Wat verhindert jou om Jezus te verwachten?

ds. M.M. van Campen • 84 - 2008 • Uitgave: 22
Op de jongerenavond van 12 september in de tent van het Brandpunt te Doorn, voorafgaand aan de toogdag, heb ik mogen spreken tot zo’n duizend reformatorische en evangelische jongeren over het thema: jouw leven in het licht van de wederkomst. Een zevental geestelijke belemmeringen kwam ter sprake. Hieronder volgt een samenvatting met hier en daar een uitbreiding.

De levens van veel jonge christenen lijken op een auto die alleen maar lampen heeft aan de achterkant. Je kijkt in de achteruitkijkspiegel en je denkt aan en gelooft in wat er tweeduizend jaar geleden is gebeurd aan het kruis van Golgotha. Maar aan de voorkant functioneren de lichten nauwelijks. Als het gaat om vooruitkijken, om de christelijke hoop, dan staan de koplampen niet op grootlicht, maar op dimlicht. Het geloof (achteruitziende) kan groot zijn, maar de hoop (vooruitziende) is zo zwak.

(1) Onwetendheid
Een belangrijke oorzaak daarvan is de onkunde. Vooral binnen de reformatorische gezindte wordt de Maranathaboodschap zo weinig gehoord. Gods Woord leert veel meer over de wederkomst dan over enige andere waarheid, toch weten christenen juist over deze heerlijke waarheid zo weinig. Het is de zwakke plek in de kerk van vandaag. 1 op de 25 teksten in het Nieuwe Testament spreekt over de toekomst. Een kwart van de hele Bijbel is profetisch!
Schriftgedeelten als Johannes 14, 1 Tessalonicenzen 4 en Openbaring 4-22 worden weinig bestudeerd. Voor velen is het laatste Bijbelboek een gesloten en geheimzinnig boek, te moeilijk. Calvijn heeft er geen commentaar op geschreven. En als wij het niet begrijpen, dan lezen we het maar niet.
Een ander argument is, dat Openbaring zoveel misbruikt is door allerlei sekten. Er zijn enorm veel verschillende visies. Maar misbruik mag nooit leiden tot onbruik! Ook dit is een gedeelte van het Woord van de levende God. Er zijn ook veel visies op het avondmaal, maar dat wil niet zeggen dat we het daarom maar niet vieren. Alle Schrift is nuttig.
Openbaring 1 opent met te zeggen in vers 3: ‘Zalig is hij die léést en zijn zij, die de woorden van de profetie horen en die bewaren wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.’ Het lijkt wel dat God de tegenwerpingen om dit boek te bestuderen voorzag en daarom ons bemoedigt met een zaligspreking voor een ieder die in Openbaring gaat lezen.
* In de laatste dagen zullen er spotters zijn, ongelovigen, die zeggen: Waar is nu de belofte van Zijn komst? Alles blijft zoals het gaat en ging.
* In de laatste dagen zullen er ook slapers zijn: zowel ware gelovigen als schijngelovigen. De tien maagden gingen uit de Bruidegom tegemoet. Maar Hij bleef uit.
Na zoveel eeuwen heeft het woord van de wederkomst van Christus voor zoveel belijdende christenen geen inhoud meer en het gevolg is dat de lampen (zelfs het dimlicht!) uitgaan. Onwetendheid wegens gebrek aan Bijbelkennis. Onbekend maakt onbemind, maakt zelfs onverschillig.
POSITIEF ADVIES: laat het een levende werkelijkheid voor je zijn, dat we een Meester dienen Die terugkomt. Leef in de vaste overtuiging dat jij de wederkomst gaat meemaken. Zoals Paulus schreef: ‘Wij, de levenden die overblijven tot de komst van de Heere.’ Dat bleek geen vergissing, maar was zijn levenshouding en vurige verwachting!
Verdiep je niet in allerlei theorieën over de wederkomst, maar onderzoek zelf de teksten van het profetische Woord. In het laatste hoofdstuk van de Bijbel roept Gods Zoon het zelf vanaf Gods troon tegen ons (tot drie maal toe!, Op. 22:7,12,20): ‘Zie, Ik Kom spoedig!’ Niet: Ik kom eens, ooit een keer, maar snel, gauw, haastig.
En die boodschap is actueler dan ooit: er is geen enkele generatie die ooit zoveel redenen heeft gehad om deze woorden van de Heere serieus te nemen. Wij leven er het dichtst bij, dichter dan de apostelen en de reformatoren en de Opwekkingspredikers en de Reveilmannen. Hoe laat is het op Gods klok? De tijd is nabij, dat wil zeggen: het is bijna tijd en de klok tikt door. De laatste tijden, de laatste dagen, de laatste ure. En op een dag dan gebeurt het echt: dan zal het nog maar één dag duren, één uur, één minuut, één seconde en dan zal de bazuin schallen, dan komt Hij. Maak daarom ernst met Gods Woord.

