Weeën als waarschuwingen

Jan van Barneveld • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 4
De mensen in de Middeleeuwen waren zich niet bewust van het feit dat zij in de 'Middeleeuwen leefden. Dat etiket is pas later door historici op die periode van de wereldgeschiedenis geplakt. Wij weten, door het profetische Woord, in welke tijd we nu leven. Wij leven in de tijd van 'het herstel van Israël'. Een groot deel van de bijbelse profetie gaat over de terugkeer van Israël naar het Beloofde Land en de toekomstige taken en heerlijkheid van Gods uitverkoren volk. De gebeurtenissen die met dit 'Het Herstel van Israël' samenhangen vormen de belangrijkste ontwikkelingen in onze eeuw. Op grond van de Bijbel kunnen we ook een bepaalde structuur in deze periode aanbrengen.
Ten eerste: De Almachtige, de God van Israël, heeft het land Israël, Zijn land, hersteld en het aan Zijn volk teruggegeven. Vandaar dat de strijd om dat land zo hevig is. Binnenkort, na de verkiezingen in Israël volgende week maandag, zal deze oorlog om het 'heilige land, ('Sieraad', noemt Daniël het) weer oplaaien. Het is heel goed mogelijk dat deze strijd zal uitlopen op de oorlog van Gog, zoals deze in Ezechiël 38 en 39 wordt beschreven. Of op de 'heilige oorlog' waarover de profeet Joël spreekt.
In de tweede plaats is daar de terugkeer (aliya) en het herstel
van het volk Israël. Vandaar dat niet alleen het antisemitisme, maar vooral ook anti-Israël sentimenten overal in de wereld krachtig toenemen. De Bijlmer-ramp-enquete heeft helaas ook in ons land heel wat anti-Israël gevoelens aan de oppervlakte gebracht. In Rusland roepen keiharde antisemieten in de Doema dat de Joden de schuld zijn van alle problemen. Ook de interne verdeeldheid, de onderlinge scheidsmuren en de felle ruzies binnen Israël zijn aanvallen van de Boze op Gods volk. De wereld in deze tijd van "het komen van de Messias" is vol met Hamans en Herodussen! In de derde plaats is er het geestelijk herstel van Israël. De Joodse, messiaanse beweging is een klein begin, een teken, van dit geestelijk herstel. Maar binnenkort zal ook deze profetische ontwikkeling in een stroomversnelling komen.

OORLOGSWEEËN
Het is angstig boeiend om zo, aan de hand van het profetische Woord van de Bijbel, Gods Hand in de geschiedenis te mogen volgen. De Here heeft gezegd wat Hij gaat doen, en Hij doet ook wat Hij heeft voorzegd! Het inzicht dat de Bijbel geeft over de gebeurtenissen en ontwikkelingen in onze tijd, stelt ons ook in staat om de 'weeën' die eraan vooraf gaan, te herkennen. Onze tijd is vol van dergelijke 'weeën', die bijvoorbeeld de 'eindtijd' aankondigen. De Bijbel geeft duidelijke aanwijzingen dat de 'eindtijd' direct ligt in het verlengde van de tijd van 'Het Herstel van Israël', waarin we nu leven. Dit is de verschrikkelijke tijd die beschreven wordt vanaf Openbaring 6 en die begint met het (aanvankelijk vreedzame) optreden van de antichrist, de 'ruiter op het witte paard'. De Here Jezus Zelf profeteert ook over deze periode in Matt. 24:15-31. Maar zover is het God dank nog niet. We leven nog in de tijd van waarschuwende oordelen, de 'weeën' die aan de eindtijd oordelen vooraf gaan. Deze weeën die de 'eindtijd' aankondigen bestaan niet alleen uit natuurrampen, maar vooral ook uit oorlogen en opstanden over de hele wereld. Na de Tweede Wereldoorlog is het oorlogsgeweld voortdurend toegenomen. Dit is juist ook één van de profetische kenmerken van de periode van 'Het Herstel van Israël'. Want er staat geschreven dat in de tijd dat de Here, de God van Israël, aan Zijn verbond, aan de landbelofte voor Israël, denkt, 'Zijn oordelen over de hele aarde gaan' (zie Psalm 105:7-11).
Al die oorlogen en geruchten van oorlogen, al die regionale conflicten en opstanden passen in de profetische tekening van de tijd van 'Het Herstel van Israël'. We lezen in veel profetieën over het 'herstel van Israël' over oordelen over de volken. Deze waarschuwende weeën, die de oordelen van de eindtijd aankondigen gaan gelijk op met Gods grote herstelplan voor Zijn volk. We halen nu alleen Jeremia 30:11 aan: 'Want Ik ben met u, luidt
het woord van de Here, om u te verlossen; want Ik zal met alle volken, waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, maar naar recht u tuchtigen, dan zal Ik u beslist niet vrijuit laten gaan'.
Veel volken ervaren deze 'tijd van afrekening' al op een vreselijke manier. Denk alleen maar aan Kosovo en aan verschillende Afrikaanse landen. Ook ons land ligt onder de Toom van de Almachtige! Wij mogen niet blijven stilstaan met de constatering dat deze gebeurtenissen in de lijn van het profetische Woord liggen. Zolang het kan blijven we in de Naam van de Here Jezus Christus hulp verlenen. Met de hulp van de evangelische organisaties en kerken in Albanië gaat ook het getuigenis van de Here Jezus mee. In Montenegro is niet één evangelische gemeente. Laten we hopen en bidden dat de Heer ook daar dwars door de ellende heen het getuigenis van de Here Jezus laat doordringen. Wij mogen hier biddend en daadwerkelijk aan meewerken en zo in de Naam van de Here Jezus Christus een licht zijn voor de mensen.

