Als een Noach…

Dirk van Genderen • 84 - 2008 • Uitgave: 5
Kortgeleden bezocht ik de ark van Johan Huibers. Wat een gigantische prestatie om zo’n project te realiseren! En wat mooi dat er zoveel bezoekers op afkomen en zo toch iets meekrijgen van het Evangelie. Ondertussen heeft Huibers plannen om een veel grotere ark te bouwen, maar dan wel één op ware grootte, overeenkomstig de gegevens uit Genesis.

Misschien mag ik een ongevraagd advies geven aan de heer Huibers, om in het nieuwe project nog meer nadruk te leggen op de woorden van de Here Jezus in onder andere Matteüs 24:37-39 ‘Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.’

Noach wordt in Genesis 6 beschreven als rechtvaardig en onberispelijk. Hij wandelde met God en werd door Hem geroepen tot het bouwen van de ark. 2 Petrus 2:5 noemt hem een prediker der gerechtigheid.
God had gezien dat de aarde verdorven was en vol was van geweld. Zijn besluit om de aarde te verderven door een grote watervloed stond vast. Van het hele menselijke geslacht op dat moment zouden alleen Noach, zijn vrouw, zonen en hun vrouwen gered worden.

Stelt u zich eens voor: 120 jaar lang was Noach een getuige voor de toenmalige wereld. 120 jaar lang kwam er wellicht geen mens tot inkeer. En wat moet Noach een vertrouwen in God gehad hebben. 120 jaar lang ging hij door, tot de ark gereed was. Hij geloofde Gods boodschap, hoewel hij er nog niets van zag (Hebr. 11:7).
Ik weet wel zeker dat wij het eerder zouden opgeven. Laat dit een bemoediging zijn voor ons, om vol te houden in het dienen en volgen van de Here. Al vele jaren mogen wij met Het Zoeklicht de boodschap van de aanstaande wederkomst van de Here Jezus brengen. En soms worden we bespot, zoals ook de apostel Petrus meemaakte in de tijd dat hij zijn brieven schreef. Noach zal zeker ook bespot zijn, maar Hij hield zich vast aan het Woord van God. Laten wij dat ook doen, laten onze ogen gericht blijven op de Here Jezus (Hebr. 2:9).
Ook nu moet het komende oordeel worden aangekondigd. Dat mogen we niet verzwijgen, hoewel velen daar huiverig voor lijken te zijn, ook predikers. Lees Daniël maar, lees Openbaring maar. Evenals voor Noach en de zijnen is er ook in deze tijd redding in de Ark, in de Here Jezus. In deze Ark is plaats voor iedereen die zich bekeert en in Hem gelooft. En nog staat de deur van die ark wijd open. Petrus zegt immers dat God lankmoedig is en niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat iedereen gered wordt (2Petr. 3:9). Wat een aansporing om de genadeboodschap te proclameren!

Leven wij al wel in de tijd waarvan de Here Jezus zegt dat het dan zo zal zijn als in de dagen van Noach, vragen heden ten dage ook veel christenen zich af. Wie let op het geweld in de samenleving en in de wereld, op de verdorvenheid, zoals abortus, porno, echtscheiding en het promoten van homoseksualiteit, om maar iets te noemen, ziet grote overeenkomsten. Zeker mogen we bidden om opwekkingen en laten we het vooral doen, maar het is wel de vraag of een wereldwijde opwekking nog wel past in de kenschets van de dagen van Noach.
Het is treffend dat de Here Jezus in Matteüs 24:39 zegt dat de tijdgenoten van Noach niets bemerkten eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam. In het volgende vers volgt dan: ‘Zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn.’

Laten wij, daar we weten dat ook nu ‘de dagen van Noach’ misschien al vergevorderd zijn, getuigenis afleggen van de hoop die in ons is en onze gebeden vermenigvuldigen voor de redding van velen.
De vraag aan ieder die dit leest, is: kan God ons in deze laatste tijden roepen als een Noach? We komen daar echter niet vanzelfsprekend voor in ‘aanmerking’. Dan moet het ook van ons gezegd kunnen worden dat we rechtvaardig en onberispelijk zijn. Dat is dan geen prestatie van onszelf, maar genade van God!

Dirk van Genderen