Wolken, weer en wederkomst

Henk Schouten • 82 - 2006/07 • Uitgave: 8/9
Je kunt je afvragen wat die drie woorden met elkaar hebben te maken. Het woord wederkomst wordt in de televisiequiz weggestreept. Dat hoort niet in dit rijtje van drie thuis. Mag ik proberen u te laten zien dat er mogelijk toch wel een relatie is tussen deze drie?

Wat bedoelen we met Wederkomst? Wij denken dan aan de terugkomst van Jezus Christus. Op dit moment
is Hij in de hemel, het huis van Zijn Vader. Maar Hij heeft beloofd om terug te komen en de mensen die in Hem geloven en Hem volgen, mee te nemen naar de hemel.


Er is dus een relatie tussen die drie woorden die ik niet bedacht heb, maar Jezus Christus. Deze Jezus bewees Gods Zoon te zijn, Hij stond namelijk op uit de dood. Wie die macht heeft, kan ook met autoriteit optreden en dat deed Jezus en daarom is het goed eens te luisteren naar Hem.


Wanneer gij een wolk ziet opkomen in het westen, zegt gij dadelijk: “Er komt regen, en het gebeurt. En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zegt gij: Er zal hitte komen,
en het gebeurt. Huichelaars, het aanzien van aarde en hemel weet gij te onderkennen, waarom onderkent gij deze tijd niet?“ (Lucas 12:54-56).

Onze wereld is met het weer bezig. Hoeveel weersberichten
zijn er op radio en tv? We kunnen het via teletekst, telefoon en computer elk moment van de dag oproepen en de verwachting voor alle plekken op aarde direct opvragen.

Het weer speelt een belangrijke rol in ons leven. Wat voor weer was het op uw trouwdag? Hoe was het tijdens
de laatste vakantie? Hoe zal het weer het komend weekend zijn, want we willen barbecuen met de kinderen.


Natuurlijk hopen we dat we volgend jaar weer eens een echte winter krijgen, met een Elfstedentocht!

Voor de landbouw is het weer belangrijk: te droog, te nat, te koud, te warm weer. Het is allemaal van invloed op de rijping van de oogst. En ligt daar uiteindelijk
niet de basis van onze welvaart? Bij dit alles hebben we het nog niet over de gevaarlijke aspecten van het weer. Storm op zee, hoogwater door de wind opgezweept. Omvallende bomen, door de wind ontworteld.

Heel begrijpelijk dat mensen veel met het weer bezig zijn. Toch blijft het grillig. Alle computerberekeningen
ten spijt gebeurt het regelmatig dat de weerkundige ons uit moet leggen waarom het weer zo anders was dan hij de dag te voren nog meende te kunnen zeggen. Het blijft een weersverwachting.

Het KNMI heeft onlangs geprofeteerd hoe het weer zich zal ontwikkelen. De contrasten worden groter, warmer, natter, maar ook droge perioden, we moeten
ons erop voorbereiden. Gerrit Hiemstra demonstreerde
hoe de weersverwachting er voor 2050 mogelijk
uit zal zien.In de dagen dat Jezus op aarde was waren mensen nog meer afhankelijk van het weer dan wij vandaag. Ook in toen was de bespreking van het weer een steeds terugkerend thema. “Daar weten jullie alles van,” zegt Jezus.

Dat is natuurlijk best begrijpelijk, wanneer je beseft hoe afhankelijk je bent van het weer, je geluk, je leven, je welvaart hangt er nauw mee samen.


Luisteren we nu opnieuw naar het woord van Jezus dan valt ons op dat Jezus mensen een verwijt maakt: “Waarom herkent gij deze tijd niet”. In Matteüs 16:3,4 lezen we het zo: “Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet?”

Wat bedoelt Jezus hiermee? Zoals het weer belangrijk is voor het reilen en zeilen op aarde, welvaart en welzijn,
zo zijn de tekenen der tijden aanwijzingen met betrekking tot de eeuwige dingen. Hoeveel tijd besteden
wij aan zaken die met de eeuwigheid samenhangen?

