Weldaden (1) Die al uw ongerechtigheden vergeeft

Henk Schouten • 78 - 2002/03 • Uitgave: 23
Vaak ontbreekt het in ons leven aan lof aan God. Wanneer de lofprijs afwezig is, dan is er dikwijls ook gebrek aan blijdschap. Misschien komt dat wel, omdat we de boodschap van Psalm 103:2 zo snel vergeten. Daar staat: 'vergeet niet één van Zijn weldaden'.
In een zestal artikelen wil ik van die weldaden schrijven.
1. Die al uw ongerechtigheden vergeeft
2. Die al uw krankheden geneest
3. Die uw leven verlost van de groeve
4. Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid
5. Die uw ziel verzadigt met het goede
6. Die uw jeugd vernieuwt als die van een arend


De rij van weldaden wordt aangevoerd door die éne die misschien wel de bron van alle weldaden is. Hier komt het Lam Gods direct en heerlijk in beeld. Zijn bloed vloeide tot vergeving van onze schuld. Dankbaarheid voor ontvangen vergeving is lof aan het Lam. Want de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en daarvoor zal tot in eeuwigheid lof gezongen worden: `Gij zijt waardig, want Gij zijt geslacht en Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed' (Openbaring 5:9).

Wat bij God vergeven is, is ook vergeten. `Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons' (Psalm 103:12). Op grote verzoendag heeft God deze waarheid de Israëliet voor ogen gesteld. Een bok, symbolisch door de handoplegging van de hogepriester beladen met de zonden van het volk, werd de woestijn in gebracht zonder ooit terug te keren. Is het niet een heerlijke geruststelling dat de vergeving van de Here God zo absoluut is. `God is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid' (1 Johannes 1:9). God is geen onrechtvaardige God, die een dubbele betaling vraagt. De straf voor onze schuld is gelegd op de Here Jezus, Zijn Zoon.

Daarom mogen we beginnen met lof te brengen aan Hem die al onze ongerechtigheden vergeeft. Veel mensen geloven daar wel in, maar denken dan dikwijls dat er wel een paar zonden buiten die vergeving vallen. Sommige dingen lijken ons zo vreselijk, dat vergeving daarvoor niet mogelijk is. Maar dat is in strijd met wat hier duidelijk geschreven staat: `Die al uw ongerechtigheden vergeeft'. De prijs die de Here Jezus met Zijn bloed betaalde, was zo groot dat daarmee alle zonden verzoend konden worden. Ook die zonden die nog sporen in ons leven hebben nagelaten, doornen in het vlees, waar de boze met zijn vuisten op timmert. We moeten niet staren op die donkere plekken uit ons verleden.

Sommige mensen hebben zelfs de neiging die te koesteren. Dat is valse vroomheid, die ons afhoudt van het brengen van lof en dank aan Hem die al onze ongerechtigheden vergeeft.

‘Looft Hem, die u al wat gij hebt misdreven,
hoeveel het zij, genadig wil vergeven;
uw krankheên kent en liefderijk geneest;
die van 't verderf uw leven wil verschonen;
met goedheid en barmhartigheid u kronen,
die in de nood uw redder is geweest.'

(Bundel: Joh. de Heer 345:2)

ds. Henk Schouten