Gods grote trouw?!

Jan van Barneveld • 87 - 2011 • Uitgave: 1
Drie lijnen van Gods trouw
We leven in een bijzondere tijd en we zijn een bijzonder jaar binnengegaan. Een tijd waarin Gods machtige daden en de tekenen van de tijd steeds sneller na elkaar komen en steeds duidelijker worden. Ook dit jaar! Dankbaar zullen we zien dat ‘Gods weg volmaakt is en het Woord van de HERE zuiver’ (Psalm 18:31). “De Bijbel naast de krant” zei men vaak bij Het Zoeklicht. Dat is een goed advies, want ‘Hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gesticht’ (Psalm 111:4). Een gedenkboek, het profetische woord, waarop we moeten letten ‘als op een lamp die schijnt in een duistere plaats’ (2 Petrus 1:19). De tekenen die de Here Jezus noemt in Zijn ‘rede over de laatste dingen’ kun je ‘op je vingers natellen’. Profetie na profetie wordt vervuld.
In deze bijzondere tijd komen drie lijnen van Gods trouw bij elkaar. Die lijnen convergeren naar een brandpunt, naar Jeruzalem en naar land en volk van Israël. Jeruzalem, de ‘stad van de Grote Koning’ (Matteüs 5:35 en Psalm 48:3) wordt fanatiek begeerd door duistere wereldmachten. Bewust en soms onbewust zijn deze machten bezig het rijk van de antichrist voor te bereiden. In dit artikel beschrijven we kort die lijnen van Gods trouw. Dan een toespitsing op land en volk van Israël. Het land waarvan God zegt: “Mijn land!” Dat Hij bestemd heeft voor Israël, zijn volk.

De drie lijnen van Gods trouw zijn:
1. De lijn van de profetie. God zal Zijn profetieën, Zijn ‘raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoeren’ (Jesaja 25:1). God is trouw aan Zijn Woord. Hij zegt van tevoren wat Hij gaat doen en doet ook precies wat Hij heeft gezegd. We zullen dat in 2011 ook zien. Er staan nog veel profetieën/beloftes over Israël open. Die profetische vervullingen werpen hun schaduw vooruit. We komen snel bij de werkelijkheid die deze schaduwen veroorzaken, bij de vervulling. Paulus zegt: ‘Zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen’ (Romeinen 11:26). Alles draait om het komen van de Verlosser.
2. De lijn van Gods verbonden. Paulus zegt: ‘Voor hen (zijn broeders, zijn verwanten naar het vlees) zijn… de verbonden…’ (Romeinen 9:1-5). Ook het nieuwe verbond, want ‘Zie er komen dagen, spreekt de Here, dat IK voor het huis Israëls en het huis van Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen’ (Hebreeën 8:8). God is trouw; ook dit zal Hij doen.
3. De lijn van de uitverkiezing. Paulus zegt in verband met Israël: ‘de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk’ (Romeinen 11:29).

Er staan voor Israël heerlijke beloften open. En de gemeente van Christus ziet hoopvol uit naar die grote dag waarover Paulus spreekt in 1 Korintiërs 15:50-55 en 1 Tessalonicenzen 4:15-17. Ons ‘wegvoeren, de Here tegemoet in de lucht’ komt snel dichterbij. We lopen nu de ‘drie lijnen van Gods trouw’ na.

