Zoeklicht boodschap niet alleen in de kerk

Wim Pols • 88 - 2012 • Uitgave: 2
maar ook op het marktplein

“Ik ben met U”, die belofte van de Here Jezus stond centraal in de toespraak die Zoeklicht-bestuurslid Hans van Hall hield tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie op vrijdag 6 januari. Hij sprak over de opdracht die Het Zoeklicht heeft om te getuigen over de verlossing die Here Jezus biedt, de vervulling met de Heilige Geest en de verwachting van de wederkomst van de Here.

“We moeten die boodschap gaan brengen op plaatsen waar we misschien niet gewend zijn om te komen. Dus niet alleen in de kerk, maar ook op het marktplein”, zei Hans van Hall, die de plannen ontvouwde voor 2012. Zo zal het blad Het Zoeklicht vanaf februari een nieuw gezicht krijgen, zonder dat daarbij concessies worden gedaan aan de inhoud. Ook zal Het Zoeklicht de nieuwe media benutten om het evangelie te verkondigen. Er is een nieuwe folder over het Brandpunt en dit jaar zal Het Zoeklicht voor het eerst met een stand op de vakantiebeurs staan. Ruben Hadders zal als nieuwe jongerenwerker de uitbreiding van het jongerenwerk aanpakken.

Hans van Hall wees op initiatieven zoals een cursus Hebreeuws voor jongeren. Ook participeert Het Zoeklicht in een cursus met Bijbelonderricht voor basisscholen. Henk Schouten zal zich inzetten voor uitbreiding van de activiteiten in het land. Hans van Hall dankte de medewerkers en vrijwilligers voor hun inzet en riep hen op in 2012 hun taak vooral dienend te verrichten in de wetenschap dat de Here Jezus met hen is.

Wim Pols