Zonder Jezus Christus geen verzoening

Jan van Barneveld • 87 - 2011 • Uitgave: 20
Verzoening is nodig
Zonder verzoening geen vrede. Geen vrede in je hart. Geen vrede met God. Het ontbreken van verzoening en vrede brengt veel ellende in de wereld en in het persoonlijke leven van veel mensen. Zonder verzoening met God blijft de kloof tussen de mens en zijn Schepper bestaan. Het gevolg is dat de beschermende hand van de Schepper wordt weggetrokken. De Here wendt Zijn vriendelijk Aangezicht af. Zo krijgen de machten van het kwade vrij spel. Dus volgen rampen, oorlogen, opstanden, ziektes, misdaad, leugen en corruptie. Boze natuurkrachten worden niet meer weerhouden door Gods beschermende hand. Aardbevingen, hongersnoden en tornado’s teisteren grote groepen mensen. Alleen al hierom is verzoening met God zo belangrijk.
God heeft de mensheid Zijn Thora, Zijn handleiding voor een rechtvaardige samenleving en voor een goed leven, gegeven. Een van de belangrijkste inzettingen in Gods volmaakte regelgeving is verzoening. Verzoening is dus een hoofdthema in Bijbel. God Zelf heeft de enige Weg naar verzoening aangewezen. “IK ben de Weg”, zegt de Here Jezus.

Enkele opmerkingen uit het O.T.
Bij verzoening hoort een zoenoffer. Daardoor wordt een verstoord evenwicht in een relatie hersteld. Jakob bood zijn broer Esau een vorstelijk geschenk en dacht: ‘Laat ik hem met mij verzoenen’ (Genesis 32:20). Mozes bood God zijn leven als offer in plaats van Israël, na de zonde met het gouden kalf: ‘misschien zal ik voor uw zonde verzoening bewerken… zo niet, delg Gij mij uit het boek dat Gij geschreven hebt’ (Exodus 32:30-32). David bracht na de zonde van de volkstelling brandoffers en vredeoffers op de dorsvloer van de Jebusiet Arauna (2 Samuël 24).
Schuldoffers en zoenoffers krijgen veel aandacht in de Thora. Het bloed is op het altaar gegeven om verzoening over de zielen te doen (Leviticus 17:11; Hebreeën 9:22). Grote Verzoendag is nog steeds de belangrijkste Bijbelse viering die tot op vandaag door bijna heel Israël in ere wordt gehouden. Toch wijst ook het Eerste Verbond erop dat het ‘onmogelijk is dat het bloed van stieren of bokken zonden zou wegnemen’ (Hebreeën 10:4). We lezen dit in de Psalmen 40:7-9 en 50:13. ‘In slachtoffer en spijsoffer hebt Gij geen behagen… brandoffer en zondoffer hebt Gij niet gevraagd…’ En: ‘Eet IK soms stierevlees of drink Ik bokkebloed?’
Wat dan? Is er dan geen gerechtigheid voor hen die ‘heel dit gebod onderhouden voor het Aangezicht van onze God’ (Deuteronomium 6:25)? Nee, want de Schrift zegt ook: ‘Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard; er is niemand die goed doet, zelfs niet één…’ (Psalm 14:1-3 en 53:2-4). En in Psalm 40:7 lezen we: ‘In slachtoffer en spijsoffer hebt Gij geen behagen.’ Heeft de ‘wet’ dan afgedaan? Paulus zegt: ‘Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed’ (Romeinen 7:12). En de Here Jezus waarschuwt: ‘Meent niet dat IK gekomen ben om de wet en de profeten te ontbinden’ (Matteüs 5:17). Hoe kan het dan ooit goedkomen tussen God en ons?