OORDELEN IN EIGEN HUIS
De afgelopen maanden liepen de politieke spanningen hoog op. Het AD van 10-04-99 schreef: '…communisten en nationalisten dreigen met kernwapens en het Kremlin waarschuwt voor een Derde Wereldoorlog… Het stuurloze Rusland kan dan makkelijk in handen vallen van krachten die bereid zijn het land in een militair avontuur te storten'. Het komt allemaal zo angstig dichtbij. En wij, leden van de Gemeente van de Here Jezus Christus? Zijn wij wakker? Ook over ons komen de weeën als waarschuwende oordelen over het 'Huis van God'. In het Duitse blad 'Christliches Zentrum' stond een artikel, waarin beschreven werd hoe de machten van de hel proberen de gemeente kapot te maken. Velen van ons zullen helaas een en ander herkennen van de volgende beschrijving uit genoemd blad. Het beschrijft een demonisch leger dat de gemeenten, helaas maar al te vaak met succes, belaagt en overweldigt: 'De krachtigste groepen (van duivelse machten) waren trots, eigengerechtigheid, egoïstisch gedrag, ijdelheid, hardnekkigheid, onrechtvaardig oordelen, maar de grootste was jaloezie. De leider van dit enorme leger was de Aanklager van onze broeders' zelf (Openbaring 12:10-12).
De wapens die deze duivelse troep voerde waren: intimidatie, verraad, beschuldigingen, laster, gevit, maar ook afwijzing, bitterheid, ongeduld, onverzoenlijkheid en begeerte. Het belangrijkste doel van deze horde demonen was splitsingen in de gemeenten te veroorzaken. Zoveel mogelijk splitsingen en onenigheden: gemeenten tegen gemeenten, gemeenten tegen voorgangers, mannen tegen hun vrouwen, kinderen tegen hun ouders......en omgekeerd! Het schokkende is dat deze machten gebruik maken van christenen!' Tot zover de aanhalingen uit het genoemde artikel. Helaas, helaas, zullen velen van ons hier iets van herkennen. Terwijl we in deze ernstige tijden elkaar zo hard nodig hebben, worden gemeenten afgebroken door ruzies en splitsingen. Er zijn teveel 'eenzame' gelovigen, die slachtoffer zijn van deze aanvallen uit het rijk van de duisternis op de gemeenten van Christus. Maar wij, u en ik, we moeten ons ook eerlijk afvragen in hoeverre we zelf ook schuldig zijn aan problemen in onze gemeenten. De tijd komt en is nu al aangebroken, dat we elkaar hard nodig hebben. Bovendien is de christelijke gemeente 'de leefruimte die God geschapen heeft voor de nieuwe mens'. Hoe zullen we als christen kunnen leven en groeien als onze door God gegeven leefruimte wordt afgebroken?

DE REDDER KOMT ALS RECHTER
Dit is de titel van een onlangs verschenen boek van ds. M.D. Geuze. In het voorwoord noemt hij deze serie van twaalf bijbelstudies 'een handreiking om zich voor te bereiden op de toekomst van de Here Jezus Christus, met name op Zijn komst als Rechter van allen en alles'. De Here Jezus komt niet alleen als Redder, maar ook als Rechter. De weeën van de eindtijd, die nu als waarschuwende oordelen over de aarde en ook over de gemeenten gaan, zijn ook tekens van Zijn komst als Rechter. Hij komt als Rechter voor ieder van ons persoonlijk, immers wij allen moeten 'voor de rechterstoel van Christus openbaar worden' (2 cor.5: 1o). Hij komt ook als Rechter voor Zijn Gemeente. Iets van de ernst van deze zaak ervaren we al aan den lijve doordat het 'oordeel over het Huis van God' al bij ons is begonnen. Maar Hij komt ook als Rechter voor de volken. Ook in dit verband gaan de waarschuwende oordelen al over de wereld.
Het boek van ds. Geuze kon best wel eens een laatste waarschuwing zijn aan ons Nederlandse volk en aan de Nederlandse kerken. Immers Hij komt ook als Rechter van Nederland, legt hij in hoofdstuk 11 uit. Het hoofdstuk over 'de Redder komt als Rechter voor Zijn volk Israël' is, vergeleken met de andere hoofdstukken, zwak. Maar dat neemt niet weg dat, mede door de gespreksvragen na elk hoofdstuk en door het grote aantal aanhalingen uit de Bijbel, dit belangrijke boekje zeer geschikt is voor bijbelstudiegroepen en voor persoonlijke bijbelstudie. Dit is een goede mogelijkheid om samen te letten op de profetische tekens van deze tijd en ons samen voor te bereiden op de 'toekomst van de Heer! Moge Hij spoedig komen!

Jan van Barneveld