Image

Jezus aanbidden als teken van de tijd?

Artikel
28 mei 2024

De tijden bereiden zich steeds meer. Elke dag komen we dichterbij de terugkomst van onze Heere Jezus Christus. En met de tijd die vordert, komt steeds nadrukkelijker deze kwestie op: is Jezus werkelijk God en is Hij de enige Verlosser of niet? Waarom is dat zo belangrijk vandaag de dag voor velen en heeft het betekenis in het licht van de eindtijd?

Een opvallende verandering van de laatste decennia is dat tegenwoordig vriend en vijand gelooft dat Jezus een werkelijk bestaande, historische figuur is. Zelfs ongelovige wetenschappers erkennen vrijwel unaniem: Jezus heeft geleefd en zijn leerlingen geloofden echt dat Hij was opgestaan. Ook erkennen vele seculiere geschiedkundigen de kwaliteit van het Nieuwe Testament als authentiek historisch geschrift steeds meer en meer. Maar waar de scheiding daarna volgt is daar waar het over Jezus gaat als God die kwam om te sterven aan het kruis en op te staan uit de dood. De Zoon van de Allerhoogste die dit deed opdat onze zonden vergeven konden worden. Daar willen ongelovigen niet aan. 

Ook de islam is een kracht die heeft bijgedragen aan een veranderende visie op Jezus. Moslims geloven immers ook in Jezus en geven Hem eer als profeet. Let wel, niet als God en Messias, maar alleen als profeet en bijzonder mens. Ook hier zien we dus dat men een heel eind meegaat met Jezus in zijn bijzondere positie als grootste van de profeten en werkelijk bestaand figuur, maar verder komt het niet. Jezus is volgens de islam namelijk niet gestorven aan het kruis, Hij is niet opgestaan uit de dood en Hij is zeker niet God.

En zo kun je doorgaan: Jezus is voor veel oosterse godsdiensten en moderne New-age spiritualiteit ook een bijzonder iemand. Hij is een goeroe, een verlichte, een wijze leraar, maar ook hier niet God of Verlosser. De mens is immers zelf god en kan zichzelf verlossen, zo leert oosterse spiritualiteit en religie.

Zelfs in extreme groeperingen waar velen met enige scepsis en opgetrokken wenkbrauwen naar kijken, verandert de visie op Jezus. Zo is men in kringen waar men geobsedeerd is door aliens ook positiever over Jezus gaan denken. Velen daar geloven dat Jezus bijzonder was, gezonden door onze ‘ruimtebroeders’. Sommigen daar beschrijven Hem zelfs als een alien, gekomen om ons te verlichten. Maar ook hier weer hetzelfde punt waarop wegen scheiden met het christelijke geloof en de Bijbel: Jezus is niet God en niet Verlosser en stond niet op uit de dood.

Eindtijd
Dat dit zo scherp uitgetekend kan worden, heeft alles te maken met de eindtijd waarin wij ons bevinden. Het aanbidden van Jezus is een betekenisvol teken. De Bijbel leert namelijk dat er in het laatste van de dagen, in de grote verdrukking, een valse religie zal worden opgetuigd. Openbaring 13 beschrijft dat als volgt: er zal een zogenaamd tweede ‘beest uit de aarde’ (vers 11) naast de antichrist ‘het beest uit de zee’ (vers 1) verrijzen. Dit beest is het beest van de valse religie. Dat hier een religie bedoeld wordt en de persoonlijke vertegenwoordiger van deze religie in de persoon van de valse profeet, zien we in vers 11, waar staat: ‘…het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.’ De eindtijd-religie heeft dus het uiterlijk van een lam, maar het innerlijk van de draak en nou moet je weten dat in Openbaring de draak altijd het beeld van de duivel is en het Lam het beeld van Christus (zie bijvoorbeeld Openbaring 5). Dus dit tweede beest is een religieus beest van een nieuwe religie, die aan de buitenkant op Christus (‘christelijk’) lijkt, maar aan de binnenkant en in wat eruit komt, op de duivel. Deze religie krijgt daarbij grote macht (vers 12 en 13) en maakt zelfs een beeld dat kan praten en dat mensen moeten aanbidden op straffe van de dood (14). 

Ondanks dat zal het lijken alsof het Christus hoog in het vaandel heeft, maar let wel op: dit heeft daarbij niets te maken met Jezus de Christus van de Bijbel. En dát sluit precies aan op vandaag de dag! De hele wereld ziet en erkent de persoon van Jezus immers steeds meer: Hij is een goed iemand, een wijze leraar, een grote profeet, Hij heeft echt bestaan, etc. De valse profeet en de komende nieuwe religie die komen zullen, kunnen daar zo op aansluiten: de geesten van mensen zijn er meer en meer aan toe om een Jezus te erkennen en zelfs te aanbidden. Nogmaals, niet de Jezus van de Bijbel, maar een andere, gemaakte Jezus; een valse messias, een Jezus die alles kan en mag zijn, alleen niet Gods Zoon, de Verlosser, God zelf die stierf voor ons en opstond door de dood en het graf te overwinnen. Ja, van de Bijbelse boodschap en van de Jezus uit de Schriften wordt zo uiteindelijk een travestie gemaakt door het beeld van Hem en het Lam te vullen met het demonische. 

Misschien heeft u er nog nooit zo over nagedacht, maar in de veranderde visie op Jezus, zit een teken van de tijd. Het is de opmaat naar de religie van de antichrist. Het is waar Jezus onze Heer zelf al voor waarschuwt: ‘…er zullen velen komen onder mijn Naam en zeggen: ‘Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden’ (Mt. 24: 5). Hierbij gaat niet alleen om personen die beweren dat zij zelf, persoonlijk de Christus zijn, maar ook om die ideeën die van iets wat niet Christus is, toch een Christus en Messias maken. Het is dezelfde zonde als die van het gouden kalf in de woestijn, toen Aäron sprak: ‘Israël, dit is je god die je uit Egypte heeft geleid!’ (Ex. 32: 4 NBV) Het is de ware God maken tot iets wat Hij niet is om zo mensen te misleiden. 

Het is daarom des te belangrijker dat wij blijven staan in wat de Bijbel ons leert. Dat gaat ons vandaag de dag misschien meer en meer kosten, maar het is het meer dan waard. Jezus is overwinnaar, Hij is Gods Messias. Ja, Hij is God zelf. Hij is de Zoon die de dood overwon door plaatsvervangend aan het kruis te sterven, nadat voor ons in het vlees is afgedaald en gekomen. En Hij komt nogmaals om de schepping en ons te bevrijden in heerlijkheid!