Zegen van Jakob (5)

Henk Schouten • 87 - 2011 • Uitgave: 18
Totdat Silo komt
We zagen in Silo een verwijzing naar de Here Jezus. Je kunt ook naar de plaats Silo kijken. In Silo stond de tabernakel en Eli en zijn zonen deden de priesterdienst. Silo is verwoest, de zonen van Eli waren bepaald geen godvruchtige mannen. Jeremia spreekt rond 600 voor Christus over de verwoesting van de tempel. We signaleren opnieuw een morele neergang bij het volk. We zien ook vandaag een morele neergang, zoals die er nog nooit eerder was.
We hebben het gehad over de scepter, de heersersstaf. Dat is de aankondiging van recht, gerechtigheid en vrede. Dat heil zal komen wanneer Silo komt.

Nog één keer die hoopvolle opmerking, totdat Silo komt.
Het klonk al door dat we aan de Here Jezus mogen denken. De scepter roept bij ons het beeld van koning David op. De heersersstaf deed ons denken aan Abraham, het luisteren naar God, naar Zijn woord en wet. Maar er valt ons nog iets op als we het woord Silo bestuderen.

De getalswaarde
Ik heb al een paar keer op de verschillende getalswaarden van woorden gewezen. Ook hier is weer iets opvallends aan de hand. De getalswaarde van het woord Silo is precies 345 en dat komt weer overeen met de getalswaarde van de naam van een ander bekend persoon, namelijk Mozes. Het lijkt wel of de Here God een bijzondere echtheidsgarantie gegeven heeft in Zijn woord. Woord en getal ter verklaring en uitleg. Mozes heeft geschreven in Deuteronomium 18:15:
“Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de Here, uw God, u verwekken; naar Hem zult gij luisteren.”
Mozes heeft geprofeteerd over een komende persoon die van groot belang zal zijn. Van het kaliber zoals Mozes zelf was, maar door God verwekt. Wij weten dat Maria overschaduwd werd door de Heilige Geest. Het Heilige in haar verwekt is Gods Zoon. In Marcus 9:7 lezen we over de verheerlijking op de berg. Daar staat geschreven: ‘En er kwam een wolk die hen overschaduwde, en er klonk een stem uit de wolk: Deze is mijn Zoon, de geliefde, hoort naar Hem.’
Mozes profeteerde dat er iemand komen zou naar wie men moet luisteren. God zelf bevestigt dat met Zijn oproep naar de geliefde Zoon te luisteren en dan staat er in Marcus 9:8: ‘rondkijkende, zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen.’ Duidelijker kan niet aangegeven worden wie zogezegd de nieuwe Mozes is. De eerste Mozes leidde Israël uit het diensthuis Egypte. De tweede Mozes leidt ieder die naar Hem luistert uit de macht van de boze.
In Johannes 6:14 lezen we over de wonderbare spijziging van de 5000. Als dat gebeurd is lezen we: ‘Toen dan de mensen zagen, welk teken Hij verricht had, zeiden zij: deze is waarlijk de profeet, die in de wereld komen zou.’
Voor die mensen daar, de mensen uit de stam van Juda, is Jezus de vervulling van het woord van Mozes. Hij is de profeet, de nieuwe Mozes die komen zou. Hij zal straks komen, de scepter zal bij Hem zijn, dat wil zeggen: alle vijandschap zal Hij neerslaan en vernietigen. Hij zal plaatsnemen op de troon van David. De heersersstaf zal Hij tussen de voeten hebben, Gods wet zal algemeen geldend en bindend zijn.

‘Hij zal zijn ezel aan de wijnstok binden en het jong zijner ezelin aan de wingerd’ (Genesis 49:11). Wijnstokken zo stevig dat je er een ezel aan kunt vastbinden. Op talloze plaatsen in de Bijbel zijn de wijnstok en de wijngaard symbool voor overvloed, maar ook voor Israël. Het woord ‘ezel’ dat hier gebruikt wordt betekent ook ‘stad’. En het woord jong, ezelsjong, houdt in Joods Rabbijnse traditie een verwijzing naar Athene in. We zien hier dus een verwijzing zien naar de Griekse wereld, beter: naar de niet-Joodse wereld, onze wereld. Die niet-Joodse wereld (ezel en ezelsjong) zal zich mogen verbinden aan de wijnstok, aan Israël. Wij mogen ons verbonden weten aan de grote Zoon van Israël, uit de stam van Juda, het geslacht van David. Hij legt zich neer voor de sprong. Het zal niet lang meer duren, dan komt Silo.

We zien hier al, wat veel later gezegd wordt: Het heil is uit de Joden. Dat moet de wereld zien, dat moet de wereld weten. De wereld moet ophouden dit volk te plagen, te bestrijden, ophouden met haar pogingen dit volk uit te roeien.
En Juda, Juda moet gaan tot Hem die de grote profeet in de lijn van Mozes is, Silo Jezus. Alleen dan zal er vrede komen, rust komen, gerechtigheid en het Messiaanse rijk komen.
Voordat het zover is zal er nog veel gebeuren op aarde, de vijandschap tegen Israël zal nog vreselijke vormen aannemen en daarmee ook de vijandschap tegen hen die zich met dit volk verbonden weten, want het is een vijandschap tegen God, tegen Gods weg, Gods Zoon.
Maar die Zoon van God zal weerkomen, wanneer het volk van Juda in doodsnood tot Hem roept, de wereld zal Hem zien die zij doorstoken hebben. Hij zal de vijandschap verbrijzelen. Zullen wij dan met Hem openbaar worden, zullen wij dan, naar het beloftevolle profetisch woord, samen met Hem heersen?
Dan zullen we nu Hem moeten volgen en gehoorzamen, ons kruis op ons nemen, de strijd niet schuwen. Het getuigenis vast blijven houden. De Here zegene u en mij,
AMEN.

ds. Henk Schouten