Image

Rechtszaak Räsänen opnieuw opgepakt. Aanklagers in beroep

Artikel
31 augustus 2023

In 2019 werd het Finse parlementslid Räsänen voor het gerecht gebracht, omdat zij zich publiekelijk had uitgelaten over homoseksualiteit en het huwelijk in Bijbelse zin tussen één man en één vrouw. Ze had op toen nog Twitter de Lutherse Kerk - waar ze overigens zelf toebehoort - gevraagd of zij hun steun aan de lokale Pride wel waar konden maken, want was dit niet in tegenspraak met de officiële kerkleer van de Lutherse Kerk? Ook plaatste ze een afbeelding van de tekst van Romeinen 1: 24-28 waar Paulus homoseksuele praktijken ‘schandelijk’ noemt. Ze werd beschuldigt van discriminatie en groepsbelediging van LHBTI-ers. In 2022 is zij vrijgesproken hiervoor. Nu dient het hoger beroep.

De zaak
Met Räsänen wordt ook een bisschop van de Finse tak van de Lutherse Kerk aangeklaagd, die samen met Räsänen een brochure over homoseksualiteit uit had gebracht. Toch gaat veruit de meeste aandacht uit naar de Finse parlementariër. Räsänen wordt namelijk ook aangeklaagd voor een uitspraak in een satirisch radioprogramma over Gods intentie om heteroseksualiteit als norm te scheppen toen Hij alles maakte. 
Het beroep dat nu dient zal waarschijnlijk in oktober tot een uitspraak leiden, maar daarmee is de kous nog niet af. Er zou kunnen worden doorgeprocedeerd tot bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens. En dat geeft de zaak dan ook veel gewicht.

Waarom dit belangrijk is voor Europese christenen
Wat hier speelt is de vrijheid van godsdienst en de vraag of je vanuit je religieuze overtuiging, leer en/of teksten uit je heilige boek, dingen mag zeggen die bepaalde mensen kwetsen en of dat eventueel discriminerend is. Concreet betekent dat hier bijvoorbeeld: is het citeren van de Bijbel uit Romeinen 1 in zichzelf al discriminatie van LHBTI-ers? 
De Finse aanklagers betogen van wel, maar de rechters tot nog toe van niet. Ja, de teksten van de Bijbel en mevrouw Räsänen kunnen als kwetsend en beledigend worden opgevat, maar er is geen sprake van discriminatie, noch van haatzaaien.

Mocht echter een hoger hof en zeker wellicht ooit het Europese Hof van de Rechten van de Mens tot een andere conclusie komen, dan is het dus in principe strafbaar om Gods Woord publiekelijk te delen als het tegen de huidige wind van leer ingaat. Zeker als de uitspraak op Europees niveau is, zullen andere nationale rechters in Europa die uitspraak (moeten) overnemen. Van deze zaak gaat dus een zogenaamde ‘precedentwerking’ uit. 

Wat we hier juridisch zien is een botsing van twee grondrechten: de vrijheid van godsdienst en het recht op gelijke behandeling. Dit is juridisch een heikel twistpunt. Wij kinderen van God echter mogen deze hele procesgang veelmeer zien als een geestelijk strijd. Mocht deze zaak met de tijd beslecht worden in het nadeel van Räsänen (en ons behoudende christenen), dan is daarmee vervolging in het vrije, ooit min of meer christelijke Europa werkelijkheid geworden. Dan kan het je duur komen te staan als je alleen al onversneden Gods Woord wil laten klinken in de publieke ruimte van een land als Nederland. Zelfs citeren kan dan al strafbaar zijn. Dat zal grote gevolgen hebben en een schifting teweegbrengen in de kerken en onder gelovigen.

We houden daarom de zaak in de gaten.

Opvallend detail: Räsänen (en de bisschop) worden niet gesteund door hun eigen Lutherse Kerk van Finland. Zij kiezen het pad van de andersdenkenden en laten hun eigen leden hiermee vallen. Dat geeft te denken.