Wat zegt Jezus over onze houding tegenover andersdenkenden?

ds. Oscar Lohuis • 83 - 2007 • Uitgave: 7
Wat zegt Jezus over onze houding tegenover andersdenkenden?“Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: ‘Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.’ En Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.” (Matt. 5:43-44)Het wereldnieuws wordt hoe langer hoe meer beheerst door de problemen die de (radicale) Islam veroorzaakt in tal van landen. Ook in Nederland hebben wij hier steeds meer mee te maken. Ook door het hoge geboortecijfer onder moslims groeit hun aantal gestaag. Eenvoudige rekensommen maken duidelijk dat onze kinderen en kleinkinderen in een Nederland zullen leven waarin het islamitische deel van de bevolking langzaam maar zeker geen minderheid meer zal vormen. En als de moslims in een bepaald land geen minderheid meer vormen, dan houden ze zich ook niet meer gedeisd.

De islamitische wereld is geen vrije wereld. Religie, cultuur en politiek zijn met elkaar verbonden in de Islam. Het is mede de scheiding van kerk en staat die ons deel van de wereld tot wat we noemen ‘de vrije wereld’ heeft gemaakt. Daarvan is in islamitische landen geen sprake. De Islam streeft naar wereldoverheersing, ook politieke wereldoverheersing.

Onlangs las ik een artikel over hoe er door moslims wordt omgegaan met mensen die zich van de Islam afkeren. Een Nederlandse vrouw bekeerde zich jaren geleden tot de Islam en trouwde met een Tunesische man. Na verloop van tijd beheerste ze het Arabisch zo goed dat ze zich in de Koran kon gaan verdiepen. “Ze sloeg steil achterover van wat ze daarin aantrof. Alle puzzelstukjes vielen volgens haar op hun plaats. ‘Alle verraad, bedrog en achterdocht die ik in mijn islamitische omgeving was tegengekomen stond allemaal in de Koran. Ik las dat niet-moslims geen volwaardige mensen zijn. Mannen mogen vrouwen slaan. Mijn eigen man, die altijd jaloers was, mij vaak commandeerde en bedreigde, deed alleen maar wat hem door de Islam werd opgedragen.’” Deze vrouw nam afstand van haar geloof. “Dat heeft ze geweten. ‘Ik ben bedreigd, bespuugd en raakte volledig geïsoleerd. Je eigen familie behandelt je plotseling als een paria. Ik word nu nog regelmatig met de dood bedreigd.’”1 Volgens de Leidse arabist Hans Jansen staat er dan ook in de Koran dat afvalligen mogen worden gedood.

Er zijn ook teksten die zeggen dat ongelovigen moeten worden gedood.
Hoe anders klinken de woorden van Jezus in de Bergrede: “Heb je vijanden lief!” Binnen het Jodendom in de tijd van Jezus werd er nogal eens verkeerd met Bijbelteksten omgegaan. Het vers uit Leviticus 19:18, waarin de Here tegen Israël zegt: “Weest niet haatdragend tegenover de kinderen van uw volk, maar hebt uw naaste lief als uzelf,” werd verdraaid. De nadruk werd gelegd op “tegenover de kinderen van uw volk.” Zo van: mensen van ons eigen volk moeten wij liefhebben, maar mensen van buiten ons eigen volk (bijvoorbeeld de Romeinen, de Samaritanen, de Grieken en de heidenen) moeten wij haten. Maar dat staat er helemaal niet. Ook het Oude Testament leert om de vreemdeling lief te hebben (zie bv. Lev. 19:34). Ook christenen hebben natuurlijk in de loop der geschiedenis dezelfde neiging gehad, om niet-christenen als vijanden te beschouwen. Ook door zogenaamde christenen is er veel onschuldig bloed vergoten, omdat men dezelfde fout maakte als de Joden in de tijd van Jezus. De houding die moslims aannemen tegenover niet-moslims, is zowel Jood als christen dus niet vreemd.

Maar Jezus leert iets heel anders. Hoe moeten wij reageren op de oprukkende islam? Welke houding moeten wij aannemen jegens moslims? De voorbeelden en feiten die ik heb genoemd zijn zorgwekkend. De overheid heeft de taak er voor te zorgen dat de Islam ons land niet gaat overheersen. Maar als individuele christenen roept Jezus ons op ook moslims van harte lief te hebben en voor ze te bidden.

Onlangs heeft een echtpaar, dat 18 jaar in Turkije heeft gewoond en gewerkt, bij ons in de gemeente verteld over de situatie daar. In maart zijn er drie christenmannen door moslims in Turkije vermoord, waaronder een Duitse zendeling. De vrouw van dit echtpaar riep ons met tranen in haar ogen op om niet te gaan haten en geen vijandbeeld te creëren. Om niet in dezelfde geest te reageren, maar juist in een totaal tegenovergestelde geest. Moslims zijn niet het probleem, de Koran en de Islam zijn het probleem. Dat is precies wat Jezus leert: in een tegenovergestelde geest reageren. Jezus leert ons om haat met liefde te beantwoorden. Om juist de mensen die anders denken, mensen die bij een andere groep horen, zelfs mensen die ons kwaad doen, liefde te betonen. Dat is het krachtigste wapen dat er is.ds. Oscar LohuisReacties:
oscar.lohuis@solcon.nl1 Nederlands Dagblad, 2 juni 2007