Deel 2 - de geboorte van Jezus Christus

De geboorte van Jezus Christus
Door de zondeval veranderde de schepping. Pijn en dood kwamen in de wereld. Maar gelukkig liet God de mensen niet aan hun lot over. Hij belooft - al direct na de zondeval - dat er een Verlosser gaat komen Die de wereld zal redden (Genesis 3:15). In dit vers wordt ook al beloofd dat er een dag zal komen dat Iemand, uit het nageslacht van Adam en Eva, de duivel (Gods tegenstander) voor altijd zal overwinnen. Dat is de Heere Jezus! 

Het volk van God
In Genesis 12 lezen we dat God besloot om Zijn plannen uit te voeren door één man uit te kiezen: Abram. Deze man wilde Hij tot een groot volk maken: het volk Israël. Abram werd dus de stamvader (aartsvader) van het Joodse volk. Dit wordt Gods uitverkoren volk genoemd. Uit dit volk zou uiteindelijk de Heere Jezus geboren worden. Ook aan koning David werd al beloofd dat er uit zijn nageslacht een Koning geboren zou worden Die voor eeuwig zal regeren. Je kunt hierover lezen in 2 Samuel 7:16. 

Bij nr. 2 zien we een kribbe. Deze staat symbool voor de geboorte van de Heere Jezus.  

De geboorte van de Heere Jezus
Zo’n 2000 jaar geleden werd Maria door God uitgekozen om de moeder van de Heere Jezus te worden. Zij werd op een bijzondere manier zwanger; niet van een man maar van de Heilige Geest (Jesaja 7:14). God koos niet een ‘gewoon’ meisje, maar een ondertrouwd (verloofd) meisje. Maria was ondertrouwd met Jozef (Lukas 1:27). Zo werd ook Jozef uitgekozen om voor Jezus te zorgen, zodat Gods Zoon ook een aardse vader zou hebben. Jezus werd in Bethlehem geboren (Micha 5:1) en groeide op in Nazareth.  

Waarom is de Heere Jezus zo bijzonder?
Het bijzóndere aan de Zoon van God is: Hij is zowel God als mens. Hij is als baby geboren op aarde en heeft alles meegemaakt en beleefd net als wij. Maar er was wel één groot verschil: Hij zondigde niet! Hij maakte geen fouten en was Zijn hemelse Vader in alles gehoorzaam. En omdat Hij zonder zonde was, kon Hij als Enige uiteindelijk doen wat God van Hem vroeg: sterven aan het kruis om de zonden van de mensen op Zich te nemen. Door dit voor ons te doen, is de kloof tussen God en mensen overbrugd en kunnen onze zonden vergeven worden.  

Gods reddingsplan voor de mensen
God houdt zoveel van de mensen dat Hij ons wil redden, zodat wij in vrede met Hem en met andere mensen kunnen leven. In het Nieuwe Testament - in Johannes 3:16 - staat: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ Omdat wij hebben gezondigd, hebben we straf en zelfs de dood verdiend. Maar de Heere God heeft Zijn Zoon Jezus gegeven om Hem in onze plaats te laten sterven.  Een volgende keer leren we meer over het lijden en sterven van de Heere Jezus en wat dat voor ons betekent.

Wendy Born