Wat verwachten we in 2008? (2)

John Hofman • 84 - 2008 • Uitgave: 2
Vervulling
Om de verwachting van onze Heiland levend te houden, is vervulling nodig. Dagelijkse vervulling door de Heilige Geest. Zonder de voortdurende aansporing van Gods Geest gaan onze lampen uit, net als bij de dwaze maagden. Er zijn immers veel zaken die ons afhouden van een vurig uitzien naar de komst van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Ik noem hier in het bijzonder:
• Verkilling (de liefde van velen zal verkillen volgens Matt. 24:12);
• (Geld)zorgen om het bestaan, waardoor het Leven Gods verstikt (dorens en distels);
• Meer gericht zijn op prestatie (promotie van het ego) dan op relatie;
• Een eenzijdige benadering van het Evangelie. Er zijn duidelijk tendensen - vooral onder jongeren - dat het concept ‘God is liefde’ eenzijdig wordt benaderd. In Spreuken 11:1 wordt gewaarschuwd voor een bedrieglijke weegschaal. In Johannes wordt gezegd dat Jezus kwam met de genade en waarheid. In het Oude Testament gold de wet, de waarheid. Overtreding van de wet betekende oordeel. In het Nieuwe Testament komt vooral de genade aan bod. Echter, genade zonder waarheid is goedkoop en doet zeker geen recht aan Gods heiligheid, zonder welke niemand de Here zal zien. Waarheid zonder genade daarentegen is hard en zal iedereen veroordelen. In Psalm 85 - een bede om herstel - zien we in vers 11 dat goedertierenheid (genade) en trouw elkaar ontmoeten en dat…
…gerechtigheid en vrede elkaar kussen. Met ander woorden: zonder gerechtigheid geen vrede en zonder trouw geen genade, geen goedertierenheid. In vers 10 wordt gezegd dat het vrezen van de Here heil en herstel bewerkt. Dat is dus voorwaardelijk. Er is duidelijk sprake van balans. De apostel Paulus zegt zelfs dat iemand, zelfs een engel, die een afwijkend, vals evangelie verkondigt, vervloekt is (Gal. 1:8).
• Geldzucht. (1Tim. 6:10 typeert geldzucht als de wortel van alle kwaad).

Verzoening
Verzoening is een hoofdthema in het Evangelie. Immers, Christus kwam als Gods Zoon naar de aarde om verzoening bij de Vader te bewerken voor onze zonde. Door het volbrachte werk aan het kruis is de weg open tot de Vader en tot elkaar. Het kruis wijst enerzijds naar boven, naar God, en anderzijds naar elkaar. Verzoening staat dus nooit los van de relatie met onze broeders en zusters.

We leven in een tijd waarin velen de nadruk leggen op bediening. Er wordt gestreefd naar de gaven van genezing, bevrijding en profetie. Voor velen is dat interessant. Je kunt er mee scoren, je krijgt aanzien… Wijlen dr. Derek Prince beklemtoont dat dit een gevaarlijke ambitie is, omdat het geworteld is in aanzien, eigen eer en trots. Een dergelijke ambitie stond aan de basis van de val van Satan, eertijds Lucifer geheten. In Jesaja 14:12 staat dat Lucifer zich gelijk wilde stellen met de Allerhoogste. Met andere woorden, hij was niet tevreden met zijn positie, hoe schitterend die ook was. Een dodelijke ambitie die hem zijn positie kostte en zijn val werd!

Paulus betoogt in 1 Korinthe 13 dat zonder liefde alles - zelfs alle geloof ter wereld - hol is, als schallend koper. Paulus stelt in 2 Korinthiërs 5:18 met nadruk dat we allemaal de bediening der verzoening hebben. Trouwens, Jezus, in Wie de ganse volheid woont, kwam om te dienen, niet om bediend te worden. HIJ was de Koning-Knecht! Het Evangelie is in feite als volgt samen te vatten:
God liefhebben met ons ganse hart, ons ganse verstand en ganse ziel en onze naaste als onszelf. Hieraan hangt de ganse wet en de profeten.

In Psalm 133 wordt prachtig uiteengezet hoe Gods zegen en leven in alle eeuwigheid gebiedt als we als broeders (zusters) in eenheid, in harmonie samenwonen, samenkomen, samenleven. Dat vereist een levensinstelling van voortdurende vergeving, verzoening, elkander dienend en hoogachtend.

In de tweede Petrusbrief, hoofdstuk 1, volgt een korte uiteenzetting hoe we kunnen komen tot de liefde voor iedereen:
a) vers 5 - met alle ijver door geloof de deugd schragen
b) vers 6 - door de deugd de kennis
c) vers 6 - door de kennis de zelfbeheersing
d) vers 6 - door de zelfbeheersing de volharding
e) vers 6 - door de volharding de godsvrucht
f) vers 7 - door de godsvrucht de broederliefde
g) vers 7 - door de broederliefde de liefde jegens allen

De beloning volgt in de verzen 8-11: ‘veel werk en vrucht voor Christus en een rijkelijke toegang (niet met de hakken over de sloot) tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland Jezus Christus.’

Als we dit in acht nemen, zullen we vanuit een levenshouding van verzoening met God, onze naaste en met onszelf, voortdurend vervuld zijn en blijven met de Heilige Geest, Die de verwachting van Zijn komst nu en straks leven houdt. We zullen dan zijn als stralende sterren, rein en onberispelijk voor de Vader.

John Hofman