Wereldregering

Jan van Barneveld • 78 - 2002/03 • Uitgave: 10
Door het tot stand komen van het Internationale Strafhof is de macht van de Verenigde Naties weer groter geworden. Na heel wat diplomatiek gedoe heeft de Veiligheidsraad een compromis met de VS kunnen sluiten. Binnen de VN gaan de voorbereidingen voor een wereldregering en een wereldreligie krachtig verder. Opvallend is dat de VN zich sinds 1967 krachtig profileert als een anti Israël organisatie. Hiervan zijn heel wat voorbeelden te geven:

• Verreweg de meeste resoluties zijn bevooroordeeld en tegen Israël gericht.

• Tegen het terrorisme van de Palestijnen kwam er geen protest. Zodra Israël zich ging verdedigen kwamen er veroordelingen van Israël. Terrorisme is dus volgens de VN wel wettig en zich verdedigen tegen terrorisme is blijkbaar niet wettig.

• Vijf van de zeven resoluties van de Commissie voor de Mensenrechten van de VN waren specifiek tegen Israël gericht. In de andere twee resoluties van die commissie werden groepen landen, zoals Cuba, Soedan, Iran, Sierra Leone enz. veroordeeld.

• Israël is het enige lid van de VN dat uitgesloten is van enige formele functie binnen de VN Terwijl een schurkenstaat als Syrië (dat Irak aan wapens helpt) nu voorzitter is van de Veiligheidsraad!

• De meest gruwelijke, middeleeuwse beschuldigingen worden bij de VN tegen Israël ingebracht. Bijvoorbeeld dat de Joden bloed van christenkinderen voor hun matzes gebruiken (1991) en dat zij Palestijnse kinderen besmetten met het HIV virus (1997).

Hoe komt het dat de VN zo tegen Israël is?
Let u maar eens op de samenstelling van de Algemene Vergadering:
De huidige leden van de V.N. zijn:
- 21 Arabische landen
- 35 Moslim naties
- 77 Pro-moslim landen (men noemt die groep de G77)
- 15 Leden van de Europese Unie
- 40 Overige landen, zoals de VS, Canada, Latijns Amerikaanse landen.
- Israël en de Palestijnse Autoriteit (als waarnemer).

Bijna automatisch hebben de Arabische landen een meerderheid van 134 van de 190 leden van de VN Maar ook de EU neigt er steeds meer toe om hun steun aan de Arabische landen en aan de Palestijnen te geven. Stelt zich dus anti-Israël op.
'n Angstig vooruitzicht dat een wereldregering uit zo'n groep zal worden gevormd!

De Bijbel spreekt op twee manieren over 'alle volken', of 'Verenigde Naties':
1. 'Alle volken', dus niet alleen de 'volken rondom' Israël, zullen 'zich daarheen verzamelen' (zie Zach. 12:3). Zij zullen 'tegen Jeruzalem ten strijde vergaderd' worden (Zach. 14:2) en tegen 'de berg Sion ten strijde trekken' (les. 29:8). De HERE zal op Zijn tijd met al die volken 'voorgoed afrekenen' (Ier. 30:11). Hierbij zal Israël, waarschijnlijk tegen wil en dank, een grote rol spelen. Want: 'Alle volken omringden mij - in de Naam van de HERE heb ik ze neergehouwen' (Psalm 118:10). En: '....een tweesnijdend zwaard is in hun hand, om wraak te oefenen aan de volken, bestraffingen aan de naties' (Psalm 149:6,7). Dit is één van de taken van Israël als 'knecht van de HERE'. De drinkbeker van internationale druk, veroordelingen en terrorisme die Israël nu drinkt zal worden verwisseld en in de handen van de volken worden gegeven (zie Ier. 25:27-29). Gelet op de houding van 'alle volken', van de VN tegenover Israël en gelet op de ontwikkelingen van de VN naar een wereldregering, kan deze periode van strijd tegen Israël elk moment losbarsten. Onze taak is gebed: 'vrede zij over Israël!' (Ps. 125:5).

2. Er zijn veel meer profetieën over zegen die over alle volken komt. Ook bij die zegen speelt Israël een grote rol. Het begint al bij Abraham, Izak en Jakob: 'Met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden' (Gen. 12:3 en 28:14). Zegen zal er in geestelijke en materiële zin zijn. Ook deze ontwikkelingen zijn in onze tijd al begonnen. De tijd dat 'tien mannen uit volken van allerlei taal ...de slip van een Joodse man zullen vastgrijpen en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is' (Zach. 8:23) zal spoedig aanbreken. Dat zal ook de tijd zijn waarin 'Hij volken onder ons (=Israël) brengt en naties onder onze voeten' (Psalm 47:4) Want de HERE is een groot werk in en voor Zijn volk begonnen en zal dat ook afmaken. Dan zullen 'alle einden van de aarde het gedenken en zich tot de HERE bekeren' (Psalm 22:28).

drs. Jan van Barneveld