Wie is de God van Jeruzalem

Henk Schouten • 78 - 2002/03 • Uitgave: 16
Een interessante vraag vandaag de dag, want het botst in Jeruzalem nogal tussen verschillende godsdiensten. We komen in Jeruzalem nogal wat vertegenwoordigers van allerlei godsdiensten tegen. Allereerst natuurlijk de drie grote monotheïstische wereldgodsdiensten, Jodendom, Christendom en Islam. Daarnaast vind je in Jeruzalem aanhangers van heel wat andere religies en sekten. Gezien de tegenstellingen en de vijandschap die er tussen de vertegenwoordigers dikwijls is, lijkt het me onaannemelijk ervan uit te gaan dat het bij al die religies gaat om dezelfde God. Ik wil hier geen godsdienstvergelijkend onderzoek doen. Ook wil ik niet een telling houden onder al de aanhangers van die verschillende religies, alsof de religie met de meeste aanhangers ook de zwaarste rechten kan laten gelden. Laten we eens kijken naar de bijbelse informatie met betrekking tot de God van Jeruzalem.

De eerste priester die we in Jeruzalem tegenkomen is Melchizedek (Genesis 14:18-20). Dat is in de tijd van Abraham, sterker nog, beide mannen hebben elkaar gekend en ontmoet. We lezen dat Melchizedek priester van God, de Allerhoogste' was. Salem, dat was de naam van Jeruzalem in die dagen, moet zijn residentie geweest zijn en al een belangrijke stad. Melchizedek noemt God de Allerhoogste ook de `Schepper van hemel en aarde'.

Melchizedek diende de Here God, hoewel Hij niet tot het volk van God behoorde. Dat volk was er in feitelijke zin zelfs nog niet. Er waren in die dagen meer vereerders van onze God. Te denken valt aan Abimelech, Bileam en Jethro.

Melchizedek echter neemt een heel bijzondere plaats in. Wanneer Abraham hem ontmoet erkent Abraham hem als meerdere en laat zich door Melchizedek zegenen, ook betaalt hij tienden aan hem. De psalmist en de schrijver van de Hebreeënbrief pakken dit op bijzondere wijze op.

De psalmist profeteert over de komende koning van Jeruzalem. Wij denken dan aan onze Here Jezus. Dan schrijft de psalmist `De Here heeft gezworen en het berouwt Hem niet: Gij (de Here Jezus) zijt priester voor eeuwig, naar de wijze van Melchizedek'. De Hebreeënschrijver onthult nog meer met betrekking tot deze opzienbarende ontmoeting van Abraham. In Hebreeën 7:3 wordt hij zelfs gelijk gesteld aan de Here Jezus zelf. We lezen: `zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde des levens, en, aan de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij priester voor altoos'.
Dat zijn geheimenisvolle woorden waar we niet te snel of te achteloos aan voorbij moeten gaan en we mogen ook niet stellen, zoals ik ergens las, dat deze Melchizedek tot allerlei fantasie voeding gegeven heeft. Het gaat om heilige aangelegenheden.

We zien dus dat, ver voordat er sprake was van het volk Israël, ver voordat de tempel van Salomo (waar de Here God gediend werd) gebouwd was, de Here God, Schepper van hemel en aarde er zijn residentie had en daar gediend werd. Het is van de vroegste tijd af Zijn stad.

Deze stad werd later veroverd door David op de Jebusieten. Jebus is ook een oude naam voor Jeruzalem. Opmerkelijk is de koop van de dorsvloer, de latere tempelberg. Niet veroverd maar gekocht!!! Daar ligt ook de waarde voor Israël. De tempel die er gebouwd werd was teken van Gods presentie, de God van Melchizedek, Abraham, Izaak en Jacob.

Later wordt de tempel verwoest, maar door de uit ballingschap teruggekeerde Joden weer opgebouwd en door Herodus verfraaid. Dat is de tempel waar we de Here Jezus ontmoeten. Hij drijft de handelaren uit. Het huis van Zijn Vader zal een bedehuis zijn. Deze tempel werd door Titus verwoest. Een teken van die verwoesting is nog altijd zichtbaar in Rome. Aan de binnenzijde van de zogenaamde Titusboog zien we afgebeeld hoe Romeinen met attributen uit de tempel van Jeruzalem Rome binnenkomen.

Vandaag de dag is er geen tempel voor de Allerhoogste God in Jeruzalem. Er zijn wel heiligdommen gewijd aan Allah. In een aantal artikelen heeft ds. H. Koekkoek ons iets duidelijk gemaakt van de relatie tussen de God en Vader van de Here Jezus en de god van de Islam. Wie deze dingen goed begrijpt, verstaat ook de diepere dimensie achter het conflict tussen Jood en Palestijn, of beter Jood en Islamiet. Achter het zichtbare van dat conflict gaat een veel groter conflict schuil. Het gaat om antwoord op de vraag welke bovenaan dit artikel staat: `Wie is de God van Jeruzalem'.

De Bijbel spreekt over Jeruzalems toekomst. Een toekomst die verbonden is niet alleen met de bewoners van dat land. De Here God zal Zijn volk uit alle uithoeken der aarde daar naar terugvoeren en er is geen Palestijn die dat tegen kan houden, zelfs de VN kan dat niet stoppen. Wat zal het teruggekeerde volk mogen doen? Zij zullen een nieuwe tempel mogen bouwen. Daar wordt de toekomst van Jeruzalem verbonden met de Almachtige God in wiens dienst we Melchizedek aantroffen. De God van Abraham, Izaak en Jacob. De God van David en de Vader van de Here Jezus.
Uitvoerig wordt de nieuwe tempel beschreven in het boek van de profeet Ezechiël (Ezechiël 40 e.v.).

Daar zal de grote koning van Jeruzalem zijn. God Zelf zal weer wonen temidden van Zijn volk, maar ook temidden van de volkeren der aarde.
Dan zal alle opstand en rebellie gebroken zijn en zal duidelijk wezen, wie de God van Jeruzalem is.

ds. Henk Schouten