Image

In onze tijd is jouw seksualiteit je identiteit

Roelof Ham

Je identiteit is wie je bent, het is dat wat kenmerkend is voor je persoonlijkheid, dat is de definitie die je vindt als je dit woord online opzoekt. Waar vroeger die identiteit vaak duidelijk was en vast lag, is dat vandaag de dag niet meer zo. En dat maakt het een precair onderwerp, want wat is dan je identiteit en hoe vind je of ontdek je die? Velen worstelen daarmee. Nergens zie je dat duidelijker dan in de moderne obsessie met onze seksualiteit.

Een wetenschapper zei het in een podcast zo: ‘Vandaag de dag is je seks de hoogste expressie van wie je bent.’ En dat is waar. Niets lijkt hedentendage belangrijker dan ontdekken wie je bent op dat vlak. Het gaat daarbij om twee vragen: op wie of wat val je en hoe beleef jij je geslachtelijke seksualiteit? Bij de eerste vraag hoort of je homo-, bi- of heteroseksueel bent? En bij de tweede of jij je man of vrouw voelt, geen van beiden, of iets er tussen in? Dat is is al ingewikkeld genoeg, maar eigenlijk is dat nog maar het begin, want je kunt je ook de ene dag meer mannelijk voelen en de andere weer meer vrouwelijk. Sommigen voelen zich beide tegelijk, die kunnen niet kiezen. En als je biologisch een man bent, maar je vrouw voelt en je valt op vrouwen, ben je dan een heteroseksueel man met vrouwelijke gevoelens of trans vrouw die lesbisch is? Vermoeiend om te lezen? Toch is dit tegenwoordig waar mensen mee bezig zijn. Men vindt dit belangrijk, want niets is mooiers dan kunnen zijn wie je bent. En waar kun je meer zijn wie je bent dan hierin!

Het zelf overschatten
Wat hierboven is beschreven is niet alleen inhoudelijk problematisch, maar ook conceptueel. Door seksualiteit zo naar voren te schuiven, maak je er iets van wat het niet is. Het is ongezond om een mens op deze manier te definiëren. Een mens is zoveel meer. Iemands (geslachtelijke) seksualiteit is maar een klein stukje van wie we zijn. Sterker nog, er zijn in de geschiedenis van de mensheid legio mensen geweest die nooit seks hebben gehad, die nooit getrouwd zijn geweest en die toch betekenisvolle en zinvolle levens hebben geleefd. Juist omdat de mens meer is dan zijn seksualiteit!

Vroeger wisten mensen dit. Je vond je identiteit daarom in andere zaken. Zaken die jouw individu overstegen. Je vond bijvoorbeeld je identiteit in de groep waar je bij hoorde, in de religie die je aanhing, in wat je deed in je leven en waar je bijdroeg aan de maatschappij. Kortom: in iets groters dan jezelf. En ja, je was ook een man en vrouw, een homo of een hetero, maar er was zoveel meer en jij was zoveel meer!
Tegenwoordig telt dat allemaal niet of minder, zolang je maar ‘jezelf’ bent. In die zin is de cirkel voor de postmoderne mens rond gekomen. Er is namelijk geen grotere Waarheid, geen groter Verhaal voor de mensen van deze tijd. Er is alleen wat jij jezelf vertelt als verhaal, welke waarheid jij voor jezelf creëert. Er is enkel mijn waarheid. En dus is dat wat ik voel en vind het allerbelangrijkste, want dat is dé waarheid van mijn leven!

Het werkt niet
Het werkt echter niet. Dat blijkt ook in de praktijk, want de bewegingen en stromingen die juist het element van seksualiteit boven alles verheffen, worden over tijd steeds extremer. De transgender-ideologie en de woke beweging van het linkse extremisme laten dat zien. Deze verschuiving in steeds meer en extremer is omdat het nooit genoeg is. Iedere volgende stap is namelijk ook niet bevredigend en geeft ook niet genoeg inhoud aan wie jij bent en wat het kenmerk van je persoonlijkheid is. De leegte en het onvervulde verlangen blijven.
En dat heeft zeer verstrekkende gevolgen, want als je hierin meegaat (omdat je er bijvoorbeeld door wordt meegesleept) en later blijkt dat het toch allemaal niet zo was, dan is er onherstelbaar schade aangericht, zelfs tot aan permanente lichaamsverminking en onvruchtbaarheid aan toe. De voorbeelden hiervan zijn helaas overal op het internet en de sociale media te zien, te lezen en te horen. 

