Wat nu?

Jan van Barneveld • 87 - 2011 • Uitgave: 7
Deskundigen
Wat is het spannend in onze tijd! Vooral in Israël en in de landen rond Israël waar ‘volk tegen volk in opstand komt’ (Lucas 21:10). Wat er gebeurt en wat nu gaande is, gaat ook ons aan. Israël kijkt soms angstig, maar vooral intens waakzaam naar wat er in de buurlanden gebeurt. Series deskundigen passeren onze tv en kranten. Ze waren het meestal eens over het feit dat we met ‘historische gebeurtenissen’ te maken hebben. Is wat er nu gebeurt ook ‘Bijbelse geschiedenis’? Westerse politieke leiders zijn enthousiast over het geschreeuw om democratie, vrijheid en welvaart voor allen. In elk geval zijn er wat grijpgrage tirannen verdwenen. Deze despoten dienden twee afgoden. Allereerst de afgod van geld en macht, de Mammon. Maar ook de afgod van de islam. Uiteraard pikt de fundamentalistische, radicale islam dat niet. Dus ze zijn verdwenen.
Wat komt ervoor in de plaats? Democratie? Vrijheid? Welvaart? De Dar el-Islam (het huis van de islam, van de Onderwerping) kent democratie, noch vrijheid. Alleen onderwerping aan de sharia, de harde islamitische wetgeving. Het tweede ‘huis’ is de Dar el-Harb, het huis van de oorlog. Daar, waar de islam nog niet heerst, woedt de jihad, de heilige oorlog. Met geweld of door de steelse, sluipende islam, zoals bij ons in het Westen. Dus ‘wat nu’? Wat nu voor die islamitische landen, voor Israël en ook voor ons? Zijn er Bijbelse aanwijzingen hierover?

Broederschap
Op de achtergrond van de opstanden - en nu steeds meer op de voorgrond - speelt de Moslim Broederschap (MB) een belangrijke rol. De MB is in 1928 opgericht door Hassan el-Banna, een imam in Cairo. Naast liefdadigheid en islamitische vroomheid stond jihad hoog in het vaandel van de MB. Twee van hun hoofddoelen zijn: 1) Alle staten met een meerderheid aan moslims moeten Dar el-Islam worden, dus onder het absolute gezag van de sharia komen. 2). De hele wereld moet een moslimkalifaat worden, een tegenhanger van het Duizendjarig Vrederijk zoals wij dat verwachten. Met een tegenhanger van de Messias waar wij naar uitzien, de Here Jezus. Voor hen is dat de Mahdi. De MB is een reactie op de val van het Ottomaanse (Turkse) kalifaat in 1918 en de formele scheiding tussen ‘Islam en Staat’ onder de bekende Turkse leider Atatürk in 1924. Deze MB is goed georganiseerd en vertegenwoordigd in 70 staten. Ook in de VS is de MB sterk. Als er vrije verkiezingen komen, zal deze radicale, extremistische islamitische beweging hoge ogen gooien. De afloop zo’n ‘democratisch’ proces zien we na de verkiezingswinst van de Hamas (een dochter van de MB) in 2005 en in Iran in 1979. Zo zal het gaan als de MB aan de macht komt. Het hele Midden-Oosten wordt dan een onder de MB aaneengesloten moslimblok, dat zeer vijandig tegenover Israël staat. Het begin van het vernieuwde kalifaat! Dit proces zal zich in een onverwacht snel tempo voltrekken. Wat het profetische Woord betreft lezen we dat de HERE ‘Egyptenaren tegen Egyptenaren zal ophitsen’ (Jesaja 19:2). Wat we gezien hebben. Uit de ontstane chaos zal daar een ‘hardvochtig heer’ (19:4) over Egypte komen. Wie of wat is er hardvochtiger dan de sharia?

