Wijs wandelen in de wereld (2)

Els ter Welle • 78 - 2002/03 • Uitgave: 22
Het goede wordt ten zeerste aanbevolen, het slechte tot de bodem toe afgeraden. Spreuken geeft in kort bestek een volledig stelsel van Goddelijke waarden en normen voor elk terrein van ons leven, in iedere relatie, elke omstandigheid en voor heel ons gedrag. Het geeft niet alleen regels voor het besturen van onszelf, maar ook voor het besturen van een land. En het is vooral geschreven voor jonge mensen.

De eerste zeven hoofdstukken beginnen telkens met 'mijn zoon'? Het zijn vaderlijke adviezen. Salomo had bij het schrijven van dit boek het oog op zijn nageslacht. En over de hoofden van Salomo's zonen, wil God Zijn wijze raad inplanten in het leven van jonge mensen van alle culturen en alle tijden.

Vaders, prent uw kinderen Gods principes in. Niet af en toe een beetje, maar zodanig dat het niet vervaagt, een leven lang. Het onderwijzen van de jeugd is van levensbelang, de toekomst van de kerk en de samenleving staat of valt ermee. En Salomo wist dit. Daarom schreef hij vooral aan jonge mensen. Dit komt ook naar voren in de eerste verzen, waarin we het doel van het boek Spreuken lezen. Vers 4 zegt: "De spreuken van Salomo, om de jongeling wetenschap en bedachtzaamheid te geven".

Jonge mensen zijn onnadenkend en handelen vaak impulsief. Spreuken wil hen wijsheid leren en wijsheid kan niet zonder bedachtzaamheid en overleg.1 Bedachtzaamheid houdt in dat we met voorzichtigheid te werk gaan.
Mijn moeder zei altijd : "Els, tel toch eerst tot tien". Haar terechtwijzing was nodig en ik hoor het haar nog steeds zeggen in situaties waarin ik geneigd ben direct te reageren en niet eerst na te denken en te overleggen.

Els ter Welle

1 Spr. 3:21-8:14-13:16-15:22-20:18-24:6