'Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld"’ (2)

Henk Schouten • 80 - 2004/05 • Uitgave: 18
‘Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld’ (2)

Leugengeesten

Je hoort het wel eens zeggen, iedereen doet het wel eens, daarom moet een leugentje om bestwil kunnen. Is dat zo? Je kunt het ook zo benaderen: is het wijs om altijd de waarheid te spreken? Niet iedereen immers kan in iedere situatie de waarheid aan? Wie heeft over deze dingen het laatste woord? Wie durft te zeggen dat hij altijd de waarheid en niets dan de waarheid vertolkte? Toch willen we mensen, die wel eens over de waarheid gestruikeld zijn niet direct als leugengeesten benoemen. Maar ze er zijn wel.

Een geest van leugen en bedrog
Er is niets zo verschrikkelijk als een religie gebaseerd op leugen. Bestaat zoiets? In principe geldt dat voor alle religies! Wanneer de bijbel waar is, dan zijn alle andere religies door leugen geïnspireerd. Dat wil niet zeggen dat alles in een andere godsdienst onwaar is, maar wel dat het religieuze systeem niet deugt. Het kan niet realiseren wat het pretendeert. Jezus heeft gezegd: Ik ben de waarheid en niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is exclusief, waar of onwaar.
Daarom vinden velen de christenen dikwijls ook zo arrogant. We moeten beslist aantekenen: waarheid zonder liefde is rampzalig. Soms verbijstert het me, wanneer ik zie hoe mensen de waarheid als wapenstok hanteren en daarbij geen gevoel hebben voor wat bij andere mensen leeft. Dan maakt (misbruikte) waarheid meer kapot dan dat het op de goede weg leidt.

De eerste leugen betrof de godsdienst
Dat was in het hof van Eden. Dat die leugen de Godsdienst betrof moet ons tot op de laatste tel van het leven waakzaam doen zijn. De woorden van God werden opgepakt en verdraaid neergezet. Altijd worden de Adams en de Eva’s daaraan geslachtofferd. God houdt de Adam’s en de Eva’s persoonlijk verantwoordelijk. Wat doen wij met de waarheid? Judas 3, is heel duidelijk en roept ons op tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen is overgeleverd.

Wie oor geeft aan de leugen verliest de relatie tot God, verliest de eeuwigheid, dat is boos opzet en bedoeling van satan. Een maatschappij door de leugen geregeerd verzand in chaos en anarchie. Nog altijd echter is de Here genadig, Hij komt ons met de waarheid tegemoet. Dat is niet de moderne waarheid, die relatief is en niet normatief. Er is geen relatieve, variabele waarheid, dat is per definitie onwaarheid.

Gebruikt God de leugen?
In 1 Koningen 22 staat een opmerkelijke geschiedenis, de Here God is voornemens Achab uit te roeien, maar hoe? Dan treedt er een geest naar voren (vers 22) die zegt: ‘Ik zal een leugengeest worden in de mond van al zijn profeten’. Hier zien we dat God een leugen toelaat. Daar zit geen willekeur, Achab heeft tijd gekregen tot bekering, zo is God. Noach was de prediker der gerechtigheid, niemand nam de uitnodiging aan, een wereld werd verzwolgen. Zo, zien we in 1 Koningen hoe Achab gestraft zal worden voor zijn volhardende ongehoorzaamheid.
Vandaag herhaalt zich min of meer de geschiedenis uit 1 Koningen. De moderne profeten worden door een leugengeest geïnspireerd, waardoor de wereld rijp gemaakt wordt voor het oordeel, zoals ook Achab daartoe werd klaargemaakt. In 2 Thessalonicenzen 2:11 lezen we: ‘En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen geoordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben’. Deze dwaling wordt gezonden, omdat de mensen de liefde tot de waarheid niet aangenomen hebben. Het is daarom van belang dat we de waarheid zoeken, de bijbelse waarheid. Dat belang is juist daar aanwezig waar de waarheid het meest kwetsbaar is en waar de tegenstander, zoals in het begin, ook vandaag zijn aanvallen, altijd nog op richt. Zoals de eerste leugen de religie betrof, zo zal ook de laatste leugen de religie betreffen. Ik ben bang dat die leugen zeer diep gepenetreerd is in onze christelijke wereld en we vooral daar zien waar evangelie mensgericht gepresenteerd wordt. Er zal een antichrist komen, een valse profeet en een valse leer. Er zullen profeten zijn die zo listig zullen optreden, dat ware het mogelijk zij ook de uitverkorenen zouden verleiden. Wie de Mattheüs 24:24 en Markus 13:22 erbij opslaat, ziet, dat dit ook tegen de achtergrond van wonderen en tekenen gezegd wordt. Er is naar mijn idee fundamentele bezinning op dit alles nodig. We leven vandaag in een wereld waar op christelijk erf veel wonderlijks gebeurd, hoe waar(achtig) is dit allemaal? We komen erop terug.

ds. Henk Schouten