Wereldliefde

Jef de Vriese • 97 - 2021 • Uitgave: 9
Liefhebbers van de wereld houden geen rekening met Gods Woord. Toch zullen zij naar dat Woord geoordeeld worden. Wat daarin staat is niet tevergeefs. God verlangt naar wat Hem toekomt, zoals een bruidegom verlangt naar zijn bruid. Indien een vreemde er mee gaat lopen, is zijn jaloezie gerechtvaardigd (Exodus 34:14).

Dat Gods liefde hartstochtelijk naar alle mensen in het algemeen en naar de gelovigen in het bijzonder uitgaat, moeten wij niet lichtvaardig opnemen. Als Schepper is Hij rechtmatig God, die Zijn schepselen, die in de handen van de vijand gevallen zijn, voor Zich terug wil winnen. Hij wil hen die de Heilige Geest ontvangen hebben, onbesmet van de vijand bewaren. Wie deel heeft aan de vijand, zal ook deel hebben aan de toorn van God. Nu is de tijd van genade voor wie zich nederig aan Hem onderwerpt. Met hoogmoed wordt door God afgerekend. Hoogmoed botst op de haat van God (Spreuken 6:16-19). Hoogmoed ontmoet God als vijand. Nederigheid ontmoet God als vriend. God ziet om naar mensen die geen kracht putten uit zichzelf en die Zijn Woord ernstig nemen (Jesaja 66:2; Mattheüs 5:3, 23:12; Lukas 18:13).

We kunnen dus beter beseffen dat wij geen deel hebben aan de duisternis van de wereld, waaruit wij geroepen zijn. We zijn licht! Hoe kunnen wij, die aan de wereld gekruisigd zijn (Galaten 6:14), ons onbesmet ervan bewaren (Jakobus 1:27)? We stoppen radicaal om als wereldliefhebber te leven en rennen hard naar God om ons aan Hem te onderwerpen! We maken een lijstje van alles wat we niet willen missen en leveren het in bij God!

Jef De Vriese