Zaaien op de akker van de Geest

Jan van Barneveld • 87 - 2011 • Uitgave: 12
Waarschuwing
Het is opvallend dat én de Here Jezus én Johannes de Doper ons ernstig waarschuwen dat we ‘goede vruchten’ moeten voortbrengen. Johannes doet dit in een profetische toespraak over het Koninkrijk van de hemel, ‘dat nabij is’ (Zie Matteüs 3:1-12). Daarom moeten we in onze ‘bijna-eindtijd’ serieuze aandacht geven aan vruchten die onze Here verwacht van de ‘akker van de Geest’. Dit geldt niet alleen voor ieder van ons individueel, maar ook voor onze gemeentes. De Here Jezus benadrukt de ernst van deze zaak, want Hij zegt: “Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen” (Matteüs 7:19). En Johannes waarschuwt scherp: “Reeds ligt de bijl aan de wortel van de boom.” Johannes en de Here Jezus zeiden dit tegen gelovige mensen: de Here tegen Zijn discipelen en Johannes tegen Farizeeën en Sadduceeën die zich lieten dopen. Dus de Here waarschuwt ook ons en onze kerken. Het goede zaad in de akker is het Woord van God (Lucas 8:11-15). Dit zaad brengt niet alleen de wedergeboorte (zie 1 Petrus 1:23), maar moet ook vrucht dragen. De vrucht van de Geest (Galaten 5:22).

Vijf vragen
1. Paulus waarschuwt dat God niet met Zich laat spotten. We moeten ‘zaaien op de akker van de Geest’ en beslist niet ‘op de akker van het vlees’ (Galaten 6:8).Wat is die ‘akker van de Geest’?
2. Wie zaait op de akker en hoe gaat dat zaaien?
3. Wat groeit er op de akker en hoe werkt het groeiproces?
4. Waarom moeten we juist in deze bijna-eindtijd extra aandacht aan het zaaien op de akker van de Geest geven?
5. Welke hulp van de Heilige Geest mogen we hierbij vragen en ook verwachten?

Wat is de ‘akker van de Geest’?
We gaan eerst even terug naar Adam en Eva. Een van de opdrachten die zij van de Here kregen was ‘de aarde onderwerpen’ (Genesis 1:28). Dus de aarde (weer) onder Gods heerschappij brengen. De mens als medewerker van de Schepper. God hielp hen daarbij door een prachtig begin te maken: ‘Voorts plantte de HERE een hof in Eden’ (Genesis 2:8). Het paradijs!
In ons hart gebeurt er bij de wedergeboorte iets dergelijks. Gods Geest schept in de leegheid, duisternis en woestheid (zie Genesis 1:2) van ons zondige hart iets nieuws. Een nieuwe schepping. Dat innerlijke paradijs is de ‘akker van de Geest’. Die akker, onze hof van Eden, moeten we net als Adam en Eva, ‘bewerken en bewaren’ (Genesis 2:15). ‘Zaaien op de akker van de Geest’, noemt Paulus dat. ‘Goede vruchten voortbrengen’ zeggen de Here Jezus en Johannes de Doper.

Wie is de zaaier?
Wie zaait er op de heilige akker? De Zoon des mensen zaait het goede zaad (= de kinderen van het Koninkrijk) in de wereld. In dit artikel gaat het om de akker in ons hart. De gelijkenissen van de zaaier (Matteüs 13, Marcus 4 en Lucas 8) maken duidelijk dat God, door de Heilige Geest, de Zaaier van het Woord is. Maar ook wij zaaien. Paulus zaaide door zijn prediking ‘geestelijk zaad’ (1 Korintiërs 9:11). Ook wij zaaien op ‘de akker van de Geest’. Als we op de oude ‘akker van het vlees zaaien’, oogsten we verderf (Galaten 6:8).
Er wordt van ons verwacht dat wij in dit proces met de Heilige Geest samenwerken. Hij zaait het Woord en wij moeten dagelijks het Woord tot ons nemen. Zo gaat het vaak bij Gods werk. Een voorbeeld: De HERE zegt: “IK zal de woestijn tot een waterplas maken… IK zal in de woestijn ceder… zetten, IK zal in de wildernis… cypres planten” (Jesaja 41:18-20). De HERE doet het, maar wij ‘kopen’ een boom in Israël en het Joods Nationaal Fonds laat een kuiltje graven om onze bomen te planten. God en mens werken samen. Zo gaat het in het geestelijk zaaien ook.

Hoe en wat zaaien?
We zaaien het Woord van God. Gods wetten in onze harten en in ons verstand (Jeremia 31:31). We lezen de vermaningen van de Here Jezus en Paulus en bergen die in onze harten. ‘Dan komt het zaad op en groeit, zonder dat hij weet hoe’ (Marcus 4:26-29). Wel moeten we voortdurend met het Woord bezig zijn wil het wortel schieten en groeien. Zaad en stekjes moeten begoten worden. Paulus plantte en Apollos hield de stekjes vochtig (1 Korintiërs 3:6). Immers, willen de zuivere woorden van God als ‘gedegen zilver’ tevoorschijn komen, moeten ze ‘zevenvoudig in de aarde gelouterd worden’ (Psalm 12:7), dus door de diepte van ons hart gaan. Vandaar dat George Verwer in een van zijn vurige preken adviseerde om 1 Korintiërs 13 elke dag te lezen. Daar vinden we minstens vijf van de negen vruchten van de Geest die in onze akker geoogst moeten worden als vruchten voor God en voor onze naasten.

Eindtijd
Als we zaaien op de akker van de Heilige Geest en deze hof geestelijk bewerken en bewaren, rijpen de vruchten. Dit proces is onderdeel van onze heiligmaking, maakt ons klaar voor onze taken in Gods huis en in het komende Koninkrijk. Immers ‘de heiligheid is uw huis tot sieraad’ (Psalm 93:5). En: ‘Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven’ (Matteüs 5:5). Het belangrijkst is onze aanstaande ontmoeting met de Here Jezus. Want ‘als Hij geopenbaard zal zijn, zullen wij Hem zien zoals Hij is… Ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich’ (1 Johannes 3:2,3). De negen vruchten van de Geest, die Paulus in Galaten 5:22 noemt, bereiden ons voor op deze heilige ontmoeting.

Onmogelijke taak?
Onze akker van de Geest wordt samen met Gods Geest ingezaaid en bewerkt. Hij is het die zowel het willen als het werken in ons werkt (Filippenzen 3:12). Hoe werkt dat dan? Slechts één voorbeeld. Door het lezen in de Bijbel of door de weerbarstige praktijk van het leven ontdekt u verdrietig dat u tekortschiet in het voortbrengen van bepaalde vruchten. We gaan tot de Heer en bidden: “Heer, het zaad van liefde, van geduld, van… is gezaaid in de akker. Wilt U helpen dat het in mij opschiet en werkt.” U noemt tegelijk uw situatie. Zo worden we een paradijs vol goede vruchten.

Jan van Barneveld