We kunnen het weten!

Feike ter Velde • 85 - 2009 • Uitgave: 23
De ontwikkelingen in het Midden-Oosten worden vooral gekenmerkt door de bewapening van Iran en de dreigende taal van de religieuze en politieke leiders van dat land. Voor Israël een dagelijkse bedreiging, die men niet af kan doen met opmerkingen als: “Och, dat is alleen politieke retoriek”. Dat zei men namelijk ook in de jaren ’30 over de toespraken van Adolf Hitler, die zei de Joden te willen uitroeien. Hij heeft het gedaan. Daarom moet de vrije wereld de ogen openhouden en maatregelen treffen tegen Iran en de Joden beschermen. Want het gaat bij de haatzaaiende retoriek niet alleen om de staat Israël, maar vooral om de Joden. We kunnen het dus weten!

Toen enige tijd geleden onze oud-premier mr. Dries van Agt politieke leiders van Hamas omhelsde in de Doelen in Rotterdam en daar voor hen een vreselijke redevoering hield, was heel Nederland uiterst verbaasd. De ene vanwege zijn solidariteit met Hamas en dat positief waardeerde, de ander vanwege het gruwelijke verraad aan vrede en recht voor het Joodse volk, de Joodse staat en hun veiligheid. Door deze laatste groep wordt Hamas immers gezien als een terreurorganisatie en is als zodanig ook aangemerkt door de VS en Europa. De zogenaamde premier van Hamas, Ismail Haniyeh, werd door onze regering niet in ons land toegelaten vanwege zijn criminele verleden en criminele politiek van heden.

Hamas heeft de verkiezingen in Gaza gewonnen en men is - zou je kunnen zeggen, als je de andere kant hebt uitgekeken - democratisch aan de macht gekomen. Nu is het natuurlijk overal bekend geworden dat vóór die verkiezingen van januari 2006 in Gaza, waarop vooral Amerika en ook de Europese Unie hadden aangedrongen - Hamas actief tegenstanders, namelijk leden van El Fatah, de partij van wijlen Yassar Arafat en nu Mahmoud Abbas, heeft uitgemoord en wel op grote schaal. Er vloeide veel bloed in Gaza.
Niettemin zegt de heer Van Agt in zijn toespraak tot Hamas in mei 2007: “Die verkiezingen zijn in januari 2006 fair en correct verlopen, dat hebben alle internationale waarnemers verklaard. Hamas is dus langs de gewenste democratische weg aan de macht gekomen, kennelijk ingevolge de wens van het Palestijnse volk.”
Dat angst onder Palestijnen in Gaza voor de moordmachine van Hamas velen op Hamas deed stemmen wordt door Van Agt verzwegen. Dat Hamas een moordlustige organisatie is, die het liefst, in navolging van de koran, alle Joden zou uitroeien, blijkt uit het Handvest van de organisatie. Hieronder artikelen uit dat handvest, vertaald uit het Arabisch:

Uit het voorwoord:
Israël is opgekomen en zal overeind blijven tot de islam het vernietigt, net zoals die de voorgangers ervan heeft vernietigd. Want onze strijd tegen de Joden (dus niet alleen tegen de staat Israël, maar tegen de Joden; FtV) is buitengewoon veelomvattend en van groot belang.

Artikel 6: De Islamitische Verzetsbeweging is een specifieke Palestijnse beweging die Allah trouw is, die haar levenswijze aan de islam ontleent en die ernaar streeft het vaandel van Allah over iedere centimeter van Palestina te doen wapperen. Uitsluitend in de schaduw van de islam kunnen de leden van alle godsdiensten in veiligheid samenleven, met bescherming van hun leven, bezittingen en rechten.