Wat weten we van die eeuwigheid af? Misschien
hebben we nog wat vage herinneringen aan een kerk en een geloofsbelijdenis. Helaas leven veel mensen volledig voorbij aan de dingen van het evangelie.


Toch is de eeuwigheid veel belangrijker dan het tijdelijke, dat we hier op aarde hebben. Jezus zal de gelovige mens van deze aarde komen ophalen, om in het huis van Zijn Vader te brengen. “Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn zullen het eerst opstaan;
daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen
met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen we altijd met de Here wezen” (1 Tessalonicenzen 4:16,17) schrijft Paulus.


Ziet u in dit citaat ook het woord ´wolken´ staan? We schrijven over wolken, weer en wederkomst. Zo hadden
ook de discipelen het gezien en gehoord bij de hemelvaart van Jezus, “een wolk onttrok Jezus aan hun ogen” en de engelen zeiden: “op dezelfde wijze zal Hij wederkomen.”

Van de Here Jezus leren we nu dat we op de tekenen van de tijd moeten letten, dat wil zeggen: letten op de dingen die op aarde gebeuren. Zoals je aan de lucht kunt zien wat voor weer het gaat worden, zo zijn er allerlei
tekenen waaruit we moeten leren dat Jezus ons spoedig thuis zal halen en de tijd van Zijn terugkeer niet ver weg meer kan zijn.

Zou u zo een paar van die tekenen kunnen noemen? Jezus zelf somt er nogal een paar op, ze staan beschreven
in Matteüs 24. Het eerste teken dat Jezus noemt is ‘verleiding’. Wanneer we dit woord van Jezus leggen
naast andere Bijbelse gegevens dan krijgen we een idee van de omvang van die verleiding. De Bijbel leert dat er ook een antichrist komen zal, die zich als hoofd van een valse kerk tegenover Jezus Christus zal opstellen. Het kenmerk van die valse kerk is dat ze er niet heidens uitziet. Die antichrist is niet een dikbuikig,
kaal, zittend mannetje. Die antichrist is ook niet een rondspringende sjamaan, of vult u zelf maar allerlei ‘heidense’ goeroes in. Dat is te makkelijk te onderscheiden van het christendom, daar zit de verleiding
niet.


De verleiding zit daar, waar onecht wel heel erg op het echte lijkt. Dan wordt het moeilijk te onderscheiden.

Ik moet dikwijls denken aan de gemeente te Laodicea.
Zou daarin niet de gemeente van de eindtijd beschreven kunnen zijn?
Die gemeente heeft het erg met zichzelf getroffen. Er staat dat ze van zichzelf zegt: “Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek” (Op. 3:17). Het is niet de gemeente van Jezus Christus. Jezus staat buiten. Gaat er een kerk komen waar Jezus buitenstaat? Zou het kunnen zijn dat zo de valse kerk van de eindtijd is, waar de antichrist op kousenvoeten binnen is gekomen?

Vandaag zie ik veel pracht en praal in sommige kerken,
er is een gedrevenheid om te groeien. Zou het verlangen naar groei er niet toe kunnen leiden dat de ‘scherpe’ kantjes van het evangelie wat afgevlakt worden? Paulus waarschuwt, omdat mensen zich blijkbaar snel van het evangelie van Christus lieten afvoeren
tot een evangelie dat geen evangelie is. Pracht en praal, succes is niet identiek aan waarheid van het woord van God. Jezus waarschuwt voor verleiding, dat is niet voor niets, dat moeten we niet langs ons heen laten gaan.


Ook spreekt Jezus van oorlogen, geruchten van oorlogen.

De Bijbel spreekt over verwarring en chaos onder
de volkeren. Natuurlijk was het er altijd al. Toch roept Jezus op om op al die dingen te letten. We zien toename, groei.

Net als de weeën bij een vrouw, komt alles heftiger en korter op elkaar.
Wij geloven dat Jezus spoedig komt. Daar moet je klaar voor zijn, bent u dat?