Word wakker!

Dirk van Genderen • 87 - 2011 • Uitgave: 7
De (moslim)wereld staat in brand en christelijk Nederland slaapt rustig door. Dezelfde preken worden gehouden, dezelfde artikelen verschijnen in onze bladen.
Kon ik op zondagmorgen maar even bij u in de kerk naar binnen stappen en op het podium of op de kansel op de bazuin blazen: ‘Word wakker, ontwaak. Bekeer u. Ga lezen wat de profeten zeggen over de tijd waarin we leven. Jezus komt spoedig terug!’

We hebben mensen nodig als een Johannes de Doper, die de bazuin aan zijn mond zette: ‘Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen’ (Matteüs 3:2).
Johannes de Doper kondigde de eerste komst van de Here Jezus aan, nu moet Zijn tweede komst worden aangekondigd. ‘Het einde van alle dingen is nabij gekomen. Kom dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden’ (1 Petrus 4:7).

Voor allen die door genade de Here Jezus hebben leren kennen als hun Heiland en Verlosser, is dit een boodschap van hoop en troost. ‘Vertroost elkaar met deze woorden’, lezen we in 1 Tessalonicenzen 4:18, waar het gaat over de aanstaande ontmoeting met de Here in de lucht (vers 17).

Maar voor degenen die Christus niet kennen, is dit een zeer ernstige boodschap. Hun moeten we toeroepen: ‘Bekeert u, geloof in de Here Jezus, Hij komt spoedig.’
Deze boodschap moet opnieuw in onze kerken en gemeenten klinken. Het raakt mij telkens weer wanneer aan het einde van een lezing over Israël of over de eindtijd mensen naar mij toekomen en zeggen: ‘Waarom horen wij hier niet over in onze kerk?’
Predikanten, voorgangers, spreek hierover. Het feit dat mensen hun hele leven in de kerk zitten en wellicht elke zondag twee keer naar de kerk komen, is nog geen garantie dat ze de Here Jezus ook persoonlijk kennen.

Ons leven staat op het spel. Dit leven is beslissend voor het leven na dit leven. We leven maar één keer en we krijgen zeker geen tweede kans om alsnog tot geloof te komen. ‘En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel…’ (Hebreeën 9:27).
De hel is geen idee uit een oud boek, maar Bijbelse realiteit. Laten we daarom dus redden wie we kunnen redden.

Onlangs ontmoette ik een zendeling die al in de zeventig is. We spraken over de tijd waarin we leven en hij zei toen: ‘Ik ben er zeker van dat de komst van de Here Jezus nabij is en er zijn nog zoveel mensen die de Here Jezus niet kennen. Daarom wil ik me, al ben ik de zeventig al ruim gepasseerd, tot het uiterste inzetten om nog zoveel mogelijk mensen te redden voor de eeuwigheid.’

Pas vroeg iemand mij: ‘Waarom is het belangrijk dat ik weet dat de komst van de Here Jezus dichtbij is? Ik leef al zo dat ik altijd bereid ben Hem te ontmoeten. Is dat dan niet voldoende?’ Ik begrijp deze opmerking. Zeker, het allerbelangrijkste is dat we altijd bereid zijn Hem te ontmoeten als Hij komt of als we Hem ontmoeten bij ons sterven. Toch ben ik er vast van overtuigd dat het tot grotere eer van de Here Jezus is als we vol verwachting uitzien naar Zijn komst.
Hier komt nog iets bij. Als je weet dat Hij spoedig komt, is dat een extra appèl om heilig en rein te leven. Je wilt Hem toch zo mooi mogelijk ontmoeten, zo min mogelijk bevlekt door zonde en ongerechtigheid. En dat niet omdat je zelf zo goed bent, maar omdat dan zichtbaar wordt wat Hij in ons heeft uitgewerkt.

Ik zet de sjofar aan mijn mond. En ik blaas. Niet om u te vermaken, dat gebeurt al te vaak in de christelijke wereld.
Ik bid dat de Here Zelf tot u spreekt en u wakker roept. De dag is reeds ver gevorderd. Breek daarom met de wereld. Wees volledig gericht op de Here Jezus. Wees wakker, verwacht Hem en maak anderen in uw kerk of gemeente wakker!

Dirk van Genderen