 zingt: "Ik ben uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd… en in Psalm 123:2 staan de woorden: "Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand van hun heren, gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand van haar gebiedster, zo zijn onze ogen op JAHWEH, onze God, totdat Hij ons genadig zij. Israël heeft het dienen van de volkeren vergeten, niet gedaan. En wij? En jij?

MARIA WAS BIJ HET KRUIS
Wij lezen in Johannes 19:25, dat Jezus' moeder bij het kruis stond. Wat een leed moet er door haar hart zijn gegaan. Nergens kun je zoveel smart hebben als bij het kruis van de Heiland. Geen verdriet als je van Hem iets anders hebt verwacht! Wel als Hij daar jouw schuld betaalde. Natuurlijk heeft Maria in de eerste plaats haar moederhart laten spreken. Maar zij was daar profetisch. En eigenlijk zei zij, door haar tranen heen: Dat heeft mijn volk niet gewild. "Wij willen niet dat deze Koning over ons wordt" (Lucas 19:14). Is dat, is dat mijn Koning; dat alle vaad'ren wens? Het probleem met Israël is dat het volk niet bij het kruis wil komen. Een deel van dit volk is wel vroom, maar is niet bij het kruis. Als de Messias niet was gestorven (Jesaja 53) dan was nooit de prijs voor de schuld der wereld betaald. En God heeft beloofd dat dit volk eens bij het kruis terecht zal
komen (Zacharia 12:10 e.v.). Deze wereld moet dit weten: Op het kruis droeg Hij de schuld!

Ben jijzelf al bij het kruis van de Here Jezus geweest? Met jouw schuld, met jouw verdriet? Als je daar nog niet was, moet je er nu naar toe gaan. In jouw persoonlijk gebed! Misschien wel met een ander! Misschien wel door de telefoon met ons! Of helemaal alleen.

WAAR ONTBRAK ZIJ?
Maria ontbrak bij Opstanding en Hemelvaart. Bij het open graf van de Here Jezus valt de wezenlijke geloofsbeslissing. Dat Jezus' moeder daar niet was geeft ons de duidelijke boodschap, dat onze besluiten om de Heiland te volgen, vallen bij Zijn opstanding en hemelvaart. Het is niet niks wat Paulus zegt in 1 Corinthiërs 15:17: …indien de Messias niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden." Wij mogen de opstanding van onze Here niet uitvlakken. Zijn leven is Gods garantie dat Hij ons ook eeuwig zal laten leven. Het gaat om Zijn leven. Kort gezegd: je kunt met het kruis alleen (zonder Zijn opstanding) eigenlijk nog alle kanten op. Maar als je vertrouwt dat de Here Jezus is opgestaan uit het graf, letterlijk, dan is geloven integraal geworden: aan het ene (Zijn kruis) zit het andere (Zijn open graf) vast. Israël blijft nog steeds bij de dood. Het brengt de boodschap niet van de Messias die is gestorven en opgestaan. Dit is de enige boodschap die de wereld kan redden. Maar God heeft t.a.v. deze opdracht voor Israël zeer rijke beloften.

En jij? Zijn voor jou de beslissingen al gevallen? Bij het Leven van de Messias? Of ben je er één die het allemaal wel gelooft. Laat ze maar praten!

Persoonlijk vinden wij het ook wonderlijk dat Maria niet bij de Hemelvaart van de Messias aanwezig was. Dat brengt ons namelijk heel dicht bij de bediening die Het Zoeklicht heeft. Natuurlijk gaat het allereerst over de Verzoening door het bloed van het Lam. Natuurlijk gaat het daarna over de Vervulling met de Heilige Geest om te kunnen dienen. Maar… het gaat ook om de Verwachting van de komst van de Here Jezus. Zoals de boodschappers het tegen de discipelen zeiden: "Wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus zal op dezelfde wijze wederkomen " (Handelingen 1:11). De vrome Joden wachten op de Messias. Gods Woord zegt dat Hij al is gekomen - en dat mag je geloven - maar Hij komt weer. En dan zal Israël Hem zien. Kun je gaan geloven door te zien? Zeker! Paulus heeft ook de Here Jezus gezien. En hij geloofde. Als Johannes het open graf binnengaat dan staat er in Johannes 20:8: "Hij zag het en geloofde". De tijd is aanstaande dat Gods volk Hem zal zien, de Messias. En wij? Zien wij Hem?

Helene en Nol Esmeijer