We hebben de Bijbel nodig

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 13
We hebben de Bijbel nodig

“Maar de tijden zijn veranderd, pas op uw woorden!”
Enige tijd geleden kreeg ik bezoek van twee heren van het Openbaar Ministerie, omdat er een aanklacht tegen mij was ingediend. Ik had een vraag beantwoord vanuit de zaal over de Islam en dat getracht vanuit de Bijbel te doen. Maar dat kan niet meer in ons land. Na onderzoek – het afluisteren van het bandje en het doorlezen van artikelen in Het Zoeklicht over de Islam – werd de aanklacht door de Officier van Justitie te Haarlem geseponeerd met de mededeling: "Pas voortaan op uw woorden, hoor! Een volgende keer zou het wel eens mis kunnen gaan". In mijn gesprek met de twee onderzoekers van Justitie verklaarde ik dat mijn toespraak zich binnen de vier muren van de kerk afspeelde en dat dit derhalve geen zaak voor justitie was. "Maar de tijden zijn veranderd, mijnheer", was het vriendelijke antwoord.
In mijn gesprek heb ik ook nog verklaard dat ik niemand heb beledigd of gediscrimineerd. Ik heb er in die toespraak alleen op gewezen dat "de hel heeft geantwoord op de komst van Jezus Christus". De Islam heeft de Persoon van Christus verwisseld voor iemand anders, die niet de Zoon van God is maar een profeet en dat het mohammedanisme door de hele Bijbel heen is gaan wegkrassen en veranderen. De koran, die uit de zevende eeuw na Christus stamt, heeft het Oude en het Nieuwe Testament tot leugenboek verklaard. De levende God, JaHWeH en de Here Jezus Christus, alsmede de apostelen werden tot leugenaar en Allah stelde zichzelf boven JHWH. Daarmee is alles gezegd over de koran en de opvattingen van de schrijver ervan, Mohammed.In de veel geroemde "christelijke dialoog met de moslim" moet men wel eerst de Bijbel als Woord van God tot zwijgen brengen, anders zal een dialoog nooit plaats vinden.De ‘moderne’ opvatting over de Bijbel is: het gaat om een ‘geloofsboek’. Wat we erin vinden is het geloof van mensen uit vroegere tijden, Mozes, Abraham, Izaak, de profeten enzovoort. Daar kunnen we misschien iets van leren, maar dat heeft geen gezag, in de strikte zin van het woord, over het leven vandaag. Van enige geloofsleer of geloofsbelijdenis moet men al helemaal niets hebben. De mens is vrij en autonoom; die laat zich niets meer opleggen. Wie zo de Bijbel ziet heeft geen moeite met de vermenging van de God van de Bijbel en Allah van de koran. Weet wel dat de imam fundamenteel anders denkt over de koran, dan zo’n moderne theoloog over de Bijbel. De moslim weet: de Bijbel van die theoloog is onjuist, alleen, dat weet hij misschien zelf nog niet, maar dat ga ik hem wel vertellen. Maar voor zo’n theoloog is het van geen belang welke opvatting de moslim heeft, omdat elke opvatting over de Bijbel voor hem prima is, als die Bijbel maar niets oplegt aan mensen, want dat is altijd onduldbaar. Wie deze mening is toegedaan heeft de Bijbel niet nodig. Ook de ‘moderne’ dominee niet, anders dan de Bijbel te gebruiken als kapstokje en als illustratie voor de eigen mening in zijn of haar tienminuten preekje op de zondag.Kunnen we de Bijbel nog wel gebruiken in de actuele ontwikkelingen in onze wereld? Kortgeleden werd een predikant in Zweden veroordeeld na een preek, waarin hij homoseksualiteit op bijbelse gronden afwees. Hij gaat in hoger beroep. De vraag is of hij het nog redt. Want ook hiervoor geldt: De tijden zijn veranderd. De lange arm van justitie reikt tot binnen in de kerk en tot op de preekstoel. Laten we dus wel op onze woorden passen! Men mag wel, zoals onlangs weer bleek met een homoparade op de grachten van Amsterdam, de meest persverse smeerlapperij op de televisie brengen. Want dan heet het ‘nieuws’.Als we zeggen dat we de Bijbel nodig hebben dan geldt dat in de eerste plaats voor onze visie op de wereld. De snelle opmars van de Islam in onze Westerse wereld zal vanaf nu en de komende decennia enorme spanningen opleveren en onze vrijheid gaan inperken. De hoop van politici dat de Islam in Europa en Amerika zich zal aanpassen aan de humanistische filosofie van het Westen – en daarom een menselijker gezicht zal krijgen – is een volstrekte misrekening. Sommigen zeggen dat de Islam door de Verlichting heen moet zoals het christendom dat meemaakte in de 18e eeuw. Die Verlichting zou toen alle problemen immers hebben opgelost. Dat het gevolg ervan was dat we de Franse Revolutie kregen, met daarna dictator en agressor Napoleon, die duizenden mensen de dood in joeg. Hij wordt in Frankrijk overigens nog steeds gezien als nationale held. De Islam ‘verlicht’ door de Franse Revolutie lijkt niet echt soelaas te bieden. Bovendien is de Islam er niet naar om zich door een filosofie – in dit geval het humanisme – te laten corrigeren. In de koran komt een mens niet aan bod – heel anders dan in de Bijbel – en daarom is het humanisme voor de Islam totaal geen factor.De werkelijkheid is, dat het wereldgebeuren in snel tempo door de Islam zal worden bepaald, zoals dat nu al duidelijk zichtbaar is. De Balkan is er een tragisch voorbeeld van. Daar is de oorlog ten einde, maar de strijd niet. Islamitische Albanezen zorgen voor groeiende spanningen in Bosnie, Kosovo en Montenegro. Een volgend gewapend conflict is daar op korte termijn zeker denkbaar. Dat beeld zal ook in andere landen gaan komen, zoals in Engeland, Frankrijk en Duitsland, maar ook in ons land. Onze inlichtingendiensten houden zich er dagelijks al mee bezig. De ondergrondse activiteiten van allerlei moslimgroeperingen bouwen steeds meer ervaring op in effectief opereren. Vooral ook zal Turkije – wellicht in de toekomst lid van de EU – met terreur van binnenuit te maken krijgen, omdat het fundamentalisme daar groeit en daarmee de vijandschap tegen het Westen. Want de strijd van de Islam tegen het Westen is overal begonnen. Die strijd speelt zich op alle terreinen tegelijkertijd af.
Volgens de huidige president van Turkije, Erdogan, speelt die strijd zich zelfs af via de baarmoeder, omdat moslims grote gezinnen moeten hebben en zo spoedig "op democratische wijze" de meerderheid in heel Europa zullen vormen. Dit is de grote vrees van de niet-moslims in bijvoorbeeld Montenegro en Kosovo. Dat kan binnen twintig jaar zeer effectief werken voor de Islam in heel Europa. Men wil in ons verlichte Westen niet inzien wat ons op dit gebied boven het hoofd hangt. Maar dan wordt de Bijbel ook hier een verboden boek.Zij, die nu al het gezag van de Bijbel ontkennen, zullen er niet veel problemen mee hebben. Mocht dat dan wel zo zijn, dan is het in ieder geval te laat. We hebben de Bijbel nodig om te weten dat het laat is op de klok van God. De dingen spoeden zich naar het einde.Feike ter Velde