Openbaring 6 - De eerste zes zegels verbroken

Jeep van der Schoot • 91 - 2015 • Uitgave: 3
Vanaf Openbaring 6 begint in de Apocalyps de oordeelstijd. Dan breekt er een periode aan waarin Christus als ‘Losser’ deze aarde zal gaan terugvorderen, om deze publiekelijk in bezit te gaan nemen. Hoewel de overwinning op de wereld reeds door Christus is behaald (Johannes 3:16; 16:11), ziet men dit nu nog niet. Dat zal pas openbaar worden bij Zijn Openbaring in de toekomst, wanneer de Here Jezus wederkomt!

De inbezitneming van de aarde zal beginnen als de Leeuw uit de stam Juda de Losserrol in ontvangst neemt en de zegels daarvan verbreekt (Openbaring 5:5; 6:1; 8:1). De periode van Gods toorn zal zeven jaar duren en loopt parallel met ‘de laatste jaarweek’ (Daniël 9:27). Die periode wordt in de Bijbel genoemd: ‘de Dag des Heren’, ‘de Ure der verzoeking’ en ‘de toorn van God en het Lam’. Daarvan is de laatste drieënhalf jaar het zwaarst en wordt ook wel ‘de Grote Verdrukking’ of ‘Jakobs Benauwdheid’ genoemd. In Maleachi 4:1 staat: ‘Want zie, de dag komt, brandend als een oven!’

De vier Apocalyptische ruiters
In de eerste vier zegels komen paarden en ruiters voor. Een paard is een krachtig dier dat zeer snel kan lopen. Symbolisch zien wij hierin dat de oordelen tijdens de ruiter-gerichten in een uiterst snel tempo over de aarde verbreid zullen worden. Ondanks dat de eerste vier zegelvisioenen nog maar een kleine opstart zijn van de verdrukking, zullen ze een ongekend grote chaos op aarde teweegbrengen!

Het eerste zegel: de ruiter op het witte paard
Velen zien in de eerste ruiter Christus. Uit de volgende feiten blijkt dat het niet om Christus kan gaan, want:
• Het Lam opent het eerste zegel en kan daarom m.i. niet op het witte paard zitten.
• Eén van de vier wezens (een cherub) geeft een bevel aan de ruiter op het witte paard. Zou Christus zich door iemand laten bevelen?
• Hem werd een kroon gegeven. In hoofdstuk 19 zien wij dat Christus vele kronen heeft.
Deze ruiter is de antichrist. Christus heeft voorzegd: ‘Ik ben gekomen in de Naam Mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen’ (Johannes 5:43). Hij zal een religieuze, politieke en economische wereldleider zijn. Als hoofd van het herstelde Romeinse Rijk zal hij met Israël een verbond van zeven jaar sluiten. Dat zal een leugenachtig verbond zijn met de dood en het dodenrijk (Jesaja 28:15,18), want na drieënhalfjaar zal hij het verbond verbreken en zijn ware gezicht tonen (Daniël 8:25; 9:27).
Niet alleen christenen, ook Joden, moslims en New Age-occultisten verwachten een verlosser. Velen zullen geloven dat de schijn-messias de beloofde Verlosser is (Openbaring 13:8). Wat een misleiding! ‘Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts’ (2 Korintiërs 11:14).

Het tweede zegel: de ruiter op het rode paard
Deze ruiter heeft een groot zwaard in zijn hand, dat staat voor: afslachtingen, terreur en bloedvergieten. Hij kreeg opdracht om de vrede op aarde weg te nemen (Matteüs 24:6). Dit is een duidelijk bewijs dat de antichrist eerst komt met schijnvrede!
De hevige opkomst van het moslimfundamentalisme in het Midden-Oosten (en ook in het Westen) en het brute geweld dat zij gebruiken komt sterk overeen met Openbaring 13:15 en 20:4, ‘en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus…’ Is het niet de islam die zowel de Vader als de Zoon loochent?! Dit is de geest van de antichrist (1 Johannes 2:22). Een duidelijk teken van de tijd!

Het derde zegel: de ruiter op het zwarte paard
Daarna zag de ziener een ruiter op een zwart paard met een weegschaal in zijn hand. Zwart is de kleur van rouw. Waarschijnlijk zal er een voedselschaarste door oorlogen en economische problemen komen. Een gezin zal dan moeten leven van het voedsel voor 1 persoon per dag (vgl. Openbaring 6:6 met Matteüs 20:2. Eén maat tarwe is de portie voor 1 persoon per dag). Maar aan de genotsmiddelen (olie en wijn), de secundaire levensbehoeften, mag geen schade toegebracht worden. Die zullen nog volop aanwezig zijn.

Het vierde zegel: de ruiter op een vaal paard
De ruiter van dit lijkkleurig paard (‘chloros’ is vaalgroen) zal een vierde deel van de aarde doden (dat zou in de huidige tijd om ongeveer 1,5 miljard mensen gaan). Deze Apocalyptische ruiter wordt ‘dood en dodenrijk’ genoemd. Dan zal de aarde geteisterd worden met oorlogen, hongersnoden, de pest en wilde dieren. En nog steeds gaat het hier om de zegelgerichten. De bazuin- en schaaloordelen, die nog heftiger zijn, moeten dan nog komen!

Het vijfde zegel: de zielen onder het altaar
De aardse tabernakel was een afschaduwing van het hemelse. Zo zag Johannes bij de ingang van de hemel onder het altaar zielen. Deze komen uit een andere bedeling dan de opgenomen heiligen en behoren daarom niet bij de Gemeente. Zij zijn aan de beginperiode van de oordeelstijd tot bekering gekomen en omgebracht vanwege hun getuigenis. Kennelijk werden deze martelaarsgelovigen al als een gevaar en bedreiging in de samenleving gezien.
Wat niet hoort bij de Gemeente doen zij wel, namelijk bidden om wraak. Vergelijk dit maar met het getuigenis van Stefanus in Handelingen 7:59-60.

Het zesde zegel: een hevige natuurramp
Het Griekse woord ‘seismos’ betekent aardschudding. Het gaat hier om een krachtige schok die de gehele planeet treft. Niet onwaarschijnlijk is dat de stand van de aarde gewijzigd zal worden. Jesaja profeteerde: ‘De aarde waggelt zeer als een beschonkene’ (24:19-20). Dan zullen alle bergen en eilanden van hun plaats worden gerukt. Grote kosmische brokstukken (meteorieten) zullen de aarde treffen. De zon zal zwart worden als een haren zak en de maan als bloed (vgl. Joël 2:32). Dit is een gelijktijdige verduistering van de zon en de maan. Astronomisch gezien kunnen deze twee dingen niet samengaan. Deze ingrijpende gebeurtenis kan daarom niet door de NASA voorspeld worden (zoals met de vier rode bloedmanen in 2014-2015). Dit zal iets buitengewoons zijn, dat door een direct ingrijpen van God zal gebeuren!
De gehele aarde zal bang zijn als de planeet waggelt! Triest is dat de mensen zich niet bekeren, terwijl ze weten dat Gods toorn is gekomen. Liever schuilen ze in de holen en rotsen der aarde. En in plaats van te bidden tot God, smeken zij tot de rotsen: ‘valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem’ (vers 16). Wat een dwaasheid. Als wedergeboren christen kun je je dat bijna niet voorstellen, omdat Zijn liefde en vergevingsgezindheid zoveel groter is dan de hopeloze toestand van de mens. Ook nog tijdens de Verdrukking! Zie daarvoor mijn volgende artikel in Het Zoeklicht.

Jeep van der Schoot