Zes basiselementen van de islam

Feike ter Velde • 83 - 2007 • Uitgave: 15
Zes basiselementen van de islamOm je volledig over te geven aan de islam zijn er zes basiselementen waarin je moet geloven:1. De eenheid van God


Er is geen God dan Allah. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Zeg: Allah is de Enige.

2. Allah is Zichzelf genoeg, Eeuwig.

3. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.

4. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk.

Geloof begint met de sjahadah (getuigenis). ”Ashadoe ella Ilaha Illa Allah, wa ashadoe enna Mohammeden ‘abdoehoe wa rasoeloeh.” Er is geen God dan Allah en Mohammed is zijn Dienaar en Profeet (zie pag. 12).2. De profeten

Geloof in alle Profeten. De islam vereist geloof in alle profeten zonder onderscheid, van Adam tot Mohammed. Ze beschouwen alle profeten als hemelse leraren, die kwamen om de mensheid te bekeren en te leiden naar God.

In sommige religies wordt het schelden op profeten van andere religies ook wel eens als een vorm van vroomheid beschouwd, maar als een moslim ook maar in het minst geen respect zou tonen aan het adres van grondleggers van het Judaïsme of het christendom, zal dat gaan ten kostte van zijn eigen overtuiging. Een moslim moet na het bezigen van een naam van een profeet, het doen volgen met de lofuiting; ‘Aleihi-assalam’ ofwel ‘Vrede zij met hem’.

Zoals moslims geloven in alle profeten, geloven ze ook dat alle religies vanuit de waarheid ontsprongen zijn. Maar door de tijd heen zijn ze vermengd met menselijke uitvindingen en verzinsels. Bovendien, zegt de islam, waren de meeste van deze leerstellingen plaats- en tijdgebonden, waaraan later universele waarden werden toegevoegd. Moslims geloven dat de Koran al deze en aanvullende leerstellingen bevat die permanente en universele waarden bezitten en die bedoeld zijn voor alle naties.3. De boeken

Geloof in alle boeken. Geloof in alle openbaringen van God: waaronder de Thora aan Mozes, de Psalmen aan David, het Evangelie aan Jezus, die oorspronkelijk door God zijn geopenbaard en die allen destijds zuivere bronnen van leiding waren voor de mensen van die tijd. Deze boeken zijn nu niet meer intact en niet meer in gebruik. Hun fundamentele waarheden echter zijn terug te vinden in de heilige Koran. De heilige Koran is het geschrift voor de gehele mensheid. Dit woord van God is geopenbaard in de Arabische taal aan de profeet Mohammed 1400 jaren geleden en is geheel behouden gebleven zonder enig wijziging. Er zijn moslims die het hele boek letterlijk uit het hoofd kennen. De leerstelling is gebalanceerd, flexibel en universeel en er zijn vele vertalingen van.4. De Engelen

Geloof in de engelen. Allah heeft de engelen geschapen uit puur licht. Engelen zijn Gods dienaren, die in opdracht van Hem taken uitvoeren. De belangrijkste Engel is Engel Djibrail. Hij is degene die van Allah de openbaringen kreeg en die vervolgens aan profeet Mohammed gaf. De andere engelen zijn de engelen die alleen als doel hebben om Allah te aanbidden. Andere engelen zitten op de schouders van mensen. De rechter engel schrijft alle goede daden van de mens op en de linker de slechte daden. In het hiernamaals worden die geteld. Als je meer slechte daden hebt dan goede, dan ga je naar de hel, heb je meer goede dan slechte daden, dan ga je naar de Hemel.5. De Dag Des Oordeels

Geloof in het ‘hiernamaals’.Volgens de islam is er leven na de dood. De hel is een plaats waar de menselijke ziel wordt gestraft. De hemel is het verkrijgen van een eeuwig leven van volledige blijheid en geluk door verbondenheid met God en door het ontwikkelen van de spirituele kwaliteiten en eindeloze positieve capaciteiten die een mens bezit.6. De Voorbeschikking

Geloof in de voorbeschikking. Moslims geloven in goddelijke voorbeschikking (Al-Qadr), goed of slecht, die Allah voor al zijn schepselen volgens zijn allesomvattende kennis heeft voorbestemd. Allah heeft alles geschapen in perfecte verhoudingen en Hij is de absolute beheerser en regeerder.Wanneer je het geloof goed gebaseerd hebt op al deze elementen, dan heb je de islam geaccepteerd. En door het geloof te verklaren (Sjahadah), onderwerp je je aan de islam en word je een herboren moslim, waarmee je de poorten van genade en vergiffenis voor jezelf opent.

De islamitische kalender

Ramadan is de negende maand van het islamitische jaar. De loop van het jaar wordt bepaald door de stand van de maan. Elke maand begint bij de nieuwe maan. Dit is vastgelegd in de Koran, waarin staat dat de zon en de maan door Allah zijn geschapen en dat de maan de tijd aangeeft.
Een islamitisch jaar telt twaalf maan-maanden, die elk uit 29 of 30 dagen bestaat. In totaal zijn er 354 dagen, waardoor het jaar verschuift ten opzichte van ons kalenderjaar, dat bepaald wordt door de stand van de zon.
De islamitische kalender begint dan ook ongeveer elf dagen vroeger dan ons zonnejaar van 365 dagen. Daardoor begint de ramadan elk jaar op een andere datum.
Feike ter Velde