Een Voorstel
Dan komt God Zelf, in Zijn grote liefde, met een voorstel. Een voorstel aan alle mensen. Aan een verloren mensheid. Door de wet kan het niet goedkomen, want niemand kan de wet houden. Want ‘allen hebben gezondigd en missen (HSV) de heerlijkheid van God’ (Romeinen 3:23). En: ‘Niemand is rechtvaardig, ook niet één’ (Romeinen 3:11; Psalm 143:2). Dan klinkt juichend het Evangelie: ‘Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid voor God openbaar geworden’ (Romeinen 3:21). De wet vervalt niet, want ‘heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig’ (Psalm 119:160). En: ‘De wet van de HERE is volmaakt’ (Psalm 19:8).
Door onze onvolmaaktheid, onze zondigheid, kon de wet het volmaakte niet brengen. Gods eigen Zoon heeft het volmaakte gebracht. Dit is het voorstel dat God in Zijn grote genade en liefde heeft gedaan en nog steeds doet: ‘Hem, (Jezus Christus) heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed’ (Romeinen 3:25). Wij zeggen dan ontroerd en dankbaar: “Dank U voor het kruis, Here Jezus!” Dit antwoord geven wij ‘door het geloof’. En: 'Hierin is de liefde van God voor ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem’ (1 Johannes 4:9). We kunnen ‘Ja’ of ‘Nee’ zeggen tegen Gods liefde. Maar alleen zo wil en kan God het goed maken. Negeren van Gods voorstel is ook ‘Nee’ zeggen. Dan blijft een mens in zijn zonde en valt onder het oordeel. Gods toorn en oordeel zijn eigenlijk afgewezen liefde. ‘God bewijst zijn liefde voor ons’ (Romeinen 5:8). Het is gevaarlijk deze grote liefde af te wijzen. Dan gaan we onze eigen weg, die eindigt in de dood. Er is geen andere weg, geen andere mogelijkheid om leven, eeuwig leven te ontvangen dan dit voorstel van de Schepper dankbaar en eerbiedig te accepteren.

Voor iedereen
Het zoenoffer van de Here Jezus geldt voor iedereen. Want ‘zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft’ (Johannes 3:16). Voor ‘de wereld’, dus voor ‘ieder die in Hem gelooft’. ‘Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar voor die van de hele wereld’ (1 Johannes 2:2). Van Gods kant is alles gedaan wat nodig is om de relatie te herstellen. Aan u de keuze.
Dit woord van de verzoening heeft de Here God aan Paulus en via hem aan de Gemeente toevertrouwd. ‘Wij zijn dus gezanten van Christus alsof God door onze mond u vermaande: in Naam van Christus vragen wij u: Laat u met God verzoenen’ (2 Korintiërs 5:20). Het is volbracht: ‘God heeft in Christus de wereld met Zichzelf verzoend’ (2 Korintiërs 5:19). Toen het donker werd op Golgotha, toen de Here Jezus riep: ‘Mijn God, mijn God waarom hebt Gij mij verlaten’ (Matteüs 27:45-47), kwamen alle zonden van alle mensen uit alle tijden op Hem af. Onvoorstelbaar. Het ergste wat Hem kon overkomen gebeurde: Verlaten door Zijn hemelse Vader, die Hij zo liefhad. Voor mijn en uw verzoening. Voor de hele wereld. Daarom is er geen andere weg naar verzoening mogelijk. Alleen door Jezus.

Geloof
Geloof is dankbaar en eerbiedig dit aanbod van de Eeuwige aanvaarden. Dit is de kern van de prediking van Paulus: ‘Gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, voor allen die geloven’ (Romeinen 3:22). Jezus Zelf zegt het: ‘Opdat een ieder die in Hem gelooft.’ Profeten zeggen het: ‘De rechtvaardige zal door zijn geloof leven’ (Habakuk 2:4). Johannes de Doper: ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven’ (Johannes 3:36). De Schrift getuigt overal van deze machtige waarheid opdat wij ‘weten dat wij eeuwig leven hebben’ (1 Johannes 5:13).

Rechtvaardig
Voor de hele wereld, iedere mens? Gods Geest geeft door Johannes een belangrijke waarheid door over de Here Jezus: ‘Het waarachtige Licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld’ (Johannes 1:9). Het licht van Golgotha zal op een of andere wijze ieder mens beschijnen. Wat de mens ermee doet, is de zaak van die ‘ieder mens’. Israël, als natie, zal dat Licht ook zien. Want er staat geschreven: ‘Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben’ (Zacharia 12:10, HSV). Aan de wonden aan Zijn handen en voeten zullen zij de gekomen Messias herkennen en Hem ontroerd erkennen als de Komende. Dit geldt ook voor elk mens, want ‘elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem (2000 jaar geleden) doorstoken hebben’ (Openbaring 1:7). Zo zal blijken dat ‘de HERE rechtvaardig is in al zijn wegen’ (Psalm 145:17). En duidelijk mag zijn dat alleen in en door Jezus Christus, de Doorstokene, verzoening is.

Jan van Barneveld