Zeven tempels van de Here

Jan van Barneveld • 84 - 2008 • Uitgave: 6
Een signaal
De laatste tijd schrikken Israëli’s regelmatig van kleine aardbevingen. Vrijdag 15 februari jl. was er weer zo’n aardschok van 5,4 op de schaal van Richter. De schade was minimaal, maar wel veelbetekenend. Op het Tempelplein ontstond een gat van 1,8 bij 1,5 m. en bijna een meter diep. Natuurlijk kreeg Israël de schuld. Omdat er een scheur in de aardkorst onder de Tempelberg loopt, zijn er regelmatig trillingen. Grote aardbevingen waren er ook. Op 15 januari 1546 werden de Rotskoepel en de Heilige Grafkerk zwaar beschadigd door een aardbeving met een kracht van 6,7. Dat gebeurde ook op 11 juli 1927 (sterkte: 6,4). Na deze aardbevingen werd de Rotskoepel hersteld. Welk signaal geeft deze laatste aardschok af? Zal Israël binnenkort kunnen beginnen met de bouw van de vierde Tempel? Wat is de geestelijke betekenis van de ‘Zeven tempels van de HERE’? Welke zijn dat?

De derde dag
De Here Jezus zei van zijn lichaam: ‘Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen’ (Joh. 2:19). Omdat gebeurtenissen in de Bijbel ook een voorbeeldfunctie hebben (1Kor. 10:6), heeft die ‘derde dag’ ook betekenis met betrekking tot Israël. De profeet Hosea bevestigt dit: ‘Hij zal ons na twee dagen doen herleven, op de derde dag zal Hij ons oprichten en wij zullen leven voor Zijn aangezicht’ (6:2). Het is nu ongeveer ‘twee dagen’ (2000 jaar) geleden dat de derde Tempel, die van Ezra en Nehemia, in het jaar 70 na Chr. door de Romeinen werd verwoest. We naderen de ‘derde dag’. De derde dag, de dag van de opstanding van de Here Jezus, was een dag vol wonderlijke en machtige gebeurtenissen. Dat zien we ook nu! De God van Israël is begonnen met het herstel van Israël. Het ‘dal van dorre doodsbeenderen’ komt tot leven (zie Ez. 37:1-14). Zullen we binnenkort een begin zien van de bouw van de 6e tempel? De voorbereidingen zijn al ver gevorderd!

Tempel 1, de tabernakel
Al de zeven tempels voor de Here zijn symbolen van een machtige, heilige, heerlijke en onbegrijpelijke openbaring van God. Gods opdracht aan Mozes maakt dit duidelijk: ‘zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen (Ex. 25:8). De Allerhoogste, heilige God wil bij ons mensen wonen. Daartoe moest er een Tempel worden gebouwd. Naast deze heilige openbaring zijn er nog een aantal belangrijke zaken die voor alle tempels gelden.
• De bouw moest zorgvuldig worden voorbereid: ‘Bereidt de weg van de Here!’
• De tabernakel moest gebouwd worden naar een model dat God geeft (Ex. 25:9).
• Er werden grote, vrijwillige offers gebracht voor de bouw (Ex. 25:1-7; 35:4-9,20-29).
• De tempel moest gereinigd worden, een heilig gebouw.
• De heerlijkheid van de HERE verscheen en rustte op de tabernakel (Ex. 40:35-38).
Helaas ging het fout en na 369 jaar was het afgelopen met het ‘huis van de Here’ in Silo.

Tempel 2, Salomo
De HERE bleef bij Zijn heilige plan. Hij wilde ‘in hun midden wonen’. Salomo mocht een Tempel bouwen. Hij besefte heel goed hoe wonderlijk heilig dit was, want hij bad: ‘Zou God dan waarlijk bij mensen op aarde wonen?’ (2Kron. 6:18). Maar de HERE zelf bevestigde tegenover Salomo: ‘…dat Ik te midden van de Israëlieten zal wonen en mijn volk Israël niet zal verlaten’ (1Kon. 6:13). Ook hier de vijf belangrijke zaken:
• David en Salomo bereidden ‘de weg van de Here’ eerbiedig en zorgvuldig. De bouw duurde van 966 tot 959 v.Chr..
• Salomo kreeg het model van de Tempel van zijn vader David, die het weer van de HERE had gekregen (1Kron. 28:6,19).
• Er werden met veel vreugde ongelooflijk grote financiële offers gebracht (1Kron. 29:1-9.).
• Met veel offers werd de Tempel gereinigd (2Kron. 5:6).
• De heerlijkheid van de HERE verscheen met vuur op het huis (2Kron. 7:1-3).
Ook dit ging helaas verkeerd en in 586 v.Chr. werd de Tempel door de Babyloniërs verwoest.

