Zoeklichtredactie: Onze wens voor 2021

Redactie • 97 - 2021 • Uitgave: 1
‘Moet Ikzelf meegaan om u gerust te stellen?’ (Exodus 33:14)
Wat zullen dit bemoedigende woorden voor Mozes geweest zijn. Na de vreselijke crisis, waarbij Gods volk rond een gouden kalf danste en de Heere verlieten, beloofde de Heere aan Mozes, dat Hijzelf met hem mee zou gaan.

Tijdens de jaarwisseling mogen we met dankbaarheid terugkijken op het afgelopen jaar en met vertrouwen vooruitzien naar het jaar dat komt. Nog nooit zijn de tekenen van Zijn komst zo duidelijk geweest! Nóg hebben we de gelegenheid om Gods redding aan een verloren wereld te verkondigen. Verwachtingsvol kijk ik uit naar de manier waarop de Heer mij hiervoor in het komende jaar wil gebruiken. Mijn gebed is dat de vele gemeenten, die in hun onderlinge gemeenschap zo beproefd werden door het coronavirus, het komende jaar weer in eenheid en ongehinderd samen mogen komen om van harte Gods lof te bezingen en zich te verblijden in Zijn Woord.
Hij Die met ons meegaat, kent de weg die voor ons ligt. Daarom mogen we blindelings op Hem vertrouwen. En wie weet, beginnen we met dit komende jaar aan onze laatste etappe naar het hemelse Vaderland.

Van harte wens ik u, jullie, een door God gezegend jaar toe, waarin Hij ons zal leiden en zegenen, zodat we bruikbare instrumenten in Zijn hand mogen zijn.

Theo Niemeijer

Steeds meer gesterkt worden in mijn geloofsleven
Het jaar 2021 zal voor mij en mijn vrouw ‘verdrietig’ beginnen. Hoewel wij ons eerste kindje verwachten weten we dat het niet met het leven verenigbaar is, vanwege een syndroom en het missen van een schedeltje. Om deze reden zijn we ons aan het voorbereiden op een begrafenis, want ons kindje kan elk moment overlijden in de buik. We weten dat het een meisje is en we geven haar de naam Joy (vreugde). Ondanks dat we weten dat Joy niet zal leven buiten de buik, vinden wij vreugde in de Heere. Natuurlijk hebben we ook verdriet, maar dit houdt ons niet af van de blijdschap in Gods aanwezigheid.

Samen mogen mijn vrouw en ik al onze zorgen en verdriet in de handen van de Heere leggen in de wetenschap dat Hij alles in Zijn hand heeft. Ook voor het nieuwe jaar. Ik hoop dan ook dat ik steeds meer en meer gevormd mag worden naar het beeld van de Heere Jezus. Dat zal met vallen en opstaan gaan. Maar onder de leiding van de Heilige Geest mag ik zo gesterkt worden in mijn geloofsleven en hoop ik in het komende jaar tot zegen te zijn voor mijn vrouw, familie, jongeren in de gemeente, overige broeders en zusters maar bovenal voor hen die niet geloven. Nu is het nog genadetijd!

Joël Oosterhagen

‘Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn’ (Psalm 118:24)
Wij staan aan het begin van een nieuw jaar, Anno Domini 2021. Opnieuw een jaar dat wij uit Gods hand mogen ontvangen. Psalm 118 is een lied dat al eeuwenlang in de joodse en christelijke gemeente op feestdagen wordt gezongen. Met grote vreugde herdenkt men wat God heeft gedaan.
Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft. Waarom zou u/jij er niet elke dag mee beginnen? Wanneer u wakker wordt dit vers in stilte voor uzelf opzeggen? Op de feestdagen stellen wij ons de grote daden van God voor ogen, maar God heeft de andere dagen ook gemaakt. Staan na de hemelvaart van de Heere Jezus niet alle dagen in een bijzonder licht? Heeft Hij niet van al die gewone dagen gezegd: ’En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’?

Laat voor ons allen de roep van Psalm 118 voor het komende jaar een bemoediging zijn. Van elke blijde, maar ook van elke moeilijke dag, zelfs van onze laatste dag mogen wij geloven: ’Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn’.
Laat dit ons gebed zijn: Aan het begin van het nieuwe jaar willen wij belijden dat ook dit jaar van U is. Dat alle dagen van U zijn. Dagen die wij nog niet kennen. Leer ons te geloven dat, hoe dit jaar ook verloopt, er geen dag zal zijn zonder U.

Bernard van Weeghel

We bidden dat ze de Heere mogen (leren) kennen
Het afgelopen jaar hebben we met onze kleinkinderen geregeld leuke dingen gedaan. Zo hebben we onder andere het ‘avonturenpad’ gelopen. Dat is een spannende wandeltocht door de natuur vol met hindernissen. Voor ons als opa en oma een heerlijk uitje, vooral als je de kleinkinderen zo ziet genieten.
We hebben vier kinderen en zes kleinkinderen. Het belangrijkste dat we als opa en oma voor ze kunnen doen is voorbede. We bidden iedere avond dat ze de Heere Jezus mogen (leren) kennen, dat ze het geloof mogen vasthouden. Er komt zoveel misleiding op hen af. Eén van onze kinderen is al door onze Vader thuis gehaald. Voor hem was Psalm 121 een bron van houvast. Deze Psalm heeft sinds het overlijden van onze zoon ook voor ons extra betekenis gekregen. Nog altijd zijn we verdrietig, maar de wetenschap dat we elkaar in het Vaderhuis zullen terugzien is ongelooflijk vertroostend. Hij, de Heere, zal onze uitgang en ingang bewaren.

Graag geef ik u deze psalm mee voor het nieuwe jaar:

’Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt,
Uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.
De Here is uw Bewaarder,
De Here is uw schaduw aan uw rechterhand.’
De zon zal u des daags niet steken,
Noch de maan des nachts.
De Here zal u bewaren voor alle kwaad,
Hij zal uw ziel bewaren.
De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren
Van nu aan tot in eeuwigheid.’


Frits Boekhoff

God is in Zijn genade bij ons
Waar is God in deze turbulente tijd? Waar is God in de verdrietige omstandigheden van jouw bestaan? Er lijkt geen einde te komen aan alle leed in de wereld. Veel lijden is stil verdriet. Niemand die het ziet, niemand die ernaar vraagt, niemand die je troost. Het leven is vol onrust.
Weet God waar ik doorheen ga? Ja, Hij weet waar jij doorheen gaat. God heeft niet voor niets Zijn Zoon naar deze wereld gestuurd. Hij is de man van smarten, bekend met ziekte, van vrienden verlaten, onterecht beschuldigd, bespot, gemarteld en gekruisigd.
Je kunt je gevoelens uiten bij God en je bent bij Hem aan het goede adres. Waar is God in het lijden? Hij is erbij! We weten niet wat het komende jaar gaat brengen. Maar God is in Zijn genade bij jou en Hij regeert soeverein over alles wat er gebeurt in deze wereld.
God heeft beloofd dat de Messias zou komen en de Heere Jezus is gekomen. De belofte is dat de Heere Jezus eens zal weerkomen en dat zal gebeuren want Zijn beloften zijn ‘ja en amen’. Hef je hoofd omhoog want de Koning komt! Een troostvol, hoopvol en gezegend 2021!

Martin Penning