Wij gaan voor de echte vrijheid!

Hans Kruisman • 85 - 2009 • Uitgave: 14/15
Deze titel heb ik gekozen als reactie op het lezen van een interview met de schrijfster Hanneke Willemse. Zij ziet het anarchisme als heilzaam voor de samenleving en is van mening dat anarchie gelijk staat aan vrijheid. Vakantie is vrijheid! Heerlijk doen waar je zelf zin in hebt!
Laten wij eerst even kijken naar de algemene betekenis van deze twee woorden.
Anarchie betekent dat er geen leiding is, ieder doet wat goed is in zijn of haar ogen. (Grieks: Anarchia = zonder gezag) De anarchist streeft naar een samenleving waarin mensen zonder een macht of autoriteit leven.
Vrijheid betekent dat je door niemand gedwongen wordt om dit of dat te doen of na te laten. Je hebt de mogelijkheid om zelf te kiezen.
Moeten wij nu vrijheid zien als een woord dat synoniem is aan anarchie?
Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Ook ik ga met vakantie, heerlijk vrij. Maar ik zie mezelf zeker niet als anarchist. Anarchisme is valse vrijheid!
Wij kunnen onderscheid maken tussen de ‘echte vrijheid’ en de ‘valse vrijheid’.
• De echte vrijheid staat onder controle van de Heilige Geest (2Kor. 3:17).
• De valse vrijheid staat onder controle van de zonde (Rom. 6:18).
Wij gaan voor de echte vrijheid!

Wij gaan dit gesprek nu niet voeren met een boek van Hanneke Willemse in de hand, maar met het Boek! Alleen dat Boek, de Bijbel, geeft ons het levensbeschouwelijke fundament wat wij zo nodig hebben. Ik stel u voor om dat Boek aan het W(w)oord te laten.

Echte vrijheid!
Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt.
Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt vaak over ‘vrijheid’ gesproken. Zie o.a. in Jesaja 61:1 ‘Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen…’ Deze tekst verwijst naar het werk van Jezus Christus. Hij was gekomen om de mensen vrij te maken van de macht van de duisternis. De ootmoedigen en gebrokenen van hart hebben dit aanbod van genade met beide handen aangegrepen.
‘Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen…’ (Gal 5:1). Deze Bijbeltekst geeft duidelijk aan dat er een kans bestaat dat wij die vrijheid weer zouden kunnen verliezen. Het woord ‘vrijheid’ kent een directe relatie met het woord ‘verlossing’. Verlossing betekent immers bevrijding uit de machten die ons gevangen hielden.
‘Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde…’ (Kol. 1:13). Wij zijn niet meer onderworpen aan en afhankelijk van de machten die ons in de greep hadden. Wij zijn vrij!
Volgens de Schrift staat vrijheid niet gelijk aan losbandigheid. Bij ons als christenen mag er nooit sprake zijn van losbandigheid, hoererij of onreinheid. De Bijbel maakt geen uitzondering voor de vakantieperiode. ‘Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt…’ (Ef. 5:3); ‘…er is tijd genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij’ (1Petr. 4:1-3). De ‘valse vrijheid’ houdt hiermee geen rekening en stelt geen grenzen. Door het ontbreken van dit inzicht kan de mens, zonder het te beseffen, afhankelijk worden van de zonde als macht. ‘…u bent geroepen om vrij te zijn, broeders; gebruikt echter de vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkaar door de liefde… wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees’ (Gal. 5:13-16).
Bovendien is ons leven een getuigenis van wie we zijn. Door onze afkomst, wij zijn hemelburgers, kennen wij een levenswijze naar Zijn wil. Het laten zien hoe wij in dit leven staan, vormt een sterk getuigenis. ‘Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel…’ (1Petr. 2:11).
Alleen een dagelijkse wandel in afhankelijkheid aan Hem geeft garantie op echte vrijheid. Wij lazen in Galaten 5:13-16 ‘…wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.’ Wanneer wij op eigen vlees gaan vertrouwen, zullen wij onze machteloosheid ervaren tegenover de zonde. ‘Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont…’ (Rom. 7:18). Kent u deze realiteit? Vandaar roept de Schrift ons op, ‘….wandelt door de Geest…’! Echte vrijheid dient in de nieuwe staat des Geestes (Rom. 7:6). Dan pas kunnen wij spreken van een leven in overwinning.
De Schrift noemt het afgoderij wanneer wij baas in eigen huis willen blijven en niet in afhankelijkheid van God wensen te leven. ‘Opstandigheid is als toverij en het stellen van onze wil boven de goddelijke wil is als afgoderij en beeldendienst’ (1Sam. 15:22-23, vrij vertaald).
Alleen de Here Jezus Christus is onze levensgids (Hebr. 12:2). ‘Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem…’ (Kol. 2:6-10). ‘…blijft in Mij, gelijk Ik in u… want zonder Mij kunt gij niets doen…’ (Joh. 15:3-5).

