Weest niet bezorgd!

Dirk van Genderen • 84 - 2008 • Uitgave: 24
Nu de financiële crisis in volle hevigheid door de wereld raast, ontkomt niemand aan de gevolgen ervan. Zeker, de gevolgen voor de actieve beleggers op de beurs zijn groter dan voor degenen die dat niet deden. Maar iedereen zal de gevolgen ervan merken. Sommige Zoeklicht-lezers hebben misschien wel grote verliezen geleden.
De staat heeft inmiddels al tientallen miljarden in het financiële systeem gepompt en het is nog maar de vraag of ons dat echt niets gaat kosten, zoals onze leiders betogen. En om maar iets te noemen, ook veel pensioenen staan inmiddels onder druk.

De Bergrede
Hoe gaan wij hiermee om? Maken wij ons misschien zorgen over onze financiële toekomst? Dat zou heel begrijpelijk zijn. De verkopen van uw bedrijf zijn mogelijk fors teruggelopen. Of uw baan kan op de tocht staan. Of u hebt veel verloren op de beurs.
Vandaar dat ik u meeneem naar een Bijbelgedeelte waarin de Here Jezus ons oproept ons vertrouwen niet op de Mammon, op het geld, te stellen, maar op Hem. En dan bedoel ik de Bergrede in Matteüs 5, 6 en 7. Je kunt de Bergrede zien als de blauwdruk van het Koninkrijk der hemelen.

In het laatste gedeelte van hoofdstuk 6 brengt de Here Jezus een zeer opzienbarende boodschap. Hij stelt daar dat degenen die de Mammon dienen en streven naar meer en meer geld en bezittingen, degenen zijn die bezorgd zijn (vers 24).
Dan volgt vers 25. ‘Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd...’ Die bezorgdheid kenmerkt het voorgaande, namelijk wanneer je slaaf van de Mammon bent en gedreven wordt door geldzucht. Het is niet zo dat de Here Jezus ons verbiedt om zorgzaam te zijn. Maar Hij heeft het hier over bezorgd-zijn, het zich zorgen maken met het oog op de toekomst.

De Here Jezus wijst dit niet alleen maar af, maar Hij geeft ook aan waarom. De eerste reden die Hij ervoor aangeeft, vinden we in vers 25. Het leven is immers belangrijker dan het voedsel en het lichaam belangrijker dan de kleding.
In het volgende vers wijst Hij op de vogels. Als de Vader in de hemel al zo goed voor hen zorgt, hoeveel te meer zal Hij dan voor Zijn kinderen zorgen.
In vers 27 vinden we nog een derde reden waarmee Hij aangeeft dat het zinloos is je zorgen te maken. Door bezorgd te zijn kun je je leven echt niet verlengen.

De leliën
En lees eens verder: Opnieuw benadrukt de Here Jezus de trouwe zorg van God voor de leliën op het veld. Als Hij al zo goed zorgt voor deze kwetsbare planten, hoeveel te meer zal Hij dan voor ons zorgen? Hebt u zo wel eens naar de natuur gekeken en daarin Gods zorg ontdekt?
Salomo, die toch zo wijs was en zo rijk, was in al zijn heerlijkheid niet zo bekleed als deze leliën.
In vers 30 spreekt Hij de discipelen aan met ‘kleingelovigen’, als een terechtwijzing, maar ook als een aanmoediging om verder te groeien in het geloof. Let eens op het gras, hoe God dat bekleedt. Zal Hij dan niet veel meer voor u zorgen en u bekleden?

En na deze voorbeelden benadrukt de Here Jezus opnieuw: ‘Weest niet bezorgd over uw dagelijkse leven’. Want, lezen we in vers 32, al deze dingen zoeken de heidenen. Dat is confronterend. Geldt dat vaak ook niet voor ons? Dat we ons druk maken over ons dagelijks levensonderhoud, onze materiële situatie en nog zoveel meer?
In dit gedeelte wijst de Here Jezus ons erop dat onze hemelse Vader allang weet wat we nodig hebben. Daar zijn we ons - ik kijk alleen maar naar mezelf - lang niet altijd van bewust.

Dan volgt vers 33. Na de bemoediging in het voorgaande vers krijgen we hier een ondubbelzinnige opdracht. ‘Maar zoekt eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid’. In onze vertaling staat ‘Zoekt eerst’, maar de bedoeling ervan is: ‘Zoekt voortdurend’. Streef ernaar. Laten we hierop gericht zijn. Allereerst op het geestelijke en niet op het materiële. Dat is een aansporing die we wel nodig hebben, lijkt mij.

Belofte
En wat een geweldige belofte verbindt de Here Jezus aan deze opdracht: ‘Wanneer je allereerst hierop gericht bent, zul je al dat andere ook ontvangen.’
Houdt deze belofte in dat de Here in alle omstandigheden zal voorzien? Het geldt in ieder geval voor de toekomst, maar dat zult u wel een te gemakkelijk antwoord vinden.
Er zijn tal van getuigenissen van mensen die in moeilijke omstandigheden op een wonderlijke manier Gods zorg hebben ervaren. Maar ook als Gods weg anders is, wil en zal Hij ook in die weg meegaan en voorzien. Op Zijn Goddelijke manier. We mogen veel van Hem verwachten.
En als we het mogen leren, om door genade ons vertrouwen op Hem te stellen, dan zullen we ook leren om alles meer en meer los te laten, ook onze zorgen. Wat er ook gebeurt, het gaat niet buiten God om. Het loopt Hem nooit uit de hand. Dat mag ons rust geven.

Hoe verleidelijk is het om schatten op deze aarde te blijven verzamelen, ook als we de Here Jezus mogen kennen. Het lijkt wel alsof dat in de mens ingebakken zit. Daarom sluiten we af met vers 20: ‘Verzamelt u schatten in de hemel’. ‘Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn’. Waar is uw schat?

Dirk van Genderen