Wonderen en tekenen in Lagos

Willem J. Ouweneel • 78 - 2002/03 • Uitgave: 3
We horen steeds weer dat wonderen en tekenen in veel kerken en geloofsgemeenschappen geschieden, vooral in Afrika, Azië en China. In sommige delen van de wereld lijkt het erop alsof hoofdstukken uit het boek Handelingen vandaag nog steeds gebeuren. De groei van de kerk in de Derde Wereld is dan ook fenomenaal. Veel nieuws komt er ook uit Nigeria, waar de christelijke kerk zwaar lijdt onder de Islam, terwijl aan de andere kant de kerk groeit. Een centrale rol lijkt daarin te spelen de evangelist T.B. Joshua in de hoofdstad Lagos. Dr. Willem Ouweneel reisde erheen en schreef een verslag.

Midden tussen de erbarmelijke achterbuurten van Lagos,de hoofdstad van Nigeria,waar geen westerling zijn leven zeker is, staat een complex van tenten en lageloodsen met daken van golfplaten en daaronder honderden houten bankjes. Je zou niet zeggen dat dit complex één van de snelst groeiende kerken ter wereld bevat. De Nigeriaan Temitope Balogun Joshua is de 'algemene opziener' van deze kerk. Vóór zijn geboorte was er door zijn grootvader, een stamhoofd, al een profetie gedaan over de bijzondere bediening die één van zijn toekomstige stamgenoten van God zou ontvangen. In de vroege jeugd van Temitope (geb. 1963) manifesteerden zich al wonderen en wist hij zich al geroepen tot een zeer bijzondere bediening. In zijn schooltijd viel hij op door de liefde van Christus en leidde hij bijbelstudies onder zijn medescholieren. Na de middelbare school trok hij zich een aantal jaren terug in de stilte, waar God hem op zijn dienst voorbereidde door intensief gebed en Schriftstudie. God gaf hem in, een kerk te stichten die The Synagogue Church of All Nations (de Synagoge Kerk van Alle Volken) moest heten. In 1993 startte hij die kerk met acht personen. Nu wordt het aantal leden op zo'n honderdduizend personen geschat.

Van 24 tot 29 maart had ik het bijzondere voorrecht deze kerk te bezoeken op persoonlijke uitnodiging van 'de profeet' (zoals hij door iedereen daar genoemd wordt). Graag bericht ik erover omdat de bediening van T.B. Joshua ook in ons land al belasterd is.
Het primaire doel van zijn bediening is uitdrukkelijk de redding van zielen op grond van het verlossingswerk van Christus. Maar het opvallendste neveneffect is dat er elke week duizenden mensen genezen worden: verlamden, blinden, kankerpatiënten, HIV-positieve personen en AIDS-patiënten (ze worden pas 'in behandeling' genomen als zij een dubbele medische verklaring meebrengen dat zij HIV-positief zijn), epilepsie, onvruchtbaarheid (elke week wordt de kerk bezocht door moeders met baby's, die daar van onvruchtbaarheid verlost zijn), en elke andere denkbare ziekte, tot krankzinnigheid en zwakzinnigheid aan toe. Al deze patiënten krijgen het zuivere evangelie van Jezus Christus verkondigd en velen nemen het aan en gaan daardoor tot de kerk behoren. Vooral bij AIDS-patiënten, die hun ziekte door ontucht opgelopen hebben, is dit zeer indrukwekkend; zij kunnen pas genezen worden als zij beloven gehoor te geven aan het woord van Christus: 'Zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt' (Joh. 5:14). Allen moeten een nieuwe medische verklaring gaan halen en die bij de kerk inleveren, waarin bevestigd wordt dat zij nu HIV-negatief zijn.

