Zacharia: Pastoraal, Praktisch en Profetisch (8)

Dato Steenhuis • 81 - 2005/06 • Uitgave: 8/9
Zacharia: Pastoraal, Praktisch en Profetisch (8)Zach. 12 vers 10 t/m 14Rouwklacht in JeruzalemPetrus heeft in zijn toespraak op de pinksterdag iets aangehaald uit Joël 2.

Uit alles blijkt dat er van die profetie slechts een deel is vervuld; er komt nog meer!!

Een Geest van de genade en van de gebeden zal worden uitgestort over Jeruzalem.Hoe bent u tot bekering gekomen? Is het niet omdat de God van Barmhartigheid, door Zijn Geest, u een gebed liet bidden om genade te krijgen? Ging het niet zo als bij die tollenaar die zei: (biddend) o, God, wees mij zondaar genadig? En heeft de Heer dit gebed verhoord bij u? Ja toch zeker?!

U mocht gaan zien op Hem die doorstoken werd, op het kruis van Golgotha is DE genade van God openbaar geworden. Dat is heel praktisch uitgelegd.

Ook iedere dag mag je kijken naar Hem die doorstoken werd; Hem dagelijks je hulde bewijzen.

De bazuin zal spoedig klinken en de Heer roept ons bij Zich. (zie onder)Profetisch is dit onmiskenbaar een bijzonder stukje. Jahweh zal een Geest van genade en gebed uitstorten en Israël zal zien op Hem die doorstoken werd.

Er is een discussie over de vraag wie Hem doorstoken hebben. In de grondtekst zit voldoende om te lezen: Hem die doorstoken werd. Dat is anders dan zeggen: die zij doorstoken hebben. In het laatste geval hebben de Joden het gedaan, in het eerdere geval zijn het de Romeinen geweest. Hij is doorstoken, dat moge duidelijk zijn.

Wat een dag zal dat zijn voor de Heer, als Israël zo naar Hem kijkt!

Wat een dag voor Israël als ze zo kijken naar de Man van smarten! In het hart geraakt zal er echte verootmoediging zijn, een echte rouwklacht voor iedereen afzonderlijk. De tekst wil duidelijk maken dat er niet een soort algemene verootmoediging is, waar het volk verder buiten staat. Nee, iedereen is hierin betrokken en wel heel persoonlijk.

Het is goed om dit stuk tekst uit Zacharia 12 te vergelijken met de laatste drie gezette hoogtijden (feesten) uit Lev. 23.Ik denk dat ook daar (profetisch) iets bijzonders is te zien van Israël. Feest van het geklank: God roept terug. In Numeri 10 kunt u lezen dat de HERE twee zilveren trompetten liet maken. Op het geklank van die trompetten (of bazuinen) riep God (ondermeer) het volk bij zich, bij de ingang van de tent der samenkomst. God roept tot Hemzelf of, zoals het in Zach. 12 staat: een Geest van gebed. Dan volgt in Lev. 23 de grote verzoendag. U pakt het wel op: zien op Hem die doorstoken werd en bitter rouw bedrijven. Verootmoediging.

Daarna volgt in Lev. 23 nog het Loofhuttenfeest. Daarover later in Zacharia 14 als ze genieten van de zorg van Jahweh, terugkijkend naar voorbije eeuwen.Pastoraal kan iedereen dit herkennen.

Als er een tijd geweest is in onze levens waarin we niet dicht bij de Heer waren, dan is er herstel mogelijk.

De Heer roept om terug te keren. Dat wordt gedaan door een lied, een gesprek, een dienst in de gemeente, een boekje, een artikel in het Zoeklicht. Hij wil u terug hebben in Zijn nabijheid. Hij geeft een Geest van genade en gebed. U mag gehoor geven. Op dat moment ziet u opnieuw wat de Heer voor u deed. Ook dat Hij daar op het kruis, de zonden van mensen die allang wedergeboren waren, moest dragen. Kortom: zien op Hem die doorstoken werd. Ook verootmoediging; terugkeer. Zou de Heer dit steeds weer willen doen? Ja zeker! Hij is zo!!

Jahweh is Herder!! Hij kan niet eens anders, want Hij kan zichzelf niet verloochenen.

Met de wens dat u geniet van de Heer Zelf sluit ik af.Dato Steenhuis