Zeventig weken voor Israël

Henk Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 18
Zeventig weken voor IsraëlIsraël is wellicht de beste sleutel tot het goed verstaan van de profetieën. Dat is misschien niet zo voor de hand liggend voor gelovigen uit de heidenen, maar wie serieus Gods beloften onderzoekt komt al snel tot die conclusie. Israël staat in het hart van Gods beloften.

In het verleden heeft men bij studie van de profetieën de plaats van Israël vaak sterk verwaarloosd. Israël had afgedaan, de kerk was daarvoor in de plaats gekomen. Het is niet mogelijk die gedachte vandaag nog overeind te houden, maar ze blijkt hardnekkig te zijn.

Nauwkeurige studie van Daniël 9:24-27 bepaalt ons bij de toekomst van Gods volk. Er doen hierover allerlei verklaringen de ronde, die ons zouden kunnen verwarren, daarom willen we zorgvuldig onderzoeken.Het belang van deze profetie

De verklaring van de profetieën van de zeventig jaarweken, maakt ons duidelijk of de uitlegger liberale uitlegprincipes hanteert, of dat hij de beloften van het Messiaanse rijk als vervuld in de kerk ziet, of dat hij het Messiaanse rijk als een toekomstig rijk verwacht. Het Zoeklicht gaat zoveel mogelijk uit van een letterlijke verklaring van Gods woord, dus ook hier en ziet het Messiaanse rijk als een nog te verwachten koninkrijk in de toekomst.

De achtergrond waartegen we deze profetie moeten verstaan vinden we in Daniël 9:1. Babel valt in handen van de Meden en de Perzen, het tweede rijk uit het beeld van Nebukadnezar. Daniël is zich in die tijd bewust van de profetie, geschreven door Jeremia (25:11). Het land zal
gedurende zeventig jaar een oord van puinhopen zijn. En in Jeremia 29:10 las Daniël dat na zeventig jaar de Here God om zou zien naar Zijn volk. Dit alles brengt een geest van gebed over Daniël. Hij bidt de Here God om Zijn belofte waar te maken en herstel te brengen overeenkomstig die beloften.

We mogen hier wellicht leren van Daniël, zoals hij, mogen ook wij God bidden Zijn beloften waar te maken en Zijn plannen met haast te volvoeren.

Daniël ontvangt een reactie. De Here God stuurt de engel Gabriël en Daniël ontvangt het visioen van de zeventig jaarweken. Daniël heeft geen andere verwachting dan dat dit alles letterlijk zal gebeuren. In het boek Ezra wordt beschreven dat ongeveer 50.000 ballingen terugkeren.De zeventig weken

Wanneer we naar de boodschap kijken, zien we, dat het om Israël gaat: ‘Uw volk en uw heilige stad’ (Dan. 9:24). Wie hier iets anders invult, doet de tekst en de bedoeling daarvan geweld aan. Dat wordt gedaan door mensen die zeggen dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen en dat het Messiaanse rijk in de kerk is vervuld.

In eerdere profetieën kreeg Daniël inzicht in de geschiedenis van de volken, denk aan het beeld van Nebukadnezar en het visioen van de vier dieren. Hier gaat het om het éne specifieke volk, Israël. Het slot van deze profetie laat ons zien dat de geschiedenis van de volken en Israël in elkaar vervlochten zullen worden. Er zal een verbond gesloten worden tussen Israël en de machthebber uit de volken, dat laatste wereldrijk dat komen gaat.

Zoals steeds is ook hier de visie op Israël de sleutel tot het verstaan van de profetieën.Doel van de zeventig jaarweken

De aangeduide periode wordt aan Israël gegeven met een speciale bedoeling, die bedoeling geven we in zes punten weer. We zien ze in Daniël 9:24:

a) om de overtreding te voleindigen. Israël leeft in ongehoorzaamheid aan de Here God. Daarover zal Gods oordeel komen, wat tot herstel zal leiden en uiteindelijk tot de komst van het Messiaanse rijk.

b) om de zonde af te sluiten. Schitterend is het te lezen dat de zonde, waardoor zoveel verdriet gekomen is, zal worden afgesloten. Het zal het begin zijn van een nieuw geestelijke leven voor Israël.

c) om de ongerechtigheid te verzoenen. Natuurlijk wijst dit naar het verzoenend sterven van onze Heer en Heiland, het fundament van Gods genade. Het zal werkelijkheid worden, wanneer onze Heer terugkomt.

d) om eeuwige gerechtigheid te brengen. We denken aan Jeremia 23:5,6 waar we lezen: Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; die zal als koning regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land. In zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen; en dit is zijn naam, waarmede men hem zal noemen: de HERE onze gerechtigheid.

e) om gezicht en profeet te bezegelen. Alles wat door God voorzegd is, zal afgesloten worden, vervuld worden en straks dus werkelijkheid zijn. Alle beloften over Israël en de wereld zullen dan vervuld zijn. Een geweldige toekomst voor Israël en alle gelovigen. Er zijn ook oordeelsprofetieën, ook die zullen vervuld worden. Het is ernstig wat we lezen.

f) om iets allerheiligst te zalven. Deze laatste stap zal het hoogtepunt zijn. Wellicht moeten we hier denken aan de profetieën van Ezechiël 40-43, waar het gaat om de nieuwe tempel.Hier zien we in zes punten de weg die de Here God met Zijn volk gaat beschreven om het tot Zijn doel en bestemming te brengen.Ds. Henk Schouten