Image

Meerderheid kerken VS verkondigt het demonische welvaartsevangelie

Artikel
30 augustus 2023

Een van de meest opvallende berichten van de afgelopen week kwam van het Amerikaanse onderzoeksbureau ‘Lifeway Research’. Zij deden onderzoek onder 1002 Amerikaanse protestantse kerkgangers over de invloed van het welvaartsevangelie in hun kerkelijke gemeenschappen. Het schokkende resultaat: 52% van alle deelnemers ziet de invloed van de welvaartstheologie in zijn of haar kerk.

Allereerst - voor degenen die het niet weten - eerst maar eens: wat is het welvaartsevangelie? Het welvaartsevangelie is een stroming in de Kerk die leert dat God voor zijn kinderen aardse voorspoed en geluk klaar heeft liggen. Welvaart, gezondheid, geluk in de liefde, succes in zaken zijn allemaal mogelijk voor hen die geloven.
Deze leer is dus zo groeiende, dat het nu zelfs in een meerderheid van de Amerikaanse kerken wordt geleerd. Waar in 2017 38% van de respondenten nog aangaf dat ze deze leer in hun eigen kerk hoorden, is dat nu dus meer dan de helft. Schokkend, want het is onbijbels en dus een dwaalleer. Uit het onderzoek blijkt dat vooral op het terrein van financiën de groei het sterkst is. God zal gelovigen financieel zegenen als zij meer geven aan de kerk en goede doelen, zo wordt gepredikt. Als zij iets voor God doen, zal Hij iets voor hen doen.

Het welvaartsevangelie in veel gedaanten en op veel plaatsen
Het welvaartsevangelie verslaat dus zijn miljoenen. Niet alleen in de VS, maar ook in bijvoorbeeld een continent als Afrika. Het welvaartsdenken neemt daar welhaast epidemische vormen aan. Veel Afrikaanse Bijbelgetrouwe zendelingen en pastors geven aan dat dit een gigantisch probleem is en worstelen ermee. Maar ook in ons land vindt het welvaartsevangelie ingang via bepaalde leraren en kerken.
Het welvaartsevangelie is daarbij ook een veelkoppig monster. De meeste Nederlandse christenen zullen bijvoorbeeld gruwen van de extreme opvattingen van Amerikaanse welvaartspredikers als Creflo Dollar en Kenneth Copeland. Zij verkopen rijkdom, geluk en zegen, als je maar genoeg ‘zaait’ van je financiën. Daar trappen wij zuinige en nuchtere Hollanders niet in! Maar het welvaartsevangelie kent ook meer aannemelijk klinkende varianten. Zo wordt in kerken in Nederland regelmatig verkondigd dat een goed geloof leidt tot een goed leven van voorspoed, geluk en een einde aan je problemen. Ook de koppeling met genezing en gezondheid is een valkuil.

Uiteindelijk is de opkomst van deze leer te wijten aan het ontbreken van kennis van God en zijn Woord. Hierdoor sluipen allerlei wereldse ideeën, maar ook de spiritualiteit van New Age en andere godsdiensten de christelijke wereld binnen. We vergeten daarbij dat de duivel zich vaak voordoet als een engel van het licht. Hij kent het Woord en verdraait het, zodat het nog wel vroom lijkt, maar het uiteindelijk het tegenovergestelde is geworden. Dat is dan ook precies wat hier gebeurt en dat maakt dat het welvaartsevangelie een leer is van demonen (1 Tim. 4: 1).