Er komen veel heksen en tovenaars in de kerk, met de bedoeling het werk van pastor Joshua te gronde te richten. Als de demonen 'in de machtige naam van Jezus' uitgedaagd worden, steken bepaalde bezetenen, die daartoe door de Heilige Geest zijn toebereid, hun vingers in de oren, beginnen te gillen en rond te tollen, tot zij op de grond vallen en hun gekruiste benen niet meer kunnen bewegen. Zo blijven zij dagenlang in de kerk, waar zij verzorgd worden en hun het evangelie wordt uitgelegd. In een volgende samenkomst worden de demonen dan uitgedreven, waarbij de slachtoffers zich in geloof overgeven aan Jezus Christus. Sommigen hebben als heksen en tovenaars zo'n hoge rang gehad dat zij voor hun bescherming jarenlang in de kerk blijven. Als zij openbaar getuigenis afleggen van hun genezing en hun geloof, is het verschil in uitdrukking op hun gezicht enorm; het deed me steeds denken aan de bezetene van Lucas 8. Ik ben trouwens heel wat keren herinnerd aan de Nieuwtestamentische tijd. Net als bij Paulus (Hand. 19:12) zijn er veel gevallen bekend waarin zakdoeken die door pastor Joshua gezegend waren, genezing aan zieken brachten. De meest gebruikelijke 'methode' die de profeet toepast, is die welke we vinden in Hand. 4:30: 'de hand uitstrekken tot genezing'. Hij is inderdaad een echte 'profeet' (vgl. Hand. 11:28; 21:10,11) in die zin dat hij in de massabijeenkomsten mensen 'ziet' zitten die vreselijke zonden hebben bedreven, aan naderend onheil blootstaan, behept zijn met ziekten of demonen, enzovoort. Hij roept ze naar voren opdat ze bevrijd worden. Al deze 'methoden' zijn door tegenstanders van pastor Joshua simpelweg als 'occult' van de hand gewezen. Hijzelf klaagde tegenover mij dat zijn ergste tegenstanders gevonden worden in Nederland en Zuid-Afrika; in Nederlandse bladen zijn inderdaad al pure leugens over hem verbreid, die ik ter plekke gemakkelijk kon ontzenuwen. De beschuldiging van 'occulte' methoden kan gemakkelijk weerlegd worden. Natuurlijk kan Beëlzebul ook 'demonen uitdrijven', of wat daarvoor doorgaat; vaak gebruiken occultisten inderdaad methoden die persiflages zijn van wat T.B. Joshua doet. Zo heeft men de Here Jezus ook verweten de demonen uit te drijven door Beëlzebul (vgl. Matt. 12:24-28). Maar brengt de duivel bezetenen aan de voeten van Christus? 9rengt hij hen tot overgave aan en geloof in Hem? Brengt hij hen tot toewijding en levensheiliging? Dat is het wat ik in Lagos gezien heb. Het hele kerkterrein is gezalfd met de liefde van Christus; nergens heb ik zoveel 'mooie' mensen gezien die het beeld van de Here Jezus uitstraalden, met name de ex-zieken en -bezetenen.

Theologisch bezien is pastor Joshua mijns inziens volkomen gezond, op alle hoofdpunten van de bijbelse waarheid. Ook bepaalde misvattingen die men bij pinkster- en charismatische christenen kan tegenkomen, zijn hem vreemd. In zijn hele bediening wijst hij naar Christus heen. Ondanks zijn zeer drukke bediening brengt hij uren per dag in gebed door. Hij noemt zich niet zelf een 'genezer', maar geeft de Here Jezus alle eer. Is dat het kenmerk van een 'occulte' bediening? Christus zei al: 'Meent gij, dat Ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Neen, zeg Ik u, veeleer verdeeldheid' (Luc. 12:51). Van het christendom werd in de begintijd al gezegd: 'wat deze sekte betreft, ons is bekend, dat zij overal tegenspraak vindt' (Hand. 28:22). T.B. Joshua heeft zelf geschreven dat het eerste kenmerk van een man Gods is dat hij wordt vervolgd. En dat hij een man Gods is, kan niet worden tegengesproken: onder zijn bediening worden huwelijken hersteld, gezinnen herenigd, vijanden verzoend, misdadigers en hoeren bekeerd, gelovigen hersteld en opgebouwd, geestelijke arbeid verdiept. Is dat 'occult'?

Op het kerkterrein ontmoette ik een man, Sunday Idowu, die nu een nieuwe naam heeft: Sin No More ('zondig niet meer'). Hij vertelde hoe hij jarenlang zijn leven in ontucht had doorgebracht. Daardoor ontwikkelde hij een reusachtig gezwel aan zijn scrotum. Na vier jaar kwam hij bij pastor Joshua, beleed zijn zonden en ontving niet alleen Gods vergeving, maar ook binnen enkele dagen volkomen genezing. Sindsdien woont hij bij de kerk om tegenover alle bezoekers te getuigen van de macht en liefde van Christus.

Wie een dergelijke bediening van de Heilige Geest als 'occult' afdoet, mag zich er wel voor hoeden niet de zonde van de lastering tegen de Heilige Geest te begaan (Matt. 12:31,32). Gelukkig zijn de meeste bezoekers van the Synagogue Church in een andere geest teruggekeerd: vol lofprijzing naar God over de opwekking die Hij in Lagos geeft. Ik bid dat een dergelijke opwekking ook over ons land zal komen. Misschien kunnen er bij ons zo weinig 'krachten' geschieden doordat er zoveel 'ongeloof' is, niet het minst juist onder christenen (mijzelf incluis)... (Marc. 6:5,6).

Willem J. Ouweneel


"Als wonderen onmogelijk zijn, dan zal ook een overvloed van bewijs ons niet overtuigen. Als ze wel mogelijk zijn, maar uiterst onwaarschijnlijk, zal alleen een wiskundig soort bewijsvoering ons overtuigen; en aangezien de geschiedenis nooit zo'n stellig bewijs voor een gebeurtenis geeft, kan zij ook nooit de overtuiging geven dat een bepaald wonder echt heeft plaatsgevonden.
De uitkomst van ons historisch onderzoek hangt dus af van de wereldbeschouwelijke opvatting die wij al hadden voordat het bewijsmateriaal ons onder ogen kwam. Daarom moet eerst de vraag naar de wereldbeschouwing aan de orde komen".
C.S. Lewis (historicus)