Worden zoals Jezus was!

Jacques Brunt • 87 - 2011 • Uitgave: 1
Jongerenweekend in teken van het vormingsproces naar het beeld van Gods Zoon

Op vrijdagavond is het altijd even aftasten. Wie zijn er? Zijn er ‘oude’ bekenden of veel ‘nieuwe’ gezichten? Het ‘ijs’ moet even gebroken worden. Maar als dat eenmaal is gebeurd, zijn de contacten snel gelegd en gaan we aan de slag met het prikkelende thema ‘Worden zoals Jezus was!’ Een korte impressie van dit voorbijgevlogen weekend.

Scheppingsdoel

Aan het begin van het weekend zijn we ook gestart bij het begin van de Bijbel, Genesis 1. Het doel van de schepping van de mens was dat zij een beelddrager van God zou zijn. Er was een heerlijke harmonie waarin de mens wandelde met God en Hem mocht weerspiegelen. De val in Genesis 3, het als God willen zijn, verbrak die heerlijke gemeenschap. God heeft in Zijn ondoorgrondelijke liefde de mens niet laten liggen, maar zond in de volheid van de tijd Zijn Zoon, Zijn eniggeborene. Hij pakte het plan, wat Hij reeds bij de Schepping had, weer op en zocht gemeenschap met de mensheid door dé Mens, Jezus Christus. Door het offer van Hem is de schuld betaald en geldt voor een ieder die in Hem gelooft dat hij of zij weer een vrije toegang heeft tot de Vader. Wedergeboorte en geloof zijn onmisbaar wil je geestelijk kunnen groeien. De vraag kwam dan ook naar ons toe aan het begin van het weekend; Ben jij wederom geboren? Heb jij leven uit God?

Rijpheid
Miel Vanbeckevoort nam ons vervolgens mee naar het boek Daniel, hoofdstuk 12:9-10. ‘Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.’ Wij behoren tot de laatste generatie. En juist nu zoekt God het karakter van zichzelf in ons. Zijn we bereid om ons karakter door God te laten vormen en dat vrijwillig. Dan is het nodig om:
1. Ons te reinigen van onze zonden door het bloed van de Here Jezus.
2. Onszelf te zuiveren van dode werken.
3. Gelouterd te worden. Beproefd te worden.
God heeft één groot verlangen en dat is dat wij komen tot de volle wasdom, tot de mannelijke rijpheid (Efeziërs 4:13). Onze eeuwigheidswaarde wordt bepaald door de mate waarin we Hem hier op aarde hebben leren kennen.

Beproeving
Naast Daniël was ook Jozef een man die dwars door beproevingen heen geleid werd naar zijn uiteindelijke levensbestemming. God oefende hem om niet bitter te worden te midden van het onrecht dat hem werd aangedaan door zijn broers. Hij leerde om seksuele verleidingen te weerstaan in het huis van Potifar. En de gevangenis werd voor Jozef een leerschool om te volharden in geloof en te strijden tegen ontmoediging. Elke beproeving bracht hem meer tot Gods bestemming met zijn leven. Tijdens de vragenbespreking hebben we ontdekt dat ook Petrus vier fases heeft doorlopen om tot de volle wasdom in Christus te komen:
1. Hij ontmoette Jezus in zijn wereld (evangelisatie).
2. Hij leerde Jezus persoonlijk kennen (discipelschap).
3. Hij kreeg vertrouwelijk omgang met Jezus.
4. Hij werd gelijkvormig aan Jezus en werd beelddrager.

Melchizedek
Vanuit Hebreeën 7, 8 en 9 hebben we een tweetal studies gevolgd over het hogepriesterschap naar de ordening van Melchizedek. Pittige studies met heel veel geestelijke lessen. Het leven van zowel Noach, Job en Daniël had profetische, priesterlijke en koninklijke kenmerken. Het profetische aspect had tot doel om mensen te verwittigen en aan te zetten om zich te bekeren omdat zij wisten dat Gods oordeel zou komen. Het kenmerk van de priester was dat hij tussen God en mensen trad. Hij deed voorbede, hij aanbad God en droeg zorg voor het volk. Naast deze kenmerken hadden zij ook iets koninklijks. Ze mochten van God het volk sturen en hadden heerschappij ontvangen. Ze waren rentmeester. En God wil nu ook ons leven gebruiken om iets van deze eigenschappen van profeet, priester en koning in ons leven te openbaren. We mogen leven vanuit onze nieuwe positie in de Here Jezus en zo groeien naar de volle wasdom en dat alles tot eer en glorie van onze Hemelse Vader.

Dankbaar
De verschillende studies werden afgesloten met een groepsbespreking. Hierdoor ontstond een heel fijne, open onderlinge band en kreeg niemand de kans om in de anonimiteit te verdwijnen. Zondagmiddag werd het jongerenweekend afgesloten met een gezamenlijke bid- en dankstond. Het was goed om onze dank op deze manier kenbaar te maken aan onze Hemelse Vader. Terugkijkend kunnen Hem alleen maar loven, danken en prijzen om Wie Hij is en wat Hij ook voor ons gedaan heeft in Zijn kruis, dood en opstanding. En dat Hij van daaruit ons wil vormen naar het beeld van Zijn Zoon; onze Here Jezus Christus.

‘Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn’ (Romeinen 8:29a).

Jacques Brunt - Jongerenwerker