Tempel 3, Ezra en Nehemia
God gaat door met zijn plan. Dus werd onder aanmoediging van de profeten Haggaï en Zacharia in de jaren 520-515 v.Chr. de derde Tempel gebouwd.
• Zij voltooiden de bouw volgens het gebod van God (Ezra 6:14).
• Offers werden gebracht, ook uit niet-Joodse bron. Immers, koning Darius droeg uit de schatkist bij aan de bouw (Ezra 6:4).
• Reinigingsoffers werden gebracht (Ezra 6:17).
• De heerlijkheid van de HERE verscheen pas ongeveer 540 jaar later toen de Here Jezus in de Tempel zei: ‘Ik en de Vader zijn één’ (Joh. 10:30). Een heerlijkheid die toen voor Israël verborgen bleef, maar aan de ‘heidenen’ werd geopenbaard.
• In die tijd was het Johannes de Doper, die riep: ‘Bereidt de weg van de Here.’
Deze tempel werd in 70 na Chr. door de Romeinen verwoest. Zoals de Here Jezus voorzegd had: ‘Voorwaar Ik zeg u, er zal geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken’ (Matt. 24:2). Iedereen die Jeruzalem bezoekt kan die ‘weggebroken stenen’ van Tempel 3 zien liggen.

Tempels 4 en 5
God wil bij mensen wonen. Een wonderlijke, heerlijke waarheid. Voor Gods aanwezigheid zijn tempels nodig. We komen nu dichtbij de ‘derde dag’, de tijd van de 6e tempel. Waar waren de tempels, vier en vijf, in de afgelopen 2000 jaar? Zijn die tempels ook afgebroken en is er herstel mogelijk? Dit zijn zeer ernstige en heilige zaken. Wat zegt Paulus, onze leermeester, hiervan?
‘Weet gij niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel van God, en dat zijt gij, is heilig’ (1Kor. 3:16,17).
‘Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest?’ (1Kor. 6:19).
‘Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen’ (2Kor. 6:16).
Tempel 4 en tempel 5. De Gemeente van de Here Jezus en wij, als individuele gelovigen. De Here wil ook in ons en in de Gemeente zijn heerlijkheid openbaren. Ook hier geldt: ‘Bereidt de weg van de Here.’ We moeten groeien naar het model van de Here Jezus. Dat betekent ook levensheiliging: ‘de heiligheid is uw huis tot sieraad’ (Ps. 93:5). Ook aan de bouw van deze huizen van God zijn kosten verbonden. Ons eigen ik moet op het altaar. Nu, vlak voor de ‘derde dag’ is de keus eenvoudig. Of we bouwen aan het Huis van de Here, of we vallen in de put van de ‘grote afval’. Of we gaan, tot de Here komt, gelijk op met het herstel van Israël, of de kerk wordt prooi van een of andere wereldkerk.

Tempel 6
Deze tempel zal op de berg Sion gebouwd worden. De tempel waarin de antichrist zich zal zetten ‘om aan zich te laten zien dat hij een god is’ (2Tess. 2:3,4). De tempel waar de twee ‘getuigen van de eindtijd’ drieënhalf jaar zullen profeteren. De tempel waarvan de profeet Maleachi tegen het Joodse volk zegt: ‘Plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt, namelijk de Engel van het verbond die gij begeert’ (Mal. 3:1). Deze Tempel zal na de vervuiling door de antichrist worden vernieuwd volgens het model uit Ezechiël 40-43. De Tempel van het Duizendjarig Vrederijk. De voorbereidingen in Jeruzalem zijn ver gevorderd. Het trillen van de Tempelberg is een signaal van de haast van de Here.

Tempel 7
Het hemelse Jeruzalem daalt neer. Een stem van de Troon van God zegt blij: ‘Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God Zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen’ (Op. 21:3,4).
Eindelijk is Gods heilige doel bereikt: ‘Ik zal in hun midden wonen.’
Bouwt u mee aan de ‘Huizen van de Here’?

Jan van Barneveld