Wijs wandelen in de wereld - jrg. 79-22

Els ter Welle • 79 - 2003/04 • Uitgave: 22
Spreuken 1: 22,23

De Wijsheid roept: ' Hoe lang zult gij, onverstandigen, het onverstand liefhebben, zullen spotters aan spotternij een welgevallen hebben, en dwazen de kennis haten? Keert u tot mijn vermaning! Zie, Ik wil mijn Geest voor u uitstorten, u mijn woorden bekend maken.'

Uit dit gedeelte spreekt een diepe passie en een heilig ongeduld van de Wijsheid. Ziet u het uitroepteken in vers 23? Het onderstreept de sterke wens van God dat de zondaar luistert naar Hem en zich bekeert! In Ezechiël 33:11 zegt de Here: 'Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft.'

Het is Gods diepe verlangen, dat niemand verloren gaat. Hij wil dat alle mensen behouden worden.* Maar de mens is geen marionet: God trekt en wij bewegen... Het is God die roept en klopt en wacht...tot wij Hem antwoorden. Zodra wij dat doen in al onze zwakheid, komt Hij ons tegemoet en geeft Zijn geest als een grote krachtbron in ons leven, om het kwade te overwinnen. Wij moeten doen wat wij kunnen, dan komt God, om door Zijn Geest in ons te bewerken, wat wij niet kunnen. Geweldig deze interactie! Bijna alles wordt door de Here gedaan, maar er is een stukje wat wij zelf moeten doen. God kan pas in ons leven aan het werk, als wij ons bekeren.

Corrie ten Boom vertelde eens over een jongeman die tegen haar zei: " Ik weet eigenlijk niet of ik wel de Here wíl volgen. Zij gaf hem het advies het volgende te bidden: 'Here, wilt u mij gewillig maken om door u gewillig gemaakt te worden om uw wil te doen'. Hij deed het. Dat kleine stapje naar God toe was het begin van een heel leven met Jezus.

Els ter Welle

* 1Tim. 2:4, 2 Petr. 3:9ie