Wijs wandelen in de wereld (3)

Els ter Welle • 78 - 2002/03 • Uitgave: 23
Salomo heeft Spreuken niet geschreven om intellectuelen van ons te maken. Hij schreef ze met het doel om ons praktische levenswijsheid te leren. Een eenvoudig mens kan wijs zijn en een intelligent mens dwaas. Wijsheid is de dingen zien vanuit Gods oogpunt. Het is nietje eigen visie, maar Gods visie op het leven. We kunnen alleen vanuit Gods gezichtspunt zien, als we God hebben leren kennen!

In Spreuken 1:3 lezen we: "De Spreuken van Salomo... om de tucht aan te nemen die verstandig maakt, gerechtigheid en recht en rechtschapenheid...".

Wijsheid komt tot uiting als er gerechtigheid en recht en rechtschapenheid in ons leven gezien wordt.

Gerechtigheid heeft hier te maken met het gedrag. Het is recht handelen. Recht heeft vanuit het Hebreeuws te maken met rechtspraak, is recht spreken. Rechtschapenheid is rechtheid van hart en innerlijk. We kunnen alleen recht handelen en recht spreken als ons hart recht is.

Want uit het hart zijn de oorsprongen van het leven. (Spr. 4:23) Alle daden en woorden komen uit het hart. Ons hart is echter van nature niet zo best. We hebben nodig dat God ons een nieuw hart geeft! Een hart waarin Christus woont. Dan zullen onze woorden en daden diepgaand ten goede beïnvloed worden!

Deze praktische wijsheid uit Spreuken vanuit een 'recht' hart wordt ook mooi beschreven in het Nieuwe Testament: "Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeglijk. Vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd" (Jac. 3:17).

Els ter Welle