Wie zijn onze broeders? (2)

Hans Kruisman • 85 - 2009 • Uitgave: 2
Wat zijn de kenmerken van de R.k.-kerk?
Voordat wij verder gaan met het antwoord op de vraag of wij ons gelukkig zouden moeten prijzen met de toenadering van het ‘Protestantisme’ tot het ‘Rooms-katholicisme’, is het verstandig om eerst enkele kenmerken van de R.k.-kerk te onderzoeken.
Er zijn plaatselijk veel verschillen in leer en traditie te constateren, zodat ik mij moet beperken tot de Catechismus van de Katholieke kerk (Cat)1. Uit deze officiële leer van de R.k.-kerk zal ik slechts enkele zaken met u bespreken.

Cat 84 ‘…De heilige schat van het geloof (‘depositum fidei’), die vervat ligt in de heilige Overlevering en de heilige Schrift, is door de apostelen aan de kerk in haar totaliteit toevertrouwd…’
Commentaar: Dit komt niet overeen met de Schrift. Kolossenzen 2:8 ‘Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus.’ De overlevering (= traditie, onderricht) der mensen mogen wij niet gelijk stellen aan de overlevering die de apostelen, door de inspiratie van God, ons hebben doorgegeven. Wij dienen alleen naar dat Woord te luisteren. ‘…toen gij het gepredikte ‘woord Gods’ van ons hebt ontvangen… niet als een woord van mensen…’ (1Tess. 2:13); ‘…staat vast en houdt u aan de overleveringen, die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn’ (2Tess. 2:15); ‘Maar wij bevelen u, broeders, in de naam van de Here Jezus Christus, dat gij u onttrekt aan elke broeder, die zich ongeregeld gedraagt, in strijd met de overlevering, die gij van ons ontvangen hebt’ (2Tess. 3:6). Alleen dit Woord dienen wij vast te houden. Judas :3 ‘…tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is.’ Door het Woord dat eens en voor altijd aan ons is geopenbaard.
Door overlevering der mensen, dikwijls aangestuurd door de duisternis, kent de R.-k.-kerk helaas een mystiek occultisme. Enkele vruchten hiervan zijn het contemplatief gebed, stilte, diverse rituelen t.b.v. zelfverlossing; enz…

Cat 882 ‘De paus van Rome immers heeft, juist krachtens zijn ambt als plaatsvervanger van Christus en herder over de gehele kerk, de volledige, hoogste en universele macht, die hij altijd vrij kan uitoefenen…’
Commentaar: Niet de paus, maar de Heilige Geest (‘Parakletos’= Helper, Voorspraak) vervangt de Here Jezus op aarde. ‘Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn’ (Joh. 14:15-20).

Cat 966 'Tenslotte is de onbevlekte Maagd, gevrijwaard van iedere smet van de erfzonde, na het voltooien van haar aardse levensloop, met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen en door de Heer verheven tot koningin van het heelal om zo gelijkvormiger te worden aan haar Zoon’; Cat 969 ‘Daarom wordt de heilige maagd Maria in de kerk aangeroepen met de titels voorspreekster, helpster, bijstand en middelares; Cat 971 ‘De heilige Maagd geniet terecht van de kant van de kerk een bijzondere verering. En inderdaad, al vanaf de oudste tijden wordt de heilige Maagd vereerd met de titel ‘Moeder Gods’ en tot haar bescherming nemen de gelovigen in al hun gevaren en noden hun toevlucht.’
Commentaar: De ‘Koningin des Hemels’ is in het heidendom geen onbekende titel (Jer. 44:15-22). De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. ‘Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet verheerlijken? Gij alleen zijt heilig. Want alle volken zullen komen en zullen voor U nedervallen in aanbidding’ (Op. 15:4). Moeder Gods? De Maria van de Bijbel geeft ons een ander beeld (Marc. 3:31-35). Maria was slechts de moeder van Jezus als Mens en niet de moeder van Jezus als God. Er is slechts één middelaar en dat is Jezus Christus (1Tim. 2:5-6; Hebr. 7:25). De Maria van de Bijbel weet niets van de ‘onbevlekte ontvangenis’, maar weet dat ook zij een zaligmaker (Statenvertaling) nodig heeft (Luc. 1:46-47). De verschijningen van de R.-k. ‘Maria’ - waardoor o.a. kennis van de onbevlekte ontvangenis; redding en vrede door de tussenkomst van Maria; Vrouwe van alle Volkeren; aanbidding; enz… - verleent haar een status die geen enkele ondersteuning vindt in de Heilige Schrift. Maar voor de R.-k.-kerk vormen deze verschijningen wel de belangrijkste bron van vele belangrijke katholieke liturgieën, rituelen en dogma’s. We kunnen niet anders concluderen dat we een andere Maria zien. Een demon die zich in de gedaante van een godin ‘Maria’ kenbaar maakt.

Cat 1129 ‘De kerk verklaart dat de sacramenten van het Nieuwe Verbond heilsnoodzakelijk zijn voor de gelovigen…’; Cat 1263 ‘Door het doopsel worden alle zonden vergeven, de erfzonde en alle persoonlijke zonden, evenals alle zondestraffen’; Cat 1376 ‘…door de consecratie van brood en wijn komt de verandering tot stand van de gehele substantie van het brood in de substantie van het lichaam van Christus onze Heer, en van de gehele substantie van de wijn in de substantie van zijn bloed. Deze verandering nu is door de katholieke kerk gepast en treffend wezensverandering (transsubstantiatie) genoemd.’
Commentaar: Het katholicisme leert dat Christus God is, maar gelooft dat de dood van Christus niet voldoende is geweest om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Hoe kan men geloven dat het offer dat eens gebracht is, voortdurend in de Mis wordt herhaald? Hebreeën 9:12 ‘…en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf’ (Hebr. 9:24-28; Hebr. 10:10-14). Dat de sacramenten heilsnoodzakelijk zouden zijn, is een regelrechte belediging aan het adres van Christus, die het verlossingswerk voor ons heeft volbracht. Laten we toch alleen luisteren naar de Schrift. ‘Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed’ (Rom. 3:23-26). Alleen door geloof en niet het geloof plus de sacramenten, worden wij gerechtvaardigd.

Met deze gegevens in de hand kunnen wij in het derde en laatste artikel tot de kern van ons betoog komen en antwoord geven op de vragen:
• Wie zijn onze broeders?
• Moeten wij ons gelukkig prijzen met de toenadering van het ‘Protestantisme’ tot het ‘Rooms-katholicisme’?

Hans Kruisman

Hans Kruisman is auteur van De Bijbel aan het Woord, actueel handboek van de christelijke leer, uitgegeven door Het Zoeklicht.

1 http://www.stvitus.nl/kkk