Openbaring 8 - Het zevende zegel en de eerste vier bazuinen

Jeep van der Schoot • 91 - 2015 • Uitgave: 5
De apostel Johannes zag dat, toen het Lam het zevende zegel opende, er iets uitzonderlijks gebeurde. Er kwam namelijk een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. Gewoonlijk klinkt daar altijd lofzang (vgl. Openbaring 4:8; 7:15). Het is alsof de hemel hier haar adem inhoudt, voor de vreselijke oordelen die zullen komen. Met recht een stilte voor de storm, maar ook een moment van voorbereiding.

Uit het zevende zegel komen zeven bazuinoordelen. Deze oordelen zullen een vreselijke periode omvatten voor de bewoners op aarde (vgl. Psalm 98:4-9; Sefanja 1:14-16). Maar dit is nog niet het einde, want uit de zevende bazuin zullen nog eens zeven schalen van gramschap komen, tijdens de laatste drieënhalfjaar van ‘de zeventigste Jaarweek’. Dan komen de plagen niet meer gedeeltelijk, maar volledig op aarde. Ondanks dat de bazuinoordelen nog niet volledig zijn, zal het al enorm heftig en beangstigend zijn voor de aardbewoners. De aarde zal namelijk getroffen worden door ongekende rampen vanuit het heelal.

Verschillende bazuinen in de Bijbel
We komen in het Woord verschillende soorten bazuinen tegen. Immers, met de Opname van de Gemeente klinkt er ook bazuingeschal (1 Korintiërs 15:51). We moeten die niet verwarren met de laatste bazuin in de Apocalyps. Want bij de Opname klinkt er geen oordeelsbazuin zoals in Openbaring, maar een heilsbazuin, om de Gemeente bijeen te verzamelen en te verlossen van de komende toorn (1 Tessalonicenzen 1:10; 4:15-18).
Het bazuingeschal van de Opname moeten we ook niet verwarren met het bijeen verzamelen van Gods volk (Israël), nadat Christus als Rechter en Koning is wedergekeerd, aan het einde van de Grote Verdrukking (Matteüs 24:30-31). Dan zal het volk in geloof wederkeren naar het beloofde Land en zullen zij hun Verlosser en Messias werkelijk zien (Ezechiël 39:29; Lucas 1:33).

Het gouden altaar in de hemel
Johannes zag zeven engelen voor God staan in het hemelse heiligdom (vers 2). Zij zijn misschien wel de hoogste in de engelenhiërarchie, die hier in het oordeelsproces betrokken worden. Daarna zag hij een andere engel (sommigen denken aan Christus) die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. De rook en het reukwerk zijn een symbool van de gebeden van de heiligen, die opstegen voor Gods aangezicht. Dan zal in vervulling gaan wat niet alleen de martelaarszielen onder het hemelse altaar hebben uitgeroepen (Openbaring 6:9-11), maar waar ook de heiligen van alle tijden voor hebben gebeden: “Uw Koninkrijk kome!”

De gebeden van alle heiligen verhoord
De gebeden van de heiligen zullen uiteindelijk een grote impact hebben op de bewoners op aarde, want die gebeden zullen zich tegen hen keren, met alle gevolgen van dien! Zoveel gebeden leken onvervuld te blijven, maar vinden uiteindelijk toch hun vervulling als de Here de aarde terugvordert. Is het niet zo dat velen uit de wereld hun vertrouwen stellen op menselijke kwaliteiten, opleiding, status, macht, geld en geweld? Zij die neer zien op de gebeden der heiligen denken dat christenen zwakke mensen zijn, met weinig invloed in de wereld. Wat een vergissing! Dat blijkt wel uit dit Schriftgedeelte. Want als inleiding op de bazuinoordelen worden de gebeden van de heiligen samen met het vuur van het altaar op aarde geworpen: ‘En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar, en wierp het vuur op de aarde; en er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving’ (vers 5).

Volharden in het gebed
Helaas zien wij dat door veel gelovigen de noodzaak van het gebed ten onrechte wordt onderschat. Jakobus 5:16 bewijst het tegendeel: ‘Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.’ Veel plaatselijke gemeenten hebben geen bidstonden, omdat er geen bidders zijn. Door allerlei drukte van de dag komen velen ook niet toe aan persoonlijk gebed en Bijbellezen. Paulus zegt in zijn brief aan de Kolossenzen: ‘Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt’ (4:2). En aan de Filippenzen: ‘Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God’ (4:6). Zo lezen we over de eerste gemeente in Handelingen: ‘En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden’ (Handelingen 2:42).

De eerste vier bazuinen
Als de zeven engelen voor de troon zich gereed hebben gemaakt om te bazuinen, zullen zij één voor één op de bazuin blazen. Bij het bazuinen van de eerste vier engelen zal zeer waarschijnlijk de planeet getroffen worden door een stoornis in ons zonnestelsel. Hiervan een korte omschrijving:
Bazuin 1: Door gloeiende meteorieten zal 1/3 deel van de grond, de bomen en het gras verbrand worden.
Bazuin 2: Doordat een grote brandende berg in de zee wordt geworpen (een grote brandende meteoriet), wordt 1/3 deel van de zee veranderd in bloed, 1/3 deel van de schepselen in de zee vergaat en 1/3 deel van de schepen vergaat. Mogelijk moeten we hierbij denken aan de Middellandse zee (vgl. Openbaring 13:1-2).
Bazuin 3: Een grote ster (meteoriet) brandend als een fakkel zal op 1/3 deel van de rivieren en de waterbronnen vallen. De naam van deze ster is Alsem (betekent: bitter). Door de gasstaart van deze komeet wordt een groot deel van de rivieren en waterbronnen vergiftigd. Veel mensen zullen sterven door het drinken van het besmette water.
Bazuin 4: De zon, maan en sterren worden voor een 1/3 deel getroffen. Daardoor heeft de dag voor een 1/3 deel geen licht en de nacht evenzo (vgl. Jesaja 13:9-10; Amos 5:20).

Destijds zijn de voorzegde plagen van Egypte letterlijk uitgekomen. Ik zie daarom geen reden waarom de plagen in Openbaring niet zouden uitkomen. Ook de oordelen uit Openbaring moeten we daarom niet gaan vergeestelijken, maar letterlijk nemen!

Wee, wee, wee de aardbewoners
De laatste drie bazuinen worden door een engel in de gedaante van een arend aangekondigd, met drie weeën. Het is een profetische proclamatie uit de hemel die hoorbaar en zichtbaar zal zijn over de gehele aarde: ‘Wee, wee, wee hun, die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen van de bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen!’ (vers 13). Het eerste wee is de vijfde bazuin, het tweede wee is de zesde bazuin en het derde wee is de zevende bazuin. Onder deze drie laatste bazuinen zal de hel losbreken op aarde en zullen de duivel en zijn trawanten op de aarde geworpen worden. In mijn volgende artikel in Het Zoeklicht lees je daar meer over, onder andere over een hels leger dat uit de afgrond zal opkomen over de aarde.

Jeep van der Schoot