Waarom het welvaartsevangelie demonisch is
Het welvaartsevangelie sluit aan op ons menselijke denken. Wij leven namelijk in een wereld die ons van kleins af aan al leert: voor wat hoort wat. De duivel weet dit en sluit daar op aan om ons te verleiden. Hij weet hoe slecht het gesteld is met de Bijbelkennis van veel gelovigen en draait hen een rad voor de ogen door op zo een algemeen menselijk en aards principe aan te sluiten. 
Daarbij doorspekt hij zijn vrome praatjes met het idee dat God en geloof een soort van magie is, dat wij als mensen kunnen manipuleren. De bovennatuurlijke zegen- en vloekmachten kunnen door ons gecontroleerd worden. Als we maar de juiste dingen zeggen en het genoeg geloven, zal het werkelijkheid worden. Ook de vraag naar schuld en het verdienen van straffen in ziekte en overlijdens, valt in dezelfde categorie: je zult het er wel naar gemaakt hebben. Het is helaas niet eens meer uitzonderlijk om in een kerk in Nederland van een broeder of zuster te horen zeggen dat als je lijdt je maar meer moet geloven, want dan lost het probleem zich op of was het nooit gebeurt.
Een ander punt waarop de duivel aansluit op het levensgevoel van de moderne mens is hoe het welvaartsevangelie de mens centraal stelt. God is er om jou gelukkig te maken in de dingen die jij als mens wilt. Het gaat daarbij niet om geestelijke zaken, maar om aardse. Want dat wil ieder mens toch? Zeker moderne mensen die van kleins af aan horen dat het hier moet gebeuren en dat het aardse geluk alles is. Het aardse geluk dat alleen jij voor jezelf kan bepalen en ontdekken. En hoe mooi is het dan niet dat God dat ook wil en jou en jouw ego daarin wil dienen!
Dat deze leer in niets verschilt van de New Age gedachte van het manifesteren van dromen en wensen, is voor aanhangers van dit denken niet problematisch. Nee, ook in New Age ontdekken ze wel eens wat van God en zijn waarheid, zo verkondigen ze. Er zijn zelfs kerken (de megakerk Bethel Redding California bijvoorbeeld) die claimen dat we juist dit soort dingen moeten terugveroveren voor God en weer in het christendom moeten integreren...

Maar het heeft allemaal niets met Gods Woord te maken. Daar leren we dat God alle eer toekomt en niet wij mensen (2 Kor. 1: 3 & 4, Rom. 12: 1). Wij mogen verlost worden door het bloed van Jezus om dat te kunnen doen. Niet ik, maar Christus leeft in mij immers (Galaten 2: 20). Het gaat er daarom juist niet om dat mijn eigen wensen en verlangens vervuld worden. In geloof word ik geheiligd door de Geest met de bedoeling dat Gods doel in mijn leven verwezenlijkt wordt. Dat doel is geestelijk en eeuwig, niet aards, vleselijk en tijdelijk (zie bijvoorbeeld Galaten 5: 22-26 of 1 Kor. 12). Want alles is tot Hem, voor Hem en uit Hem. Wij leven uit liefde voor Hem en Hem alleen. En het lijden? Het hoort bij het leven. Dat is het gevolg van zonde en kwaad, maar wij mogen ons verheugen want het lijden heeft niet het laatste woord. Nee, zelfs als we komen te sterven gaan we naar huis, naar de Vader en dat is onze hoop. Begrijpen kunnen we het misschien niet altijd, maar God is en blijft soeverein en wij buigen ons voor Hem, want Hij is onze Heer. Ja, de Bijbel leert ons dat God zelfs goede dingen doet door het lijden heen (Rom. 8: 28).

En alleen al deze opsomming van eenvoudige Bijbelse basiswaarheden laat ons zien het welvaartsevangelie een vals evangelie is. Het is een dwaalleer die ons niet dichterbij het heil en God brengt, maar ons er vanaf houdt door onszelf en dit aardse leven op een voetstuk te zetten. Het is de mens die gestreeld wordt in zijn ego en verlangen om zelf god te zijn. Het is de oude verleiding in een nieuw, eigentijds jasje, afkomstig van de verleider zelf, satan de vader van de leugen. Het is van alle tijden, maar hoe dichterbij de terugkomst van Jezus, hoe sterker het wordt. De goddeloosheid en liefdeloosheid voor de anderen zal toenemen, leert God Woord immers (Matteüs 24: 12 en 2 Tim. 3: 1-5) en dat is letterlijk wat we in deze harde, liefdeloze en egoïstische leer zien.