Christen en identiteit
In deze duisternis kunnen wij als christenen een andere weg tonen. Waar de misleiding zo groot is geworden dat mensen in deze zaken verdwalen, kan ons licht des te feller schijnen. Immers wij als christenen weten dat onze identiteit niet in iets als seksualiteit ligt. Onze identiteit als christen mogen we vinden in Jezus en de verlossing die Hij ons heeft gebracht. 

De Bijbel zegt schitterende dingen over de identiteit die we daarin mogen vinden:

  • Door geloof worden wij een nieuwe schepping: ‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden (2 Kor. 5: 17).’ Dus het oude, het zondige (of zoals Paulus dat noemt: het vlees) is niet meer als wij door Jezus worden verlost. We worden schoongewassen (Jesaja 1: 18) en krijgen nieuwe kleren van Christus (Gal. 3: 27 en Opb. 3: 18). We worden geestelijk opnieuw geboren (Joh. 3: 3-8) en zijn daarmee echt een nieuwe schepping! 

  • We zijn kinderen van de allerhoogste God. Rom. 8: 14-17 zegt: ‘Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.’ We zijn als gelovigen kortom opgenomen en aangenomen in het gezin van God met alle rechten van dien. Wat we niet hadden verdiend krijgen we door genade, waardoor we onszelf kinderen van de Allerhoogste mogen noemen en God intiem als ‘Abba’ (pappie) mogen aanspreken met daarbij de Geest als onderpand van dit heil (2 Kor. 5: 5).

  • Jezus zegt tegen zijn discipelen deze dingen over wie we zijn in geloof: ‘Ik noem u niet meer dienaren (Grieks ‘slaven’), want een dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.’ Mooi hè, dat Jezus zo naar zijn volgelingen kijkt!

  • Daarmee zijn we ook niet langer onderdeel van deze wereld. We zijn uit de wereld gehaald en zijn burgers geworden van het hemelse Koninkrijk. Efeze 2: 19 zegt: ‘Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God.’ Fil. 3: 20: ‘Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de heer Jezus Christus.’

  • Onze identiteit is een geestelijke met een hemels burgerschap en dus mogen we hier op aarde daarnaar leven. We hebben de Heilige Geest van God die in ons woont, waardoor we een tempel van de Heilige Geest zijn. 1 Kor. 3: 16 en 17: ‘Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u.’  Als zodanig zijn we daarmee ook onderdeel van Gods grote bouwwerk, zo leert Petrus (1 Petrus 2: 4 en 5).

  • We zijn priesters van de allerhoogste God geworden door onze redding, want wij zijn gemaakt ‘tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus (1 Petrus 2: 5).’ Wij zijn ‘een uitverkoren priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, u die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent (1 Petrus 2: 9 en 10).’ 

  • En als zodanig mogen wij schitteren in die wereld, want wij zijn licht van de wereld en zout voor de wereld. Dat zegt onze Heer Jezus zelf zo in de Bergrede in Mt. 5: 13 en 14.


Dit is dus wie we zijn. Onze identiteit als in dat wat kenmerkend is voor je persoonlijkheid, mogen we hierin hebben, vinden en bouwen. En wat voor een identiteit is dit! 

Het is onze overtuiging dat juist in deze verloren tijden vol van verdwaalde mensen dit het meest krachtig kan spreken. Laat je daarom hierdoor bemoedig en schitter als kinderen van God, erfgenamen, priesters, nieuwgeschapen mensen, vrienden van Jezus, burgers van het hemels Koninkrijk, vervuld van de Geest die in ons woont als in een heilige tempel, met een priesterlijke taak, vol smaak en licht, voor alle mensen. Dát is wie jij bent!