Wij hebben ons beperkt tot de twee elementen die bepalend zijn voor onze vrijheid: 1. Wij zijn echt vrij omdat Christus ons heeft vrij gemaakt. 2. We blijven echt vrij wanneer wij in Hem blijven.

Vrijheid?
Zomaar enkele antwoorden van mensen uit het dagelijks leven.
• ‘Vrijheid staat voor eigen baas, onafhankelijk en ongebonden’
• ‘…niets doen…’
• ‘…dan bepaal ik zelf mijn waarden en normen…’
• ‘…te kiezen wat je het liefst wilt hebben…’
• ‘Iedereen is vrij om te doen en laten wat hij/zij wil, zolang hij/zij daarmee niet een ander vreedzaam persoon schade toebrengt…’
• ‘…afwezigheid van dwang…’

Helaas komen deze antwoorden overeen met het levensbeschouwelijke fundament van een anarchist. De anarchist gaat uit van een positief mensbeeld. Hij ziet de mens als een autonoom en sociaal wezen. Dat staat haaks op ons levensbeschouwelijk fundament, dat de mens zonder God ziet als zondig en geestelijk blind. Uit de praktijk kunnen wij zien dat het geloof in de volstrekte autonomie van de mens en diens vermogen om de wereld vreedzaam te beheersen, een illusie is. Niet voor niets wordt het woord ‘anarchie’ vaak geassocieerd met bandeloosheid en chaos. De praktijk bevestigt deze associatie. De anarchist ziet niet in dat de mens zonder God een speelbal van de duisternis is. De duisternis biedt een valse vrijheid aan.
De anarchist is vervormd in zijn denken en leeft vaak in een droomwereld. Helaas volgen velen, gevoed door de tijdgeest, onbewust dit gedrag. De resultaten zijn desastreus. Criminaliteit; ontucht; corruptie; losbandigheid; enz…

Echte vrijheid geeft ontspanning!
Natuurlijk kan een christen vakantie vieren en heerlijk relaxen en tijd voor zichzelf nemen, maar hij/zij dient zich wel bewust te zijn van de positie als christen en te beseffen dat hij/zij niet alleen is!
Wat geweldig dat wij een bijzondere relatie hebben met onze Heer en Heiland door de inwoning van de Heilige Geest.
Wat risicovol is het wanneer wij niet alert blijven op wat we doen of juist niet doen. De duivel is namelijk niet met vakantie! Hoe vaak horen wij niet van misstappen tijdens de vakantie. De oorzaak ligt daarin dat de vakantieganger ook zijn geestelijk leven op een laag pitje zet. Maar dat is niet juist. Zulke momenten gebruikt de satan om ons even goed dwars te zitten.
Valse vrijheid geeft ontsporing. Echte vrijheid geeft ontspanning.
Ik wens u een heerlijke en ontspannen vakantie toe.

Hans Kruisman