Het profetische woord
De wereld verzet zich fel tegen Gods werk in en aan Israël. Israël staat onder druk om ‘land te verdelen’ voor een Palestijnse staat. Hij is bijna humoristisch te zien hoe God telkens de vijanden van Israël in verwarring brengt. In december hebben de WikiLeaks onthullingen de internationale politiek aardig in de war gebracht. De VS had geen tijd en geen zin meer om Israël onder druk te zetten. Israël kon toen zonder een nieuwe bouwstop verder bouwen in Jeruzalem (‘de HERE bouwt Jeruzalem’, Psalm 147:2) en in Judea en Samaria (‘verwoeste steden zullen zij herbouwen en bewonen’, Amos 9:14). Maar de VN wist niet hoe gauw ze de druk van de VS moesten overnemen. Over die tegenstand komen oordelen van God. Want ‘Zijn oordelen gaan over de hele aarde’ (Psalm 105:7). Dat zijn de ‘tekenen van het begin van de weeën’.
De voorzegde terugkeer van Israël gaat door. Er komen nog ruim 7000 ‘Falasha’s’ uit Ethiopië. De stam Manasse uit Noordoost-India. Over de terugkeer van Efraïm en de stammen die daarbij horen komt meer licht (zie Ezechiël 37:15-21).
Dan de dreiging van oorlogen. Ik denk dat de eerstvolgende militaire confrontatie een laatste waarschuwing van de HERE zal zijn. In die oorlog zal het om Juda en Jeruzalem gaan. De vijanden van Israël willen ‘hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht.’ Ze willen ‘de woonsteden van God in bezit te nemen’ (Psalm 83:5,13). Hezbollah, Hamas, de Palestijnse Autoriteit, Syrië en Iran beweren dat openlijk. Heel ‘Palestina moet een Palestijnse staat worden.’ De volken rond Israël zullen oorlog voeren om Jeruzalem en het Joodse volk (zie Zacharia 12:2). Israël bidt dan: ‘overdek hun aangezicht met schande opdat zij uw naam zoeken, o, HERE’ (Psalm 83:17,19).
Een laatste oproep aan de volken om zich te bekeren! In deze tijd van ‘het begin van de weeën’ (Matteüs 24:8) zal duidelijk blijken dat God trouw is aan Zijn profetische Woord en doorgaat met Zijn herstelplan voor Israël dat bidt: ‘Herstel ons, doe uw aanschijn lichten opdat wij verlost worden’ (Psalm 80:4,8,20). Ook de gemeente van Christus ervaart steeds meer vijandschap van de wereld. Vervolgingen nemen toe. In ons land steeds meer verzet tegen Bijbelgetrouwe christenen en onze organisaties.

De lijn van de verbonden
De lijn van de verbonden met Israël begint bij Abraham en loopt uit op onze tijd. Op verschillende plaatsen wordt Gods verbond met Abraham beschreven. In Genesis 17:7 en 8 staan de ‘artikelen’ van het verbond.
Enkele ‘artikelen’: 1. Het verbond gaat van God uit. 2. Het is een eeuwig verbond. 3. Het betreft Israël én de Here Jezus (Galaten 3:16). 4. ‘Ik zal hun tot een God zijn.’ God, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, is de ‘God van Israël’. 5. Het is een onvoorwaardelijk verbond. God stelt hier geen voorwaarden aan. 6. Het hele land Kanaän, ook Judea en Samaria, is een ‘altoosdurende bezitting voor Israël.’ Dus ook als het Joodse volk in ballingschap is, blijft het hele land Kanaän voor hen bestemd. Wee de volken die daartegen ingaan.
Helaas, betekent dit: ‘Wee de wereld’. Dit is het ‘Abrahamverbond’ dat in 2011 zeer actueel wordt. Dan zijn er het Mozesverbond en het Davidverbond. Het Mozesverbond van de Thora of Sinaïverbond zal tot volheid komen als Gods Geest de wetten van God ‘in hun verstand legt en die in hun harten schrijft’ (Hebreeën 9:10). Dat is het beloofde geestelijk herstel van Israël. Als ‘zij Hem (‘Mij’ staat in de SV en in het Hebreeuws) aanschouwen die zij doorstoken hebben en over Hem een rouwklacht aanheffen…’ (Zacharia 12:10), wordt tegelijk het Nieuwe Verbond, waar de Here Jezus over spreekt, realiteit in Israël. Dan zal: ‘uit Sion de wet uitgaan en het Woord van de HERE uit Jeruzalem’ (Jesaja 2:3). Het Duizendjarig Vrederijk breekt aan. Door de grote Zoon van David wordt het Davidverbond zichtbare realiteit.

De lijn van de uitverkiezing
God kiest voor Zijn plan wie Hij wil. Tegen Israël zegt Hij: ‘Maar gij, Israël, mijn knecht, Jakob, die Ik verkoren heb, nakroost van mijn vriend Abraham, gij die IK gegrepen heb van de einden van de aarde en geroepen uit haar uithoeken, tot wie IK zei: Gij zijt mijn knecht, Ik heb u verkoren en u niet versmaad…’ (Jesaja 41:8,9). Er staat niet ‘die IK gegrepen heb uit Egypte’ of ‘die Ik geroepen heb uit de Babylonische ballingschap’. Het gaat om Israël van vandaag dat ‘van de einden van de aarde’ wordt teruggeroepen naar het Beloofde Land. Dát Israël is nog steeds Gods uitverkoren knecht. De HERE komt tot Zijn doel met het volk dat Hij heeft uitverkoren. Daar is Hij de Heilige, de Almachtige voor. Paulus zegt hierover: ‘de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk’ (Romeinen 11:29).

Dit jaar zullen Gods trouw aan Zijn profetieën en Zijn verbonden met Israël duidelijk blijken. Want ‘naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil’ (Romeinen 11:29).

Jan van Barneveld