Israël
Israël voelt zich bedreigd. De felle haat van de MB is hen niet onbekend. Orthodoxe rabbijnen zoeken profetische aanknopingspunten. Sommigen denken aan Ezechiël 38 en 39, de komende aanval van Gog. Opvallend is dat alle in Ezechiël 38:1-6 genoemde volken die Israël aanvallen, islamitische landen zijn! Andere rabbijnen ‘horen’ de voetstappen van de komende Messias. Weer anderen zien hier waarschuwing/straf van de HERE over zonden. In elk geval bereidt Israël zich voor op het gevaar, dat nu ook van Egypte dreigt te komen. De grote chaos is onderdeel van een strijd in de geestelijke gewesten. Dat maakt veel duidelijk. Immers de verovering van Jeruzalem en de vernietiging van Israël is voor de islam de belangrijkste en eerste stap naar de stichting van hun wereldwijde kalifaat. (Het boek Eindtijd, Israël en de Islam gaat diep in op wat er nu gaande is).
De recente ontwikkelingen zijn een fase in de strijd om Israël, dat de eerste prooi is voor de oprukkende islam. De strijd gaat om het komende Koninkrijk van God. Want Paulus zegt: ‘De Verlosser zal uit Sion komen’ (Romeinen 11:26). De eerste maal kwam Hij uit Sion. Ook Zijn majestueuze terugkeer is vanuit Sion. Paulus citeert hier met een subtiele wijziging Jesaja 59:20. Daar staat: ‘Maar als Verlosser komt Hij voor Sion...’ Dus hier weer het ‘Eerst de Jood en ook de Griek’! De boze, geestelijke machten in de hemelse gewesten weten dit ook en proberen Gods herstelplan voor Zijn volk Israël te verhinderen. De eerste fase bestond uit de vier vernietigingsoorlogen die de omringende landen tegen Israël voerden. Dat mislukte. Ook het terrorisme kreeg Israël er niet onder. Toen kwamen de intifada’s, waarbij vooral vrouwen en kinderen in de strijd tegen Israël werden opgeofferd. Het gruwelijke zelfmoordterrorisme was ook een fase in de strijd tegen Gods volk. Vervolgens kwamen diverse boycots tegen Israël. Iran en Syrië werkten en werken hard aan een atoomwapen. De wereld kijkt ernaar en gaat door met het aannemen van anti-Israël resoluties in de VN. Momenteel is er een campagne om de staat Israël buiten de wet te plaatsen, illegitiem te verklaren. Niets hielp. Vandaar dat nu vanuit die geestelijke wereld een krachtige poging wordt gedaan om het machtige kalifaat onder de Israël-hatende MB op te zetten. Waarschijnlijk gaat Turkije hierin een grote rol spelen.

Het Beest
Zelfs de wereld weet van de komst van ‘het Beest’. Wat nu? Staat dit afschuwelijke rijk van de antichrist op doorbreken? Werpt het rijk van het Beest, die zeven gruwelijke jaren van de antichrist, zijn schaduw nu vooruit? Onze gebeden, de houding van Israël en ook van de volken spelen in dit verband mee. Ook nu nog geldt: ‘Kiest dan heden wie gij dienen zult’ (Jozua 24:15). Nog steeds zegt de HERE: ‘Zoekt de HERE en leeft’ (Amos 5:6). De God die Ninevé spaarde toen men zich massaal bekeerde is niet veranderd. Maar de tijd is kort. Het gaat allemaal razendsnel.
Hoe en waarom zou deze turbulente situatie kunnen uitlopen op het rijk van het Beest? Over dat beest lezen we in Daniël 7, Openbaring 13 en 17. Zeer opvallend is dat èn Daniël èn Johannes het Beest uit de zee zagen opkomen. Daniël zag zelfs dat ‘die grote zee in beroering’ (7:2) was. De ‘grote hoer’ (de komende wereldreligie) die op het Beest meerijdt, ‘zit aan veel wateren’ (Openbaring 17:1). Die wateren staan in de Bijbel vaak voor volken. De volken rond Israël zijn inderdaad in beroering. Er zal in de wereld nog veel meer beroering komen. Ook in onze streken. Onverwachts zal het gebeuren! Opstanden, hongersnoden (denk aan de stijgende voedselprijzen), een financiële crisis. In beroering door ‘de vier winden van de hemel’ (Daniël 7:2). Winden kunnen staan voor engelmachten (Hebreeën 1:7). Dus geestelijke machten, we noemden ze al, hebben de volken rond Israël in beroering gebracht.
Het is goed mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat uit die beroering een begin van het rijk van de antichrist tevoorschijn komt. Immers, het Beest komt uit onrustige wateren. Een begin van een wereldwijd kalifaat met bijvoorbeeld Turkije als centrum. Dit machtsblok zal zich aansluiten bij het ‘herstelde (maar zwakke) Romeinse rijk’, de EU. Dan is het plaatje compleet. Het beeld uit Daniël 2 (een ander visioen over het eindtijdrijk) staat op lemen voeten van klei (de EU?) en ijzer (Kalifaat?) en is wat landen betreft compleet. En wij? Wij bidden voor Israël, voor ons land, voor onze gezinnen en om te ‘ontkomen aan alles wat geschieden zal’ (Lucas 21:36).

Jan van Barneveld