(2) Onzekerheid
Ook dat kan in de weg staan om Jezus te verwachten. Wanneer de Bruidegom komt, dan gaat de deur dicht. De 5 wijze maagden gaan in door de deur en de 5 dwaze maagden blijven staan vóór de deur. Op dat moment is het voorgoed buiten of voorgoed binnen. Een hoogst ernstige boodschap. Als je niet zeker weet waar jij persoonlijk staat, of de deur achter je of voor je zal dichtgaan, dan heb je de neiging om de wederkomst uit je gedachten te verdrijven. Ik moet er niet aan denken, het maakt me maar bang en depri. Ik heb geen heilszekerheid.
POSITIEF ADVIES: het is dwaas om dingen te verdringen, het is wijs om met je onzekerheid naar de Heere Jezus te gaan. Nu is het nog de welaangename tijd, nu leef je nog in het heden van Gods genade. De dag van de genade is wel ver gevorderd, maar nog niet voorbij. Bekeer je bewust en persoonlijk tot God en geloof in de Heere Jezus Christus! Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar kan met vreugde Hem verwachten en uitzien naar de terugkeer van de Koning. Maak haast met je bekering! We worden wederom geboren tot een levende hoop.
Mensen vragen: wanneer komt Jezus terug, kunt u niet een kleine indicatie geven? Dan antwoord ik: Jezus is al te laat, ik had Hem al lang verwacht. Maar net als in de gelijkenis van de tien maagden blijft de Bruidegom uit, misschien omdat jij nog niet gered bent. In 2 Petrus 3:9 staat een geweldige tekst: ‘de Heere vertraagt de belofte niet, maar Hij is lankmoedig over u, daar Hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat állen tot bekering komen.’ En dat meent God tot in het diepst van Zijn Goddelijk bestaan. Niet de helft, of driekwart, maar allen min niemand! Hij wenst dat allen tot bekering komen.
* De Vader wacht om u nu genadig te zijn.
* Waarom waren Christus’ armen uitgestrekt aan het kruis, dan om u te omhelzen? Waarom was Zijn zijde doorboord, dan om aan te geven dat er in Zijn hart plaats is voor U?
* En de Geest roept in één tekst zowel tot de Zaligmaker ‘kom’ als tot de zondaar ‘kom’! ‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En die dorst heeft kome en drinke van het levenswater om niet’ (Op. 22:17).
Zowel een Maranatharoep als een evangelisatieroep. ‘Kom Heer Jezus vanuit de hemel’, maar ook: ‘Kom alle ongelovigen en onzekeren en keer weer tot de Heer.’ Heden nu het nog kan, morgen is het voor eeuwig te laat.
Een trapezeartiest zei tegen zijn leerling: ‘Werp je hart over de stang en je lichaam zal volgen.’ Wie zijn hart over de stang van het evangelie gegooid heeft, zal zijn lichaam vanzelf meekrijgen. Als je hart bij de Heiland is, volgt je leven in diezelfde richting.
Wanneer je Hem dan hartelijk lief hebt gekregen, dan zeg je toch niet: van mij mag U nog wel een poosje wegblijven? Integendeel, met opgeheven hoofd ga je Hem dan zonder verschrikken verwachten, want Zijn komst zal je heil volmaken. Hoe gelukkig mijn Redder te ontmoeten en Zijn blinkend aangezicht en heerlijk hoofd van achter de wolken tevoorschijn zien komen!

(3) Onzuiverheid
Ook bij een kind van God, kan de wederkomstverwachting op een laag pitje staan. Omdat we niet recht staan voor de Heere, omdat we verkeerde dingen aan de hand houden, omdat we zonden oogluikend of zelfs openlijk toestaan. In Lucas 21 zegt Christus: ‘Past op uzelf dat uw harten niet misschien bezwaard worden door roes en dronkenschap en zorgen van het leven en die dag u plotseling overvalt als een strik.’
We beschikken over kranten, boeken, tijdschriften, radio, tv. Dvd, pc, internet, email, hyves, gsm, sms en msn. Het benevelt ons, de roes in ons hoofd is zo groot dat we moeilijk tot rust kunnen komen. We verspelen onze antenne naar de hemel en kunnen God niet meer verstaan noch de signalen van de eindtijd. Hoe dichter we het einde naderen, des te duidelijker de signalen klinken, maar ze komen bij ons niet door. Teveel ruis, teveel roes.
POSITIEF ADVIES: Eschatologie heeft alles te maken met ethiek. Denk na over de vraag: ben ik klaar voor Zijn komt? Over je Bruidegom zeg je: van mij mag Hij komen, liever vandaag dan morgen. Maar van een Dief in de nacht hoop je dat Hij zo lang mogelijk wegblijft en uit je buurt blijft.
Johannes de Heer zong: ‘k ben wel gered, maar ben ik ook gereed/ Om Hem t’ ontmoeten in het bruiloftskleed/ ‘k Ben wel bekeerd, maar ben ik ook bereid/ Hem straks te zien in volle heerlijkheid?
Je zegt: ‘Ik ben er nog niet aan toe?’ Je begrijpt dat Jezus niet wacht tot iedereen eraan toe is. Een ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zichzelf zoals Hij rein is.
Het Bijbelse woord voor komst is parousia. Dat was in de tijd van het Nieuwe Testament het woord voor een officieel bezoek van een groot vorst. Als de komst van de koning aan een stad bekend werd gemaakt, dan werd de hele stad met bezemen gekeerd, hobbels in de weg werden vlak gemaakt, gaten gedicht, straten schoongemaakt, huizen opgeknapt. In dat hele gebied werd alles gericht op de aanstaande komst van de vorst. Men was maanden tevoren al bezig met de voorbereidingen. Zo wil de Heilige Geest ons klaarmaken voor het komende bruiloftsfeest.
Wie vuil is, worde nog vuiler en wie rein is, worde nog reiner. Laat er in de eindtijd een duidelijk verschil te zien zijn tussen de kinderen van het licht (de gemeente) en van de duisternis (de wereld). Zoals er onderscheid was gedurende de tien plagen tussen de Egyptenaren en het volk Israël in de provincie Gosen. Opdat we vrijmoedigheid hebben en niet beschaamd worden bij Zijn komst.

Lees het vervolg...

Ds. M.M. van Campen

Auteur is predikant van de Maranathakerk in Rotterdam-Zuid.