Atikel 7: De Islamitische Verzetsbeweging streeft naar de verwezenlijking van Allahs belofte, hoeveel tijd dat ook kost. De profeet (Mohammed), gebed en vrede zij met hem, heeft gezegd:
"De tijd dat de moslims de Joden zullen bevechten (en hen zullen doden) zal niet komen, totdat de Joden zich achter rotsen en bomen verstoppen, die (dan) zullen uitschreeuwen: 'O moslim, o Abdallah ('slaaf van Allah'), achter mij zit een Jood, kom hier en dood hem!'" (citaat uit de koran; FtV)

Artikel 8: De slagzin van Hamas. Allah is haar doel, de Profeet (Mohammed) haar voorbeeld, de Koran haar grondwet, jihad haar pad en sterven voor de zaak van Allah haar meest verheven wens.

Artikel 11: Het land van Palestina is een islamitisch Wakf (onroerend goed met speciale status en onder islamitisch beheer; FtV) dat is geheiligd voor toekomstige islamitische generaties tot de Dag der Opstanding. Niemand kan er geheel of gedeeltelijk afstand van doen, of het geheel of gedeeltelijk verlaten. Geen Arabisch land, noch het totaal der Arabische landen, noch een Arabische koning of president, noch zij allen gezamenlijk, hebben dat recht, noch bestaat dat recht voor enige organisatie of het totaal aller organisaties, of zij nu Palestijns of Arabisch zijn, want Palestina is een islamitisch Wakf voor alle islamitische generaties tot de Dag der Opstanding. Dit is de status (van het land; FtV) in de Sharia (islamitische wet) en hetzelfde geldt voor alle gebieden die met geweld door de islam veroverd werden en die daarmee, op het moment van verovering, Wakf-gebieden werden (men denkt hier aan bijv. Spanje; FtV), voor alle islamitische generaties, tot aan de Dag der Opstanding.

Artikel 13: Initiatieven, zogenaamde vreedzame oplossingen en internationale conferenties om het Palestijnse probleem op te lossen, zijn tegengesteld aan de uitgangspunten van de Islamitische Verzetsbeweging. Afstand doen van enig deel van Palestina is hetzelfde als afstand doen van een deel van de religie. Het nationalisme van de Islamitische Verzetsbeweging is onderdeel van haar geloof. Er is geen oplossing voor het Palestijnse probleem dan de jihad (heilige oorlog). Initiatieven, voorstellen en internationale conferenties zijn slechts tijdverspilling, nutteloze ondernemingen.

Artikel 14: Het vraagstuk van de bevrijding van Palestina heeft betrekking op drie cirkels: de Palestijnse, de Arabische en de islamitische. Elk van deze cirkels speelt een rol in de strijd tegen het zionisme en heeft taken te vervullen. Het veronachtzamen van een van deze cirkels zou een grote fout zijn en een afschuwelijk bewijs van onwetendheid. Want Palestina is een islamitisch land, de plaats van de Eerste Kibla (islamitische gebedsrichting, FtV) en de derde heiligste plaats ter wereld. Het is ook de plaats waar vandaan de Profeet zijn nachtelijke reis naar de zeven hemelen maakte.

Artikel 15: Als onze vijanden zich een deel van het islamitische grondgebied toe-eigenen, wordt de jihad voor iedere moslim een bindende verplichting. Geconfronteerd met de overweldiging van Palestina door de Joden is het hijsen van de banier van de jihad een verplichting. Ik zweer bij degene die de ziel van Mohammed in Zijn handen heeft: “Ik wil inderdaad voor de zaak van Allah ten strijde trekken! Ik zal aanvallen en doden, aanvallen en doden.”

Artikel 22: De vijanden (de Joden; FtV) hebben gedurende lange tijd samengespannen en zij hebben hun samenzweringen aangescherpt, teneinde te kunnen bereiken wat zij hebben bereikt. Zij maakten misbruik van bepalende elementen in lopende ontwikkelingen en vergaarden een enorme materiële rijkdom, die zij in dienst stelden van het verwezenlijken van hun droom. Deze rijkdom stelde hen in staat de controle over de wereldmedia te verkrijgen, zoals persbureaus, de pers, uitgevers, zendgemachtigden en dergelijke. Zij gebruikten die welvaart ook om in verschillende delen van de wereld revoluties te ontketenen, teneinde daarmee hun belangen te dienen en de vruchten daarvan te kunnen plukken. Zij zaten achter de Franse en de communistische revoluties en achter de meeste (andere) revoluties waar wij hier en daar van horen. Zij gebruikten hun geld ook om clandestiene organisaties op te richten die zich wereldwijd uitzaaien met het oogmerk samenlevingen te verwoesten en zionistische belangen te dienen. Zulke organisaties zijn: Vrijmetselaars, Rotary Clubs, Lions Clubs, B'nai B'rith en dergelijke. Dat zijn allemaal verwoestende spionageorganisaties. Met hun geld slaagden zij erin de macht in de imperialistische staten over te nemen en die ertoe te brengen vele landen te koloniseren teneinde de rijkdom van die landen te exploiteren en er corruptie te zaaien.
Zij zaten achter de Eerste Wereldoorlog, teneinde daardoor het islamitische Kalifaat te vernietigen. (Het tijdens die oorlog tot de As-mogendheden behorende Turks-Ottomaanse rijk was de laatste variant van het kalifaat, de islamitische eenheidsstaat, FtV)
Zij (nog steeds de Joden!; FtV) verzamelden materieel profijt en namen de controle van veel welvaartsbronnen over. Zij verkregen de Balfourverklaring en stichtten de Volkenbond om door middel van die organisatie de wereld te regeren. Zij zaten ook achter de Tweede Wereldoorlog, tijdens welke zij enorme voordelen behaalden in de handel met oorlogsmaterieel en zij de stichting van hun staat voorbereidden. Zij legden de basis voor de oprichting van de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad, die de Volkenbond moesten vervangen, teneinde de wereld door tussenkomst daarvan te regeren. Er is geen oorlog uitgebroken waar hun vingerafdrukken zich niet op bevinden. (...)

Artikel 28: De invasie van het zionisme is kwaadaardig. Het aarzelt niet om welke weg dan ook te bewandelen en alle laag-bij-de-grondse en walgelijke middelen in te zetten om zijn doel te bereiken. Bij zijn inmengingen en spionageactiviteiten steunt het in belangrijke mate op de clandestiene organisaties die het heeft opgericht, zoals de Vrijmetselaars, Rotary Clubs, Lions en andere spionagegenootschappen. De Arabische staten zijn op zijn minst verplicht om jihadstrijders bewegingsvrijheid te verlenen. Wij dienen iedere moslim eraan te herinneren dat de Joden, toen zij in 1967 Heilig Jeruzalem veroverden, op de drempel van de gezegende Al-Aksa moskee stonden en vreugdevol uitriepen: ‘Mohammed is dood, hij heeft slechts dochters achtergelaten.’ Israël, op grond van het feit dat het Joods is en een Joodse bevolking heeft, tart de islam en de moslims. (...)

Artikel 32: Het Wereldzionisme en imperialistische krachten hebben met slimme zetten en gedegen voorbereiding getracht de Arabische landen één voor één uit de conflictcirkel met het zionisme te drukken, teneinde het Palestijnse volk te isoleren. (...) Hamas roept de Arabische en islamitische volkeren op om dat vreselijke complot krachtig en onvermoeibaar ongedaan te maken en de massa's bewust te maken van de gevaarlijke consequenties van het verlaten van de conflictcirkel met het zionisme. Vandaag is het Palestina en morgen kunnen het andere landen zijn. Want het zionistische samenzweren kent geen eind en na Palestina zullen zij streven naar expansie van de Nijl tot de Eufraat. Hun complot is uiteengezet in de Protocollen van de Wijzen van Zion (een antisemitisch geschrift uit de 19e eeuw; FtV) en hun huidige gedrag is het beste bewijs voor wat daarin staat.

Tot zover het Hamas-Handvest. Ik stuurde het vandaag toe aan de heer Dries van Agt met de vraag of hij zich wel realiseerde met wie hij in zee is gegaan.